Niemand hoeft te zondigen!

Niemand hoeft te zondigen!

Ook al heb ik zonde, dan is het nog niet de bedoeling dat ik in zonde zal vallen. De verzoeking is een proef van mijn geloof. Dit is een heel spannend leven.

4 min. ·

“Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.” Jak. 1:2-4.

Verzoeking is geen zonde, maar het is een toets van mijn geloof, of ik voor mensen sta of voor Gods aangezicht – een test of ik God vrees.

“Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.” 1 Joh. 1:8. Zonde hebben, betekent dat wij hartstochten en begeerten hebben, maar door trouw op het moment van de verzoeking kan ik hem onttronen die de macht over de dood heeft. Daarom kan ik mij geweldig verheugen als ik in verzoeking kom.

Waar komt de zonde vandaan?

“Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort” Jak. 1:12-15.

Het is nooit de ander die schuldig is

Je moet je proef doorstaan en datgene waartoe je verzocht wordt, aan de dood van Christus overleveren. Draag je aanklacht bij je, dan wordt je geest daardoor besmet. Je kunt dan niet levend voor God zijn. Ben je levend voor God, dan houd je van je broeder en zul je hem niet aanklagen! Wie de vermaningen in de bijbel aanneemt, is levend voor God. Hoe dwars iemand ook kan zijn, hij zal nooit zonden als toorn, ongeduld, drift, enzovoorts in een andere persoon kunnen stoppen. Daarom is het nooit de ander die schuldig is – het is de zonde in je eigen vlees die naar boven komt door wat er gebeurt. Ga je dan de ander in je gedachten verwijten, dan ben je in zonde gevallen en heb je de verzoeking niet weerstaan.

Ik hoef niet te zondigen!

Ook al heb ik zonde, dan is het nog niet de bedoeling dat ik in zonde zal vallen. De verzoeking is een proef van mijn geloof. Dit is een heel spannend leven. Ook al heb ik zonde in mijn vlees, ik hoef dus niet te zondigen!

Er is eeuwig leven te verkrijgen door vast te staan in de verzoeking

“Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen.” Hebr. 2:14. De dood komt voor veel mensen als een grote teleurstelling, omdat die een einde maakt aan al hun plannen. Maar er is eeuwig leven te verkrijgen door vast te staan in de verzoeking. Jezus kwam om hen te bevrijden die hun hele leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.

Jezus – onze hogepriester

“Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.” Hebr. 2:16-18. Hij moest aan zijn broeders gelijk worden! Is het niet eenvoudig? Als wij lijden in het vlees, worden wij ook onttrokken aan de zonde. De geest van Jezus werd nooit besmet door de zonde in het vlees. Wat een hogepriester hebben wij!

Gedeelte uit het boek "Herder en profeet"»

© COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY | brunstad.org

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.