Waarom moet ik me bekeren?

Waarom moet ik me bekeren?

Er is maar één ding dat jou echt voldoening kan geven.

6 min. ·

Er is een onrust, een knagende leegte, die je niet kunt verklaren. Of misschien zou je het kunnen omschrijven als ’iets zwaars’, een schuldgevoel waarvan het lijkt of je het niet kwijt kunt. Je probeert je zelf er van los te maken, maar niets lijkt echt zo te helpen als je gehoopt had. En daar is een reden voor.

De leegheid van je lusten

In Prediker 1:8 staat dat: ”Het oog wordt niet verzadigd van zien, en het oor wordt niet vervuld van horen.” Er staat ook: ”Ik nam in ogenschouw alle daden, die onder de zon verricht worden, en zie: alles is ijdelheid en najagen van wind! Het kromme kan niet recht zijn en het ontbrekende kan niet geteld worden.” Prediker 1:14-15.

Er is een grote leegte in de dingen van deze wereld!  Wat je ook bereikt, het geeft je geen echte voldoening. Je verlangt naar vrede en blijdschap, maar je kunt het nergens vinden. Je doet telkens je best, maar aan het eind van elke dag merk je dat die twee dingen nog steeds ontbreken in je leven.

Verlang je er niet naar om verlost te worden van deze leegte?

De eeuwigheid heb je in je hart!

In Prediker 3:11 staat dat ”Hij ook de eeuwigheid in hun hart gelegd heeft.” Heb je daar wel eens aan gedacht? Dat is nou precies wat God voor jou heeft gedaan. Hij heeft een verlangen in je hart gelegd, een verlangen naar wat mooi is, en rein en eeuwig! Heb je dit verlangen gemerkt in je leven?

Je bent je dit verlangen misschien niet altijd bewust, maar van tijd tot tijd merk je dat het er is. Soms komt het naar boven als dingen niet volgens plan verlopen, als je je naar voelt, teleurgesteld of eenzaam. Andere keren merk je het als je iets bereikt hebt, of bij een mijlpaal in je leven. Zelfs als je slaagt kun je toch de gedachte niet ontlopen dat er meer moet zijn. Je hebt een verlangen naar dat wat eeuwig is, en niks op deze aarde is in staat om dat verlangen tevreden te stellen.

Maar wat kan dat dan wel?

De bron van leven en vreugde

Is het niet God zelf die dat verlangen kan bevredigen? Hij is het die jou je geest, lichaam en ziel heeft gegeven. (Genesis 2:7) Hij is het die jou geschapen heeft en het leven gegeven. Hij zelf is de echte bron van leven en vreugde!

Al vanaf het begin heeft God ernaar verlangd om de mensen via hun geest te leiden. Maar door de zondeval is de zonde de menselijke  natuur binnengedrongen en heeft de mensheid de verbinding met God (de bron van het leven) verloren. De mensen lieten zich leiden door hun lusten, in plaats van door hun hemelse Vader, waardoor de mensheid in grote duisternis en leegheid terecht kwam.

Dat is er de reden van dat jij je zo voelt. Dat is er de reden van dat niets in deze wereld jou tevreden kan stellen. Het is de bedoeling dat jij verbinding krijgt met jouw hemelse Vader! Maar in plaats daarvan ben je gebonden door de zondige lusten en begeerten die sinds de zondeval in jou wonen. Wat je ook probeert, in die toestand kun je nooit gelukkig worden. ”Want het loon van de zonde is de dood …” Romeinen 6:23.

Een weg terug naar de Vader

Maar je hoeft gelukkig niet in die ellendige toestand te blijven, waar de dood en de leegte heersen! God verlangt ernaar om met jou gemeenschap te krijgen. (Jakobus 4:5-8) Zijn verlangen was zo groot, dat Hij zijn eigen zoon, Jesus Christus, naar de aarde gezonden heeft om jou te bevrijden van de boeien die jou binden als gevolg van het leven naar je lusten. Hij overwon precies datgene dat de mensen scheidt van hun Schepper: de zonde, ofwel ongehoorzaamheid aan Gods goede en volmaakte wil. De zonde werd veroordeeld in zijn vlees toen hij zijn eigen wil verloochende om Gods wil door te voeren, en daarom kon hij een weg banen, terug naar de Vader. (Romeinen 8:3, Lucas 22:42) Je hebt nu de mogelijkheid gekregen om door het volgen van Jezus en het verloochenen van je eigen wil in verbinding te komen met de bron van het leven, Hij die jou alles kan geven wat je mist in je leven!

Dat begint met een bekering, door ervoor te kiezen om van ganser harte voor God te leven, en het gaat door met dagelijks verder verlost te worden, waardoor jouw zondige natuur wordt herschapen in iets dat heilig, en God welgevallig is. Zonder bekering heb je geen toekomst of hoop. (Romeinen 8:13) Maar als je je bekeerd hebt, heb je de mogelijkheid om een nieuw mens te worden: iemand met inhoud en vrede in zijn leven! Is dat niet wat je wilt?

Merk je niet dat God op de deur van je hart klopt? Merk je niet dat Hij je hart aanraakt? De almachtige God, jouw Schepper, die geen begin heeft en geen einde, verlangt ernaar om jou te bevrijden van zonde en dood! Hij verlangt ernaar om jou eeuwig leven te geven. (Romeinen 6:20-23) Hij steekt zijn hand uit naar jou.

Zoekt de Here terwijl Hij Zich laat vinden

”Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten…

Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen …” Jesaja 55:2-3, 6-7.

Waarom een leven leiden vervreemd van God, als je een heerlijk leven en een heerlijke toekomst samen met Hem kunt hebben?

God wil in zijn enorme liefde en barmhartigheid jou redden van de leegte en de troosteloosheid die komt door te leven naar je lusten. Waarom zou je doorgaan met leven in de macht van dat wat naar dood en verderf leidt? Waarom een leven leiden vervreemd van God, als je een heerlijk leven en een heerlijke toekomst samen met Hem kunt krijgen?

God roept je tot bekering! Hij roept je om je oude leven te verlaten: je zondige gewoontes en alle onrechtvaardigheid. Hij wil jou leiden op een nieuwe weg, waar je deel krijgt aan vreugde, vrede en rust in je geest.

Wil je of wil je niet antwoord geven op het verlangen van je hart?

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.