Behoren christenen Christus niet na te  volgen?

Behoren christenen Christus niet na te volgen?

Hoe kunnen wij mensen Christus navolgen, de Zoon van God?

Het woord “christen” betekent niet “bewonderaar van Christus”, of “ontvanger van Christus’ zegeningen”. Het betekent ook niet “iemand die gelooft in Christus”. Nee, het woord “christen” betekent “volgeling van Christus”.

Jezus werd mens en liet ons een voorbeeld na

“Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden.” 1 Petrus 1:21-22

Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat mensen Christus kunnen navolgen, Gods Zoon? Nou, Jezus had geen voorbeeld voor de mensen kunnen worden als Hij in de hemel was gebleven. Ook niet als Hij naar de aarde was gekomen als een supermens met speciale privileges. Jezus gaf het gelijk zijn aan God op, en werd een mens zoals wij, in alle opzichten. (Filippenzen 2:5-8)

Hij gaf er de voorkeur aan zichzelf “Zoon des mensen” te noemen. Van zijn moeder Maria, erfde hij de menselijke natuur (of een “vlees”) met al zijn zwakheden, en werd net als wij op alle gebieden verzocht. Toch zondigde Hij nooit. Geen enkele keer!

In Hebreeën 2 vers 17 staat dit: “Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden… Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.”

Met andere woorden, Hij deed dit allemaal voor degenen met hetzelfde vlees en bloed als Hij. Degenen die Hem willen navolgen – christenen.

De zonde houdt mensen in zijn greep, en we zijn allemaal tekort geschoten om Gods wil te doen in ons leven. Zelfs de ‘besten’ onder ons, als we eerlijk zijn, moeten erkennen dat ze zondaren zijn. Neem je gedachten, bijvoorbeeld. Zijn ze altijd zo rein en edel, liefdevol en vergevend als waar we ons voor uitgeven? Zijn al onze woorden tot zegen? Zijn al onze daden zonder zelfzucht? Volgen we werkelijk  in Jezus’ voetsporen?

De dood aan het kruis

In Filippenzen 2 staat dat toen Jezus een mens was geworden zoals wij, Hij zich vernederde en gehoorzaam werd tot de dood. Zich vernederen –  wat betekent dat? Voor Jezus betekende het dat Hij in alle omstandigheden wanneer Hij verzocht werd, altijd zei: “Heer, niet mijn wil maar Uw wil geschiede”. Dat betekent dat Hij zichzelf niet toestond kritisch te denken over anderen; Hij gaf niet toe aan boosheid, moedeloosheid, ongeduld of andere zonden waartoe Hij verzocht werd!

Met andere woorden, Jezus’ eigen leven – de zonde in Zijn vlees – moest sterven. Daarom zegt Hij ook: “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden.” Lukas 9:23-24

Waarom geeft Hij hier deze voorwaarde voor degenen die Hem navolgen? Hij zegt dit omdat het de weg is die Hij zelf ging!

Wanneer Jezus gehoorzaam was aan Gods wil, dan was dat “tot de dood, ja tot de dood des kruises”. (Filippenzen 2:5-8) Dat was het “dagelijkse kruis”. Hij sprak deze woorden lang voordat Hij werd gekruisigd op Golgotha. Alle zonde die in Jezus’ vlees woonde was gekruisigd aan dit kruis, en alle ware christenen maken gebruik van dezelfde dood over hun eigen vlees wanneer ze Hem volgen.

“We zullen Hem gelijk zijn”

Zij die in Jezus’ voetstappen treden zullen vanzelfsprekend uiteindelijk ook daar komen waar Hij nu is. “…te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare.” 2 Korintiërs 4:10. Heb je dit ooit echt  gelezen? Zie je wat hier staat? Het  leven van Jezus-  in  je eigen lichaam! De dood over ons ‘eigen leven’ resulteert in een ongelofelijk wonder dat in ons plaatsvindt. God is bij machte om iets totaal nieuws te scheppen.

Daarom nam Jezus ook dat grote risico om mens te worden zoals wij – zodat Hij ons een weg zou nalaten die wij kunnen volgen: een weg uit zonde en dood, en in geluk en leven, zowel nu als in de eeuwigheid. En Hij heeft niet alleen de weg geopend, Hij heeft ons ook Zijn Heilige Geest gegeven om ons te leiden, helpen en te sterken om op deze weg te gaan.

“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 3En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.” 1 Johannes 3:2-3

Dat is waar christendom.

Misschien heb je nooit gehoord over deze manier van christen zijn, maar Gods woord heeft het niet over een andere manier. Pak vandaag je Bijbel, en lees in plaats van wat Jezus in jouw plaats deed, hoe jij kan volgen in Jezus’ voetsporen en kan worden zoals Hij! Vraag jezelf: “Ben ik een echte christen, overeenkomstig de Bijbel?” Als dit is zoals jij wilt leven, wacht niet – bid dat God jou Zijn Geest geeft, en begin in Jezus na te volgen in zijn voetsporen.

Het resultaat zal onbeschrijfelijk zijn!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.