Alle reden om feest te vieren: 35 Bijbelverzen om over na te denken tijdens kerst

Alle reden om feest te vieren: 35 Bijbelverzen om over na te denken tijdens kerst

Bijbelverzen die ons inspireren en bemoedigen tijdens kerst: goed en blij nieuws – maar ook een oproep om in actie te komen!

15 min. ·

We hebben echt alle reden om feest te vieren tijdens kerst, zoals deze Bijbelverzen duidelijk laten zien! De geboorte van Jezus Christus was het begin van een nieuw verbond tussen God en Zijn volk. Het was de start van een triomfantelijk en overwinnend leven dat niet alleen verlossing van de zonde inhield voor ieder die in Hem gelooft, maar ook opnieuw de weg naar God opende die door de val van de mensheid in de zonde was afgesloten.

In de Bijbel staan honderden, zelfs duizenden verzen met profetieën over Jezus’ geboorte, Zijn werk en doel, hoe we Hem kunnen volgen, en de resultaten van Zijn werk op aarde voor ons die Hem geloven en volgen. Hier zijn 35 Bijbelverzen om over na te denken met Kerstmis. Het lijkt misschien veel, maar het is bijna onmogelijk om een representatieve selectie te maken – er zijn er zoveel om uit te kiezen! Neem de tijd,lees ze door en denk aan de enorme impact die deze woorden hebben op je leven – en je eeuwigheid! We hopen dat je net zo ontroerd en geïnspireerd zult zijn als wij waren toen we ze samenstelden!

Bijbelverzen met profetieën over de geboorte, het werk en het doel van Jezus

Vanaf het allereerste begin gaf God de mensen een belofte van verlossing door de Messias, Zijn eigen Zoon, die als mens geboren zou worden voor onze verlossing en redding. Kijk eens hoe Gods volk en de profeten naar Hem verlangden en zich verheugden op Zijn komst:

‘Toen zei de HEERE God tegen de slang;
“Omdat u dit gedaan hebt,…  zal Ik vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;|
Dat zal u de kop vermorzelen,
en u zult Het de hiel vermorzelen.”
 Genesis 3:14-15.

“Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven,” vertaald betekent dat: ‘God met ons.’” Jesaja 7:14; Mattheus 1:23.

“Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel van hun slavendrijver hebt U verbroken. … Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.” Jesaja 9:1-6

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” Jesaja 53:5

“Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.” Jesaja 53:11-12.

“De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de HEERE geschied, het is wonderlijk in onze ogen.” Psalm 118:22-23.

Lees hier meer: Ik verkondig u grote blijdschap

Bijbelverzen over wat er gebeurde tijdens kerst: alle reden om feest te vieren!

Eindelijk was de langverwachte Messias geboren; nederig, onbekend, in een stal, maar wél verwelkomd door een hemelse vertegenwoordiging van engelen! Dit was het begin van een complete revolutie, de start van onze eeuwige redding! Geen wonder dat de engelen begonnen te zingen! Hoe vier jij de geboorte van Jezus? Lees als inspiratie de volgende Bijbelverzen, die de gebeurtenissen van de eerste Kerst beschrijven!

“…een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” Mattheus 1:20-21.

“En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.

En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” Lucas 2:10-14.

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God.

Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen… En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.” Johannes 1:1-5,14.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.” Johannes 3:16-17.

“Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.” Galaten 4:4-5.

Waarom Kerst zo belangrijk is: Bijbelverzen die laten zien wat Jezus op aarde deed en hoe we Hem kunnen volgen

Elke seconde van Jezus leven op aarde werd besteed aan het doen van Gods wil en het vernietigen van de werken van de duivel. Door dit te doen betaalde Hij de prijs van de zonde met Zijn eigen leven, zodat wij vergeving konden krijgen. Bovenal liet Hij voetstappen voor ons achter om na te volgen en stuurde Hij Zijn Heilige Geest om ons te helpen, zodat we ook in ons leven tot de overwinning over de zonde kunnen komen en Gods wil kunnen doen!

“Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.” Johannes 8:12.

“Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.” Hebreeën 10:5-7.

“Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.” 1 Timotheüs 2:5-6.

“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” Filippenzen 2:5-8.

“Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.” 1 Johannes 3:8.

“In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.” Hebreeën 5:7-9.

“Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.” Romeinen 8:3-4.

“Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen.” Hebreeën 2:10-11.

“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deelgehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen.

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.” Hebreeën 2:14-18.

“Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.” 1 Petrus 2:21-24.

“Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde…“ 1 Petrus 4:1.

“Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.” Mattheus 16:24-25.

Lees hier meer: Behoren christenen Christus niet na te volgen?

Verzen over de fantastische resultaten van Jezus’ leven en beloften voor hen die in Hem geloven en Hem volgen

Jezus ging ons voor, Hij baande een weg voor ons en maakte een plek voor ons in de hemel. Als we gehoorzamen en Hem volgen, zullen we komen waar Hij ook is! Is dit ook jouw hoop en verlangen? Laten we leven op zo’n manier dat we Jezus’ liefde en opoffering waardig zijn, zodat we voor alle eeuwigheid bij Hem kunnen zijn!

“Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand  als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.” Daniel 7:13-14.

“Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.” Romeinen 6:23.

“Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.

Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.” 1 Corinthiërs 15:20-22.

“…zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.” Hebreeën 9:28.

“… zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.” Efeziërs 5:25-27.  “Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.” Hebreeën 7:25.

“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.” Johannes 17:20-23.

“Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.” 1 Johannes 3:2-3.

“Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden…De dood is verslonden tot overwinning… De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.” 1 Corinthiërs 15:52-57.

“Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.” Openbaringen 3:21.

“Goed gedaan, goede en trouwe dienaar… ga in, in de vreugde van uw heer.” Mattheus 25:14-29.

Lees hier meer: Nieuwe hoop is geboren!

Goed en blij nieuws – geef het door! Misschien heb je een favoriet Bijbelvers over Kerst en over het werk en leven van Jezus, dat jou bijzonder heeft geïnspireerd en geholpen. Voeg dat toe aan deze selectie en zorg ervoor dat je deze verzen vaak leest, om jezelf te sterken en aan te moedigen in je leven als christen, als volgeling van onze dierbare Heiland Jezus Christus! En werk mee aan het verspreiden van het goede en blijde nieuws!

“Het nageslacht zal Hem dienen, en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties. Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden,  want Hij heeft het gedaan.” Psalm 22:31-32.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.