Over ons
Ons geloof
Over Brunstad Christian Church
Pilaren in de gemeente

Over ons

ChristenZijn is een initiatief van Brunstad Christian Church. Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Wat wij geloven

Ons geloof in Gods Woord heeft ons gevormd tot wie wij zijn en waar we voor staan. Wanneer er in de Bijbel staat dat het normale christenleven een leven in overwinning op de zonde zou moeten zijn, dan geloven wij dat! Door de kracht van de Heilige Geest is dit absoluut mogelijk. Lees maar wat Paulus schrijft aan de Romeinen: “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” Romeinen 6:14-15

In andere woorden, het is volkomen mogelijk om tot een overwinningsleven te komen – het is compleet onnodig om in zonde te leven! Wij kunnen ware discipelen van Jezus Christus worden die aan de voorwaarden voldoen die Hij gesteld heeft, en Hem nu navolgen op de nieuwe en levende weg naar het eeuwige leven. Is dat waar? Duizenden in ons midden zullen dit van harte beantwoorden met: JA! We geloven het niet alleen, maar ervaren dit ook persoonlijk met behulp van de Heilige Geest.

Ons geloof

Wij geloven in de almachtige God, in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is, en ons enige geloofsfundament. Vergeving van zonde, doop en het avondmaal (het breken van het brood) zijn fundamentele elementen van ons geloof. Volgens Gods woord zullen wij “vrucht voortbrengen die aan de bekering beantwoordt” nadat wij vergeving van zonde hebben ontvangen. (Mattteüs 3:8, Handelingen 26:20)

Jezus was een mens zoals wij

Wij geloven dat Jezus Christus werd verwekt door de Heilige Geest en werd geboren uit de maagd Maria, en dat Hij opstond op de derde dag na zijn kruisiging, zoals de Bijbel dit vertelt. De Bijbel leert ons ook dat Jezus Christus een mens was zoals wij, “gesproten uit het geslacht van David naar het vlees”. (Romeinen 1:3)

In Hebreeën 4:15 staat het volgende: “Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.” We begrijpen dat Jezus de zonde verloochend heeft toen Hij verzocht werd, en dat geeft ons geloof in volledige overwinning op de zonde in ons eigen leven.

Overwinning over bewuste zonde

Wij geloven dat Jezus verzocht werd als wij, en dat Hij nooit zondigde, maar overwon in alle verzoekingen door de kracht van de Heilige Geest (Hebreeën 4:15-16). Daarom geloven wij ook dat als wij verzocht worden om datgene te doen waarvan we weten dat het in strijd is met Gods wil, wij kracht krijgen om ons te verloochenen en te overwinnen. (Romeinen 5:1-2) Wij geloven in overwinning over alle bewuste zonde, een leven in geestelijke groei, en ontwikkeling in datgene wat goed is, zoals de Bijbel dat zegt.

Heiligmaking

De Bijbel vertelt ons dat er een weg te gaan is voor ons als discipelen in het voetspoor van Jezus, nadat wij ons bekeerd hebben en vergeving van zonden hebben gekregen. Dit is de weg in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, die leidt tot herschepping en goddelijke natuur. (2 Petrus 1:4). De Bijbel noemt deze innerlijke herschepping heiligmaking.

Doop

Wij dopen op het getuigenis van geloof, dus de volwassenendoop. De doop is “een bede van een goed geweten tot God”. 1 Petrus 3:21.

De doop verwijdert geen zonde, maar wanneer we ons laten dopen, getuigen we voor God en de mensen dat we een nieuw leven willen leven. We gaan een verbond aan, een afspraak met God dat we vanaf nu niet meer zullen leven naar onze eigen wil, maar voor Hem zullen leven en Zijn wil gaan doen.

Het avondmaal (het breken van het brood)

Het avondmaal is een bijeenkomst waarbij we onszelf onderzoeken en worden herinnerd aan het grote verlossingswerk dat Jezus heeft gedaan voor ons, en het werk dat Hij in ons wil doen.

Het avondmaal, of het breken van het brood, is een belijdenis. Wij belijden dat we in ons dagelijkse leven deelhebben aan hetzelfde sterven als Jezus, het sterven van de zonde die in ons woont. Door het brood te delen getuigen wij dat wij allen leden zijn van hetzelfde lichaam.

“De Here Jezus … nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen ws, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.” 1 Korintiërs 11:23-26.

“Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan dat ene brood.“ 1 Korintiërs 10:16-17

Over Brunstad Christian Church

Brunstad Christian Church (BCC) is een internationale geloofsgemeenschap, met vier BCC-gemeenten in Nederland. Voor meer gedetailleerde informatie over Brunstad Christian Church verwijzen wij naar de website brunstadchristianchurch.nl.

Het begin

Johan Oscar Smith werd geboren in 1871 en wordt beschouwd als de grondlegger van Brunstad Christian Church. Bij het onderzoeken van de Bijbel werd het hem duidelijk dat de eerste christenen gegrepen waren van een liefde voor Christus en een geloof in een leven in verandering. Dit inspireerde Johan Oscar Smith zodanig dat hij, tweeduizend jaar na de dood van Jezus, het geloof hervond dat aanwezig was in het begin.

Vanaf het moment dat Smith deze openbaringen van God ontving, begon hij daarover te spreken met zijn medemensen. Het was voor hem absoluut noodzakelijk om met anderen te kunnen delen waarover God hem onderwees. Zijn inspanningen leverden niet direct resultaat op, en in de religieuze kringen in Noorwegen van die periode waren er vele charismatische en populaire predikanten die veel meer mensen om zich heen verzamelden dan de leer over Christus geopenbaard in het vlees deed. Smith was niet geïnteresseerd in het achterhouden van de waarheid, noch in het geven van een ‘show’ om meer aandacht te krijgen. “God verlangt naar mensen die voor Zijn aangezicht willen leven. Er zijn er al genoeg die voor het aangezicht van de mensen leven,” schreef hij aan zijn broer in 1909.

In 1910 hadden zo’n 50 tot 60 mensen in Oost en Zuid Noorwegen zich bij hem aangesloten. Dit was het begin van Brunstad Christian Church. Doordat Johan O. Smith als marineman veel op reis was, schoot zijn onderwijzing wortel in diverse plaatsen langs de Noorse kust. Vandaag zijn er gemeenten in ongeveer 20 locaties in heel Noorwegen.

De wijde wereld in

Al in de jaren 30 van de vorige eeuw ontstonden ook gemeenten in Denemarken en Zweden, en vanaf 1950 verspreidde de boodschap zich naar de meeste landen in Europa, waaronder Nederland.

Sinds halverwege de jaren 60 ontstonden er gemeenten in Canada en de Verenigde Staten. De gemeente kwam naar Latijns-Amerika, Azië en Australië in de jaren 70 en naar Afrika in de jaren 80.

Al sinds 1970 had de gemeente een goede relatie met de ondergrondse christenen in veel Oost-Europese landen, maar de omstandigheden maakte zendingsreizen moeilijk. Na de val van het communisme aan het begin van de jaren 90 kwam er echter vaart in het zendingswerk en de gemeente kreeg een solide basis in veel landen in deze omgeving.

Vandaag heeft BCC gemeenten in meer dan 65 landen in alle continenten.

De gemeente – het Lichaam van Christus

“Ik heb geen mensen rondom mijzelf verzameld, maar hen verbonden aan Christus die het hoofd is van de gemeente.” Dit zei Johan O. Smith op zijn 70e verjaardag, en dat blijft een uniek kenmerk van Brunstad Christian Church. Smith begreep vroeg dat onderdeel uitmaken van een religieuze organisatie geen betekenis heeft voor onze verlossing. Met de Bijbel als zijn fundament verkondigde Smith daarom dat de gemeente het Lichaam van Christus is, waar alle leden zélf een verbinding met het hoofd – Jezus Christus – moeten hebben om verlost te worden. Als elk individu een persoonlijke relatie heeft met het hoofd, dan hebben ze ook eenheid – gemeenschap – met elkaar. Door de jaren heen hebben onze leiders nooit geprobeerd om iets te bouwen rondom henzelf, maar God heeft de gemeente ontwikkeling en groei gegeven.

Pilaren in de gemeente