21 uiterst waardevolle vermaningen uit de brieven van Paulus

21 uiterst waardevolle vermaningen uit de brieven van Paulus

Als we deze vermaningen toepassen in ons eigen leven, zullen we ingrijpende veranderingen zien.

7 min. ·

De brieven van Paulus

Paulus schreef zijn brieven aan de gemeenten waar hij mee werkte toen het evangelie zich voor het eerst begon te verspreiden in de wereld.  Elke vermaning die hij schreef, was hem door God geopenbaard en daarom is ieder woord nog steeds actueel en van toepassing op ons leven in deze tijd. Als we doen wat Paulus schrijft, gaan er dingen gebeuren in ons leven. We zullen vooruitgaan in heiligmaking, de vruchten van de Geest gaan groeien, we worden veranderd en zullen eeuwig leven in ons krijgen!

We hebben hier een paar van zijn belangrijkste vermaningen verzameld:

Omgang met anderen

Paulus’ brieven staan vol met goede raad over interacties met mensen. Heb je deze vermaningen van harte aangenomen en ze toegepast in je eigen leven? Heb je gemerkt hoe ze jouw omgang met anderen beïnvloeden? Kun je getuigen dat jouw relaties met mensen er steeds beter door worden?

“Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.” Romeinen 12:9-21.

“Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren.” Romeinen 14:13.

“Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadwilligheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.” Efeziërs 4:31-32.

“Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.” Filippenzen 2:3-4

“Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.” Kolossenzen 3:12-14.

Lees hier meer over goede omgang met anderen: Vrucht van de Geest: mildheid en goedheid

Dood voor de zonde en levend voor Christus

Acht je jezelf dood voor de zonde en levend voor Christus? Heb je erover nagedacht wat dit betekent? Je eigen wil, je lusten en begeerten opgeven, zodat je de deugden van Christus kunt winnen, dat is de essentie van een discipelleven.

“Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat dan de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.” Romeinen 6:11-13.

“Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.” Romeinen 12: 1-2.

“We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt.” 2 Korinthiërs 4:10-11.

“Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.” Galaten 5:24-25.

“Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.” Kolossenzen 3:1-3.

Lees hier meer over wat het betekent om jezelf dood te achten voor de zonde: Hoe kunnen we onszelf dood achten voor de zonde?

Specifieke vermaningen

Heb je met deze dingen gewerkt in je leven? Heb je je leven erdoor zien veranderen? Neem een paar van deze vermaningen uit de brieven van Paulus om je de komende dagen en weken op te richten en je zult zien wat voor ingrijpende resultaten ze je brengen.

“Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.” 2 Korinthiërs 9:6-7.

“En dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.” Efeziërs 5:20.

“Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.” Filippenzen 2:14-15.

“Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.” Kolossenzen 4:2.

“En er eer in te stellen in alle rust uw eigen zaken te behartigen en uw eigen brood te verdienen. Dat hebben wij u opgedragen.” 1 Tessalonicenzen 4:11.

“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” Filippenzen 4:6-7.

“Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.” Filippenzen 4:8.

“Geef zelf met goede daden het voorbeeld, laat je leer zuiver en waardig zijn.”Titus 2:7.

Vermaningen aan Timoteüs

Timoteüs was een jonge man, maar Paulus noemde hem zijn meest betrouwbare medewerker! Het maakt niet uit hoe oud je bent, als je deze adviezen volgt, word jij ook een medewerker voor het evangelie. Jij kunt een voorbeeld zijn voor iedereen die je in je leven tegenkomt!

“Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de prediking en het onderricht.” 1 Timoteüs 4:12-13.

“Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren.” 1 Timoteüs 4:16.

“Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.” 1 Timoteüs 6:11-12.

Als we ons houden aan deze levenskrachtige vermaningen van Paulus zullen we zien dat het leven als christen absoluut niet passief is! Vol van ijver moeten we drastische maatregelen nemen om dit in ons leven te realiseren, maar als we dit doen, komen er spectaculaire resultaten!

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.