Wat betekent het om wedergeboren te zijn?

Wat betekent het om wedergeboren te zijn?

Jezus zegt dat we opnieuw geboren moeten worden. Hoe werkt dat?

5 min. ·

Jezus is heel duidelijk wanneer Hij zegt dat een christen opnieuw geboren moet worden wil hij Gods rijk zien.

“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.” Johannes 3:3-6

Het is duidelijk dat Jezus niet spreekt over lichamelijk nog een keer geboren worden. Hij spreekt over een nieuw verlangen – een geestelijke transformatie.

Waarom moet ik opnieuw geboren worden?

Voordat ik opnieuw geboren ben, word ik geleid door mijn eigen menselijke neigingen, namelijk het begeren van mijn vlees. Gewoonlijk stuurt dit mijn denkproces en beslissingen aan. Maar de begeerten van mijn vlees leiden niet naar het leven van Christus, waartoe ik geroepen ben. Door toe te geven aan de begeerten  zoals trots, luiheid, hebzucht, afgunst, zelfzucht en vele andere vormen van kwaad, leidt dit tot zonde.

Jezus beschrijft  die gezindheid als volgt: “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte”  Openbaringen 3:17.

Pas wanneer ik erken dat ik ben zoals beschreven in dat vers, kom ik tot het punt dat ik er klaar voor ben om wederom geboren te worden “uit water en Geest”. Niets van wat ik heb als resultaat van geboren te zijn naar het vlees, als natuurlijk persoon, is geschikt om God te dienen. Als ik erken dat ik niet in staat ben om het goede te doen, dan kan God het overnemen. Ik moet werkelijk alles overgeven om wedergeboren te worden uit de Geest – het is een wedergeboorte van gezindheid en hart. Ik ben dood voor het begeren van het vlees en levend voor de ingevingen van de Geest.

“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.” Galaten 2:20.

Natuurlijk heb ik nog steeds een vlees wat eist dat z’n begeerten worden gevolgd, maar deze lusten worden overwonnen en beïnvloeden mij niet meer.  In plaats daarvan sta ik open voor waar de Geest me toe leidt, wat immers de waarheid is. Mijn “oude mens” zoals Paulus de gezindheid noemt die niet wedergeboren is, moet gekruisigd blijven met Christus en het nieuwe leven waartoe ik geboren ben is Christus’ leven. Het leven van Jezus moet zichtbaar worden in mijn sterfelijke vlees. (2 Korintiërs 4:11) Juist omdat ik geboren ben uit de Geest, en omdat de Geest in mijn leeft, heb ik de macht om verzoekingen te weerstaan, en gekruisigd te blijven voor de begeerten van het vlees, en te leven voor Christus. (Romeinen 15:13)

Lees meer: Hoe bekeer ik mij?

Een nieuw verlangen

Heel Kolossenzen 3 is een geweldig goede beschrijving van een wedergeboren christen, en begint hiermee:

“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.”  Kolossenzen 3:1-4

Ik weet dat ik wedergeboren ben als ik in mijn hart weet dat mijn verlangen niet uitgaat naar iets van deze wereld, maar dat ik alleen God wil dienen en Hem de controle wil geven in mijn leven. Een verlangen om liever voor de eeuwigheid te leven dan voor wat dan ook in deze wereld. Een verlangen zoals Jezus, toen Hij zei: “doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede”.  Lucas 22:42.

Dat is als ik gewillig ben om mijn eigen sterkte, trots, starheid, het vertrouwen op mijn menselijke kwaliteiten los te laten, en de leiding van de Geest wil volgen zodat Gods wil kan worden gedaan. Dan ontdek ik dat alles mogelijk is in de kracht van de Geest. Ik kan bergen verzetten in mijn leven. Wat ik onmogelijk achtte, overwinning over de zonde, wordt werkelijkheid. Ik word een veranderd persoon; een nieuwe schepping. Ik laat God mij buigen en vormen tot de persoon zoals Hij wil dat ik ben.

Gods koninkrijk zien

Dan kan ik Gods koninkrijk zien. Mijn ogen gaan open en zien voorbij aan dat wat deze aarde toebehoort; ik zie wat echte waarde heeft. Mét Gods koninkrijk komt alles wat werkelijk goed is, zowel in deze wereld als in de eeuwigheid. Gods koninkrijk zoeken is daarom het meest lonend wat een mens kan doen.

“…opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: 18verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, 19en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht”  Efeziërs 1:17-19

Misschien wil je meer lezen over het begin van een leven als christen, of ben je geïnteresseerd in de volgende artikelen:

Waarom moet ik me bekeren?

Ben ik behouden? Hoe kan ik dat weten?

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.