Wat je moet weten nadat je je leven aan Christus hebt gegeven

Wat je moet weten nadat je je leven aan Christus hebt gegeven

Nu ben je klaar om een heel nieuw leven te beginnen!

7 min. ·

Je hebt Jezus gevraagd in je leven te komen, Je hebt voor zover je je dat bewust was zaken in orde gemaakt met mensen , je hebt vergeving ontvangen voor je zonden en je hebt vrede met God. Er is een last van je af gevallen; je voelt je bevrijd en klaar voor een betekenisvol nieuw leven in Christus.

De Bijbel zegt: “Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.” Efeziërs  2:1-3.

We zien hier hoe groot Gods genade is omdat Hij ons uit omstandigheden heeft gered die onmogelijk leken. We zijn niet alleen van onze zonden gered, maar ook van de invloed van geestesmachten die maken dat mensen reageren op manieren die ver buiten hun controle liggen.

Een nieuw leven in Christus = een heel nieuw verlangen

Deze passage onthult ons ook hoe onze levens als Christenen eruit moeten zien. Door ervaring weten we dat we nog steeds gebonden zijn aan onze eigen natuur - de manier waarop we denken, de manier waarop we reageren op bepaalde mensen en situaties, de manier waarop we reageren als onze gevoelens op en neer gaan naar gelang onze "stemming", de momenten waarop we onszelf er niet van kunnen weerhouden om verkeerd te handelen. We merken dat we doorgaan met het “toegeven aan de lusten van het vlees,” vaak zonder dat we dat beseffen, maar nadien wordt ons dat toch duidelijk. Het verschil is echter dat we nu niet meer zo willen zijn. Als God ervoor heeft gekozen ons Zijn liefde te tonen door ons op deze manier te redden, dan heeft Hij zeker grotere plannen met ons dan zondevergeving.

We lezen verder in Efeziërs 2:8-9. “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” Door het geloof kwam de gave van God - de genade - over ons, toen wij tot Jezus kwamen om vergeving van onze zonden te vragen en te ontvangen. We moeten dit geloof ons hele verdere leven als christenen vasthouden: dit leven dat een beroep doet op genade, wat ook betekent dat we kracht krijgen om geholpen te worden als we in nood zijn. (Hebreeën 4;16.) Het is de kracht om "Nee!” te zeggen wanneer we worden verzocht tot het volgen van onze oude manier van leven of gewoontes. Het is kracht om overwinning te krijgen over boos worden, bitter of jaloers zijn, wrok koesteren tegen anderen vanwege de manier waarop we zijn behandeld zodat we ze werkelijk kunnen vergeven en voor hen kunnen bidden; kort gezegd zal het onze levens transformeren.

Zoek kracht van God om een overwinnend leven te leiden.

Dit is het Christelijke leven – een leven van strijd tegen zonde en Satan; een strijd waarin we moeten  overwinnen zoals Jezus heeft overwonnen. Hij overwon de zonde door Zijn leven lang gehoorzaam te zijn aan de stem van Zijn Vader, en daarna behaalde Hij Zijn uiteindelijke overwinning op Satan toen Hij gekruisigd werd op het kruis van Golgotha. De boodschap van het kruis is de kracht van God, schrijft Paulus in 1 Korinthe 1:18. Dat is de kracht die we ook nodig hebben om een overwinnend leven te leiden.

Lees ook: De boodschap van het kruis: praktisch christendom

We moeten tot persoonlijk geloof komen in deze verzen: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” Galaten 2:20. En: “Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.” Romeinen 6:6. Op deze manier geeft de Heilige Geest ons kracht om in Jezus’ voetsporen te volgen: we verliezen ons eigen leven en krijgen Zijn leven ervoor terug. Deze kracht moeten we zoeken zodat we kunnen overwinnen; Jezus beloofde deze kracht aan de discipelen voordat Hij opsteeg naar de hemel. Deze kracht is vandaag beschikbaar voor iedereen die vrij wil zijn van zichzelf en helemaal wil leven tot eer van God.

Stel je eens voor dat je een zachtmoedig mens wordt, terwijl je daarvoor bij de minste aanleiding al uit je vel zou springen! Als we met Christus zijn gekruisigd krijgen we kracht om in de verzoeking te overwinnen. Dit is een fantastisch getuigenis dat aan onze bekenden laat zien dat er iets is gebeurd in ons leven!

Je kunt dit niet alleen

Om te kunnen groeien als christen hebben we voeding nodig. Voeding vinden we door de Bijbel te lezen – het handboek voor het leven – en door te bidden voor andere mensen en over ons eigen verlangen om te groeien om meer te gaan lijken op Jezus. In beide gevallen hebben we de hulp en de leiding van de Heilige Geest nodig. Hij inspireerde de auteurs van de Bijbelboeken om te schrijven zoals ze deden, en Hij zal ons helpen datgene wat geschreven is te begrijpen. We hebben het ook nodig om contact te hebben met mensen die een leven van overwinning leiden voor zover als hun begrip reikt. Door met elkaar te praten over onze hoop en door onze noden met elkaar te delen krijgen we gemeenschap en dit is een grote hulp om te groeien in ons eigen leven.

We moeten verwachten dat we hulp krijgen van God. Hij is onze Vader – een Vader die alleen het allerbeste wil voor Zijn kinderen – en Hij wil graag een persoonlijke relatie ontwikkelen met ieder van Zijn kinderen. "... Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Zelf ben Ik niet ongehoorzaam, Ik wijk niet terug.” Jesaja 50:4-5. Laten wij degenen zijn die elke morgen wakker worden en God tot ons laten spreken, en vastbesloten zijn te doen wat Hij tot ons spreekt. Hij zal ons alle kracht (genade) geven die we nodig hebben om te doen wat Hij gevraagd heeft. Dit is het overgeven van ons leven aan Jezus: wij, die slechts zondaars zijn door geboorte en gewoonte, zijn door Jezus geroepen om een geheel nieuw leven in Christus te leiden dat eer en lof zal brengen aan Zijn naam!

Je hebt een goede keuze gemaakt toen je ervoor koos je tot Jezus te wenden. Zijn wens is je te helpen en je van binnen volledig te veranderen. Hij wil je meer zegenen dan alles wat je je kunt voorstellen of wensen. Ga door met Hem te vertrouwen met heel je hart en je zult grote dingen in je leven gaan ervaren.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.