What’s in a name? Wat Jezus’ verbazingwekkende namen ons over Hem vertellen

What’s in a name? Wat Jezus’ verbazingwekkende namen ons over Hem vertellen

Heb je er ooit bij stil gestaan wat sommige van de vele namen en titels van Jezus voor jou betekenen?

10 min. ·

Wat Jezus voor ons betekent kan niet met woorden worden beschreven. In de Bijbel heeft Jezus vele namen en titels ontvangen en beschrijvingen die ons een iets dieper inzicht kunnen geven in wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Deze lijst vormt slechts een begin, en is totaal ontoereikend om een volledig beeld te schetsen, maar misschien kan het ons inspireren om te beginnen met meer te lezen en te denken over onze geliefde Heer en Redder, Jezus Christus – en wat zijn namen en titels voor ons persoonlijk betekenen – zowel nu als in de eeuwigheid!

Het Woord – het Licht van de Wereld

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen… En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.” Johannes 1:1-4,14.

Gods Woord bevat Gods wijsheid, Zijn wil, Zijn gedachten. Toen Jezus op aarde kwam, voerde Hij de wil van God zo volledig en perfect uit dat het Woord vlees werd. In Zijn leven konden de mensen de genade en de waarheid en de wijsheid en de kracht in het Woord van God zien, dat Gods heerlijkheid is. Al Zijn daden en woorden en Zijn houding straalden Gods heerlijkheid uit. Jezus’ leven was een stralend baken, een licht dat de weg naar Zijn Vader toonde. Nu is het onze beurt – in navolging van Zijn voorbeeld kan het Woord ook in ons vlees worden!

Lees meer: Hoe jij het Woord des levens op twee benen kunt worden

Immanuel- God met ons

“Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.” Mattheus 1:23

De zonde had scheiding gebracht tussen de mensen en God, maar God begeert onze geest met jaloersheid (Jacobus 4:5, HSV), en wil de gemeenschap die hij oorspronkelijk met Zijn schepping had herstellen. Jezus verliet Zijn huis bij zijn Vader en kwam naar de aarde  ter wille van ons. Omdat Hij altijd volledig gehoorzaam was aan Gods wil en het daar ook volkomen mee eens was, werd de betekenis van deze naam ook waarlijk vervuld in Jezus: Immanuel – “God met ons!”

Alleen door Jezus Christus hebben wij toegang tot God. Door het zoenoffer van Jezus aan het kruis zijn we met God verzoend, en door Zijn leven hebben we een weg terug naar de Vader. Ook nu bidt Hij constant voor ons, zodat we volledig gered kunnen worden! (Hebreeën 7:25.)

Lees meer: Jezus, de beste bemiddelaar die er is

De Zoon van God – de Zoon des Mensen

“En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” Lukas 1:35.

Jezus had geen aardse vader, maar Hij werd verwekt door de Heilige Geest, dus God was Zijn Vader. Daardoor had Jezus de Geest vanaf Zijn geboorte in zich en door de kracht van deze Geest kon Hij de gehele wil van God volbrengen.

Maar toen hij op aarde kwam, was hij ook een mens geworden, de zoon van Maria uit het geslacht van David. De naam of titel die Jezus het meest voor zichzelf gebruikte was de Zoon des Mensen. Als mens moest Hij ernstig en krachtig bidden om gered te worden van de dood, en door gehoorzaamheid aan Gods Woord en wil overwon Hij de zonde – en dus de kracht van de dood. (Hebreeën 5:7-8.) In al zijn beproevingen en verleidingen als mens heeft Hij nooit gezondigd! Hij gaf Zijn eigen wil op om Gods wil te doen en vernietigde de werken van de duivel volledig. (1 Johannes 3:8.)

Het onberispelijke, zondeloze leven van Jezus kon dienen als een offer om te boeten voor de zonden van de hele wereld! Zijn offer maakt ons vrij als we in Hem geloven en Hem accepteren als onze Heer en Verlosser, en als ons voorbeeld, die we kunnen navolgen. (1 Petrus 2:21-24.)

“Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is.” Mattheus 18:11.

“Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.” Markus 10:45.

Jezus Christus – Verlosser

“…een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.”” Mattheus 1:20-21.

“En de engel zei tegen hen: “Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. Lukas 2:10-11.

“Jezus” is een vorm van de naam “Yeshua” of “Joshua” wat betekent “God redt.” Dit was een veel voorkomende naam, en Jezus was in alle nederigheid geboren – een mens, de Zoon des Mensen. En het was door deze Man dat de wereld zou worden gered! De zonde was in de wereld gekomen door de ongehoorzaamheid en trots van de eerst mens, Adam, maar in de mens Jezus werd de zonde overwonnen door zijn nederigheid en gehoorzaamheid aan God. In Jezus was de vloek die in de wereld was gekomen door de zonde overwonnen- Hij overwon de dood doordat Hij de zonde in zichzelf had gedood. Nu kunnen we gered worden van de zonde door de verzoenende dood van Jezus aan het kruis en dat wij tot zijn deugden komen door Zijn leven na te volgen.

Daarom kreeg Jezus ook de titel “Christus”, wat betekent “de Gezalfde” (of de “Messias”), gezonden door God Zijn Vader en gezalfd voor deze allerhoogste taak.

Sta eens stil bij en denk eens na over de liefde die Jezus voor ons heeft gehad toen Hij dit vrijwillig op zich nam, en de gevolgen die dit heeft voor jou en mij!

Lees meer: Jezus, onze Verlosser

IK BEN – Alpha en Omega

“Jezus zei tegen hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, BEN IK”’. Johannes 8:58.

“Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.” Openbaring 22:13.

Gods naam is “Ik BEN”, en als Jezus hetzelfde van zichzelf zegt, laat Hij zien dat Hij één is met de Vader – eeuwig, onveranderlijk, trouw en waarachtig. Hij was er al voor het begin van de tijd en zal er zijn tot in alle eeuwigheid, maar wat zo verbazingwekkend is, is dat Hij de hemel en de eeuwigheid heeft verlaten en voor een tijd als mens naar de aarde is gekomen! Daar leefde Hij zijn leven in gehoorzaamheid aan de wil van de Vader, en toen Hij gekruisigd werd en zijn leven voor ons gaf, was dat niet het einde, maar eerder een triomfantelijke weg terug naar die glorieuze eeuwigheid. In al zijn beproevingen en verleidingen was Hij trouw en waarachtig gebleven, en zijn Geest kon teruggaan naar God, onaangetast door de zonde die Hij op aarde was tegengekomen. Hij zal voor altijd blijven; als deze wereld sterft, zal zijn leven nog steeds een lichtend voorbeeld zijn van wat God in een mens heeft kunnen doen.

Hij ging voorop, en werd een voorbeeld en een voorloper voor ons. Als we Hem volgen zullen we komen waar Hij is en nemen we deel aan de eeuwigheid met Hem, als voorbeelden van wat God kan doen in mensen die Zijn wil doen.

Koning der koningen en Heere der heren – de naam boven alle namen

Jezus Christus is de overwinnaar – Degene die de zonde en de dood overwon. Hij is Degene die zichzelf het meest vernederd heeft en daarom is Hij nu verheven boven elke naam. Omdat Hij Zijn Vader met Zijn leven verheerlijkt heeft, zit Hij nu aan de rechterhand van God – tot Gods glorie! Zijn triomf is voor altijd; Zijn glorie is eeuwig. Hij heeft alle gezag gekregen in de hemel en op aarde; en met deze kracht is Hij bij machte om ons te redden. Hij zal voor eeuwig en altijd heersen! (Openbaring 11:15.)

“En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: KONING DER KONINGEN EN HEERE DER HEREN. Openbaringen 19:15-16.

“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.” Filippenzen 2:5-11.

Wat bijna ongelofelijk is, en iets dat we ons door geloof moeten toe-eigenen, is dat Hij deze glorie met ons wil delen. Hij wil dat wij Hem volgen in Zijn dood over de zonde, zodat we deel kunnen krijgen aan Zijn leven en Zijn deugden. (2 Petrus 1:3-4.) Hij wil dat wij mede-erfgenamen zijn met Hem! (Romeinen 8:16-18.) Geloof hierin zou ons moeten aanzetten tot een leven dat deze roeping waardig is, bereid om onze eigen wil op te geven om Hem te volgen, en onze grote liefde en dankbaarheid aan Hem te tonen door Zijn geboden te gehoorzamen. Moge ons leven een eeuwige dank en lofprijzing zijn voor onze geliefde Heer en Verlosser, Jezus Christus – onze broeder! Jezus’ naam zij geprezen in alle eeuwigheid!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.