Ben ik behouden? Hoe kan ik dat weten?

Ben ik behouden? Hoe kan ik dat weten?

Die vraag zullen veel mensen zichzelf wel hebben gesteld: Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik behouden ben?

3 min. ·

Toen iemand Jezus vroeg of het veel mensen zijn die behouden worden, gaf Hij geen concreet antwoord, maar Hij zei: ‘Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort!’ (Lucas 13:24). Daaruit blijkt dat degenen die behouden worden dezelfden zijn als die binnengaan door de nauwe poort. Maar wat is dan de nauwe poort? Dat kunnen we lezen in het volgende hoofdstuk, vers 26-33. Het is, kort gezegd: alles in deze wereld prijsgeven en mijn eigen leven haten (zie ook Johannes 12:25).

Valse profeten en de wijde poort

Jezus spreekt ook over de nauwe poort in Mattheüs 7:13-14. Daar spreekt Hij over twee poorten en twee wegen: de nauwe poort en de smalle weg leiden naar het leven, en de wijde poort en de brede weg leiden naar het verderf. Veel mensen denken dat de brede weg de wereld is, met de ongelovigen erop. Maar het blijkt duidelijk dat Jezus spreekt tegen mensen die het Koninkrijk der hemelen zoeken. Hij zegt: ‘Ga binnen door de nauwe poort.’ En in vers 15 waarschuwt Hij ons tegen valse profeten. Valse profeten verkondigen de mensen dat ze de brede poort door moeten, waar je niet alles hoeft prijs te geven om behouden te worden. Ze willen je laten geloven dat je God en Mammon tegelijk kunt dienen, terwijl Jezus overduidelijk laat zien dat dit onmogelijk is (Mattheüs 6:24) – en zodoende loopt het uit op verderf.

We moeten Jezus’ waarschuwing tegen de valse profeten ernstig ter harte nemen, want het is een feit dat er altijd veel valse profeten zijn geweest en maar weinig ware. Toen Josafat God wilde vragen of hij de strijd moest ingaan of niet, waren er 400 valse profeten en maar één ware (2 Kronieken 18). Paulus getuigt: ‘Wij zijn niet als zo velen die winst maken uit het woord van God.’ (2 Korinthiërs 2:17) Die winstmakers zoeken zichzelf, dus voor hen is het van belang de poort wijd en de weg breed te maken, zodat ze zoveel mogelijk mensen in hun groep kunnen krijgen.

Ga de nauwe poort door en word behouden

Om de nauwe poort door te komen moet ik strijden, want volgens mijn natuur wil ik graag mijn eigen leven vasthouden en tegelijkertijd christen zijn. Ik moet strijden om Jezus’ geboden te houden, want daardoor krijg ik waarachtig besef hoe verdorven mijn eigen leven is, zodat ik het ga haten.

Als ik de nauwe poort door ben wil ik nog maar één ding: Gods wil doen en Hem behagen. Dan haat ik mijn eigen leven, en van deze wereld heb ik genoeg. Die heeft me niets meer te bieden. Dan kan ik verdergaan op de smalle weg en met Paulus zeggen: ‘Eén ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods die van boven is, in Christus Jezus’ (Filippenzen 3:14). Met zo’n manier van denken kan ik er zeker van zijn dat ik behouden ben.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.