Ik verkondig u grote blijdschap!

Ik verkondig u grote blijdschap!

De grote blijdschap die de engelen lang geleden verkondigden veranderde alles, en kan nog steeds onze levens compleet herscheppen.

4 min. ·

“En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.” Lucas 2:10-11.

Tijdens de kerstperiode wordt veel geschreven en gesproken over deze grote blijdschap die de herders op het veld werd verkondigd. Maar die grote blijdschap houdt oneindig veel meer in dan wat er doorgaans wordt geschreven of gezegd. Gewoonlijk schrijven mensen er alleen over dat Jezus is geboren en dat Hij gekomen is om ons onze zonden te vergeven.

Een veel groter werk

Maar Jezus is gekomen voor nog veel meer! Hij is gekomen om in ons leven de werken van de duivel te verbreken. (1 Johannes 3:8) Een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Maar Jezus is gekomen om ons vrij te maken, zodat wij werkelijk vrij zijn van alle bewuste zonde. (Johannes 8:34-36) Hij heeft mogelijk gemaakt wat in het oude verbond onmogelijk was. (Romeinen 8:3) Door het heerlijke werk dat in Christus is gebeurd – doordat de zonde in het vlees zijn doodvonnis heeft gekregen – zijn wij geen schuldenaars meer van het vlees, om naar de begeerten daarvan te moeten leven. (Romeinen 8:12) Nu kan het heerlijke leven van Jezus zich in ons openbaren, doordat we dagelijks de dood van Jezus over het vlees in ons omdragen. (2 Korintiërs 4:10)

Door het geloof in Jezus worden wij geboren als een nieuwe schepping met een nieuwe vrijgemaakte gezindheid en een rein hart, die blij en dankbaar kan leven naar de nieuwe heerlijke wetten, die in ons hart worden geschreven. (Hebreeën 10:16) Dat zijn dezelfde wetten als die Jezus van zijn hemelse Vader heeft gekregen en die de ganse volheid Gods aan wijsheid en heerlijkheid inhielden.

De grote blijdschap is, dat wij naar het beeld van Jezus kunnen veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. (2 Korintiërs 3:18) We kunnen worden herschapen van mensen met een vleselijke gezindheid tot mensen met de gezindheid van Christus, vol van liefde en goedheid. Vroeger stond onze gezindheid in verbinding met onze zondige, onreine natuur. Nu is onze gezindheid in verbinding gekomen met de nieuwe goddelijke natuur, doordat wij wegvluchten van het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. (2 Petrus 1:4)

Eeuwige, onwankelbare blijdschap

Er bestaat geen ware blijdschap die samengaat met zonde, bijvoorbeeld met ongerechtigheid, leugen, afgunst, jaloersheid, boosheid, onenigheden en ontucht. Maar die eeuwige, onwankelbare blijdschap is gelegen in de bevrijding van dit alles, door een wandel in het nieuwe leven in de deugden van Christus. Dat is de grote blijdschap, waarvan Jezus zo graag wil dat die ons ten deel zal vallen.  Die blijdschap ligt vast verankerd in de zalige hoop, binnen het voorhangsel in de hemel zelf. Die is niet onderhevig aan schommelingen door uiterlijke omstandigheden, maar is geworteld en gegrond in het onzichtbare, in de liefde tot Jezus Christus.

Net als de engel voor de herders op het veld een vreugdebode was, zullen wij in onze tijd vreugdeboden zijn van alles, wat in het nieuwe verbond door het geloof te bereiken is. Het is onder andere mogelijk een lid te worden van het lichaam van Jezus Christus, in volmaakte eenheid met de Vader, met de Zoon en met elkaar door een wandel in het licht. Als je zelf die eenheid hebt gekregen en die waarachtige broederliefde hebt mogen proeven, dan kun je ook met grote blijdschap anderen daartoe uitnodigen. Ja, dan heb je echt iets aan te bieden! Er is hoop voor alle zondaars, als ze zich maar willen bekeren en alles willen haten wat met zonde te maken heeft. Alle genade en kracht voor de strijd tegen de zonde is ons beloofd.

Jezus wordt in mijn hart geboren door geloof

De blijde boodschap is, dat wij volkomen verlost kunnen worden uit alle slavernij van de zonde, en dat wij God vrij en blij en dankbaar kunnen dienen, in innige gemeenschap met de heilige schare die gereinigd, gelouterd en gereedgemaakt wordt voor de spoedige komst van Christus!

Het is een grote blijdschap dat Jezus in een stal te Betlehem werd geboren. Maar het is een veel grotere blijdschap, als ik kan zeggen dat Jezus door het geloof in mijn hart is geboren, dat Hij daarin woont en mijn leven door zijn goede Geest bestuurt! Dan heb ik altijd feest en kan ik altijd zingen: “Hoor hoe het stormt daarbuiten, hier is het vredig en stil.”

Dit is een geredigeerde versie van een artikel dat eerder is verschenen in het maandblad van BCC “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”) in december 1967.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.