Wederom geboren

Wederom geboren

Weinig mensen zien de waarde van het leven van Jezus, en de meesten hebben ook geen geloof voor hetzelfde leven als Hij. Men moet wederom geboren worden om Gods koninkrijk te zien.

3 min. ·

Weinig mensen zien de waarde van het leven van Jezus, en de meesten hebben ook geen geloof voor hetzelfde leven als Hij. Men moet wederom geboren worden om Gods koninkrijk te zien.

“Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.” Joh. 3:3. Deze nieuwe geboorte vindt plaats in ons hart en onze zin, onze gedachten. Iemand die wederom geboren is, ziet dingen die hij voorheen niet zag, en het hele leven krijgt een nieuw waardesysteem. Dan pas krijgt men een zintuig voor dat wat tot leven en vrede leidt, en krijgt deel aan de wijsheid van de geestelijke wereld. Alles in deze wereld waar men voor de tijd tegenop keek, heeft zijn waarde en zijn glans verloren.

Paulus heeft deze nieuwe geboorte ook ervaren, en beschrijft in Filippenzen 3:7-8 wat dit met hem heeft gedaan: “Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen.” De mogelijkheden die hij nu te zien had gekregen door het evangelie, maakten zijn keuzes gemakkelijker. Laten wij leven in een nauwe en brandend warme verbinding met God. Dan hebben wij ook een hart waar God tot kan spreken en in werken.

“Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben èn aan de tafel der boze geesten.” 1 Kor. 10:19-21.

Wie in gemeenschap leeft met boze geesten, en dat zoekt wat deze wereld toebehoort, kan niets van God krijgen. Wanneer God niet spreekt, en iemand geen openbaring en opwekking in zijn binnenste heeft, komt dat doordat men zijn gedachten en impulsen uit deze wereld haalt. Daarom moet iedere oprechte christen waken over zijn leven, en zich in acht nemen, om niet op te gaan zien tegen dingen die buiten de hemelse roeping liggen. “Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.” 1 Joh. 5:18. Men kan niet als discipel leven, en tegelijkertijd opkijken naar het grote in deze wereld. Dat zijn onreine bronnen voor het leven, waardoor de diepere gemeenschap met Christus en met de heiligen verdwijnt.

“Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.” 1 Joh. 2:15-17.

Gedeelte uit het artikel "Word een discipel van Jezus – een leven in overwinning!" 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.