Vrucht van de Geest: mildheid en goedheid

Vrucht van de Geest: mildheid en goedheid

Deze deugden zijn edele vruchten van de Geest. De Bijbel staat vol met mensen die ze bezaten en in praktijk brachten – voorbeelden om na te volgen!

4 min. ·

Al de vruchten van de Geest smaken heerlijk en stralen eeuwige heerlijkheid uit. In Galaten 5:22 worden er een aantal genoemd: “Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, mildheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Hij die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, heeft ons geroepen om de heerlijkheid ervan te verkondigen. Voor deze taak moeten wij een koninklijk priesterschap zijn. (1 Petrus 2:9)

Mildheid is één van die kostelijke vruchten van de Geest. Als we de heerlijkheid van mildheid verkondigen, dan moet er een verbrijzeling hebben plaatsgevonden van al het harde in ons eigen leven. Mildheid is onlosmakelijk verbonden aan de wijsheid van boven, die rein en vreedzaam is, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontferming en goede vruchten. (Jakobus 3:17)

Alles wat God schept, is vast en onwankelbaar en doet rijkelijk zijn werk. In Spreuken 25:15 staat, dat een milde tong beenderen verbreekt. Niemand kan de kracht van de mildheid door iets kwaads overwinnen. In alle goedheid en zachtmoedigheid kan zij het hemelse uitermate groot maken en het aardse klein, iets om geen ruzie over te maken.

Paulus had een radicale boodschap van kruis en dood over alle zonde. Maar waar het erom ging doorgevoerd te krijgen wat hij verkondigde, kwam hij met milde en goede woorden, vol hoop, troost en hulp. In 2 Korintiërs 10:1 schrijft hij: “Maar ik, Paulus, doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus, ik die in persoonlijk verkeer schuchter ben.”

In 1 Thessalonicenzen 2:7-8 schrijft hij: “Maar wij gedroegen ons in uw midden mild, zoals een moeder haar eigen kinderen koestert. Zo waren wij, in onze grote genegenheid voor u bereid u niet alleen het evangelie Gods, maar ook ons eigen leven mede te delen, daarom, dat gij ons lief geworden waart.” Door deze mildheid met zorg en goedheid werd al het harde verbrijzeld. De gemeente kon opgroeien in waarachtige broederliefde als kinderen des lichts, wachtend op de komst van Jezus.

“En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar mild zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig.” 2 Timoteüs 2:24. Het ligt voor de hand om te twisten met een ander. Vaak verheft de stem zich daarbij, met oordeel en kritiek. De ene bewering lokt de andere uit en er komt al snel een leugengeest aan te pas.

“De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.” Spreuken 29:11. Een milde en wijze tong doet menige uitbarsting van toorn bedaren, en kan heel wat echtscheidingen voorkomen.

David zei over Saul en Jonathan dat ze geweldige krijgslieden waren, maar toch liefelijk en mild in hun persoonlijk leven. Zo was het ook, alleen in nog grotere mate, met David zelf. In 2 Samuël 22:35-36 zegt hij: “Die mijn handen oefent ten strijde, …Uw mildheid heeft mij grootgemaakt.” Het kwade overwinnen door het goede, dat maakt een mens groot. Jezus was zowel leeuw als lam.

Jozef is een groot voorbeeld van mildheid, goedheid en vergevingsgezindheid. Hij had zich krachtig op zijn broeders kunnen wreken, maar het goede heeft overwonnen. Toen hij zich aan zijn broers bekend maakte, brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en Farao's huis het hoorden. Toen hij zijn broeders naar huis zond om hun vader Jacob te halen zei hij: “Maakt geen twist onderweg.” Dat mocht bij zo'n belangrijke opdracht als zij hadden niet gebeuren, onderweg naar hun vader.

Wanneer wij dan denken aan de belangrijke opdracht die we hebben, onderweg naar onze hemelse Vader, dan behoren we ons diep te schamen voor elke gedachte aan onenigheid en twist. (Lees Geneneis 45)

Milde woorden komen uit een rein en goed hart. Jezus had van zijn hemelse Vader geleerd als een leerling te spreken, zodat Hij met zijn woorden de moede kon ondersteunen. (Jesaja 50:4) Zulke tongen zijn hard nodig voor hulp en troost. Milde woorden zijn kostbaar.

“Het hart van de wijze maakt zijn mond verstandig en versterkt het betoog op zijn lippen. Milde woorden zijn als honingzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.” Spreuken 16:23-24.

De brief aan Filemon is een meesterlijke brief wat mildheid en goedheid betreft. Moge God rijkelijk genade geven om het zwaard des Geestes te gebruiken èn een milde tong in de juist geest en op de juiste tijd.

Dit is een aangepaste versie van een artikel dat eerder is gepubliceerd in het Noors onder de titel “De vrucht van de Geest” in het maandblad van BCC “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”) in November 1992.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.