De boodschap van het kruis: praktisch christendom

De boodschap van het kruis: praktisch christendom

Een geweldig rijk leven dat bereikbaar is voor iedereen, op elk moment, en waar je ook bent. Als je het wilt.

Het woord “christen” betekent “navolger van Christus”, en in Lukas 9:23-24 vertelt Jezus Zelf wat het betekent: “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.” Dit is de essentie van christendom, en van toepassing op elke ware christen, ongeacht leeftijd, geslacht, persoonlijkheid, achtergrond en omstandigheid.

Jezus wist waar Hij over sprak

We kunnen Jezus hierin volgen, want het is wat Hij Zelf deed toen Hij op aarde was. Als mens werd Hij verzocht. (Jakobus 1:12-15) Maar omdat Hij Zichzelf verloochende, zondigde Hij nooit. (Hebreeën 2:14; Hebreeën 4:15)

Het is heel duidelijk dat Jezus de menselijke toestand kende, niet slechts als een theorie, maar Hij had het aan den lijve ondervonden. Hij gebruikt praktische voorbeelden om wat het betekent om verzocht te worden: tot afgunst, irritatie, begeerte, oordeel, bezorgdheid, trots en hypocrisie, etc. Maar elke dag van Zijn leven gebruikte Jezus het “kruis”. Dit was de plaats waar de zonde stierf, wat betekent dat Hij “Nee!” zei tegen de eisen van het vlees en, door de kracht die Hij van God kreeg, volhardde Hij totdat de overwinning was behaald. Dit betekende dat Hij moest lijden in Zijn vlees, en Hij moest het uitroepen tot God om hulp te ontvangen, maar het betekende ook dat Hij nooit zondigde. (1 Petrus 4:1, Hebreeën 2:14, Hebreeën 5:7)

We houden daadwerkelijk op met zondigen!

De “boodschap van het kruis” is buitengewoon praktisch. Het is van toepassing op het dagelijks leven, door iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, persoonlijkheid, achtergrond of omstandigheid. Het is van toepassing in elke situatie, en in elke verzoeking. Als we dagelijks ons kruis opnemen, geven we niet toe aan gevoelens van boosheid, irritatie of afgunst. We geven niet toe in verzoekingen tot trots, hatelijkheid of luiheid. We vermaken ons niet met onreine gedachten. We weigeren om een slaaf te zijn van een laag zelfbeeld of van moedeloosheid, wat ons zou hinderen in het doen van het goede. We worden doeners van het woord. (Jakobus 1:21-22)

Door het kruis “doden” we de lusten in het vlees voordat ze worden omgezet in zonden. (Jakobus 1:14-15, Kolossenzen 3:5, Galaten 5:24)  Paulus zegt dat het woord van het kruis een kracht is tot behoud voor ieder die gelooft en dat het de wijsheid van God is. (1 Korintiërs 1:18-25) We zien dit in de praktijk! Door het kruis en de kracht van de Heilige Geest te gebruiken, vindt een herschepping plaats.

Waar we voorheen bitter en veeleisend waren, worden we nu tot zegen. Waar we bezorgd en moedeloos waren, worden we nu vol van geloof en handelingskracht. Waar we eerst mensen waren die oordeelden en wrok koesterden, leren we nu vergeven en anderen op te bouwen. In plaats van ruzie en strijd te veroorzaken als onze gevoelens gekwetst worden of onze mening wordt tegengesproken, worden we voorbeelden in mildheid, vriendelijkheid en geduld. Wanneer onze lusten worden genegeerd en verloochend, verwerven we de deugden van Christus.

Fantastische resultaten

Buiten onszelf om, zijn de eersten die baat hebben van deze herschepping onze naasten en geliefden, en de effecten hiervan verspreiden zich als rimpelingen in het water. Wat een blijdschap wanneer vaders, moeders, kinderen, collega’s en buren niet langer hard zijn, maar mild worden, dankbaar in plaats van bitter, vrolijk in plaats van chagrijnig. Wat een opluchting als we niet meer arrogant en heerszuchtig zijn, maar anderen beginnen te ondersteunen. Wat een zegen voor de maatschappij als luie personen toegewijde mensen worden, wanneer gerechtigheid, eerlijkheid en loyaliteit zegenvieren.

Als christenen worden we voorbeelden en voorvechters voor gerechtigheid, compassie en een hoge moraal. We zijn een stad op een berg, een licht dat niet verborgen kan blijven. (Mattheüs 5:14-16) Waar we ook zijn, wat we ook tegenkomen, hoe we ons ook voelen, ongeacht hoe ons karakter is en met wie we samen zijn – de boodschap van het kruis zal altijd werken, en draagt altijd vrucht. Dat is christendom in de praktijk.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.