Jezus is de weg – de smalle weg

Jezus is de weg – de smalle weg

Jezus zei dat het er weinig zijn die de smalle weg vinden. Weet jij waar die weg te vinden is, en hoe je hem kunt gaan?

5 min. ·

“Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Johannes 14:6.

Jezus is de weg. De weg tot de Vader. De levensweg. De weg tot verlossing. Jezus leefde op aarde om ons de weg te wijzen. Om Hem op deze weg te volgen betekent dat wij zullen wandelen zoals Hij wandelde. We volgen Hem in Zijn voetspoor, leven zoals Hij leefde. Een weg betekent dat het vooruitgaat. Als we Hem volgen komen we daar waar Hij nu is.

Jezus noemt die weg ‘de smalle weg’.

“Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.” Mattheus 7:13-14.

Beginnen op de smalle weg

Hoe vinden we die poort, de ingang tot de smalle weg? Dat is niet omdat we zulke bijzondere mensen zijn, of omdat we iets doen waardoor we het verdienen om hem te vinden. Het is alleen omdat God, in Zijn liefde en barmhartigheid, een verlangen in ons schept naar het goede en ons in de juiste richting trekt.

Maar als we de smalle poort zien is er iets dat we eerst moeten doen voordat we kunnen starten op de smalle weg die ten leven leidt. Paulus beschrijft dat heel duidelijk in Filippenzen 3:7-8: “Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen…” 

Dat betekent dat we alles wat God ons aanwijst, wat ons kan hinderen om deze weg te gaan, moeten prijsgeven. Onze eigen verstandige gedachten en ideeën. Ons geloof in onze eigen mogelijkheden. Relaties die ons tegenhouden. Status. Eer. Trots. Dat alles moeten  we voor schade en vuilnis houden en buiten de poort laten; daar is geen plaats voor op de smalle weg. Als onze ogen geopend worden om net zoals Paulus de waarde te zien om ‘Christus te winnen’, dan zien we hoe het mogelijk is om al het andere als schadelijk te beschouwen.

De smalle weg gaan

Nu we op de weg zijn aangekomen, is het tijd om die te bewandelen. We moeten daders zijn en niet alleen hoorders. (Jacobus 1:22) De smalle weg is een weg van actie. Het is een weg die door het vlees gaat. (Hebreeën10:20) Hier laat Jezus ons zien hoe Hij wandelde toen Hij op aarde was, de weg waarop wij volgen: “Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen.” Hebreeën 10:7. Om de smalle weg te gaan betekent met andere woorden dat we onze eigen wil helemaal opgeven. Onze eigen gedachten over hoe het leven zal gaan, onze eigen wensen. Dat betekent dat we zullen overwinnen over de zonde in ons vlees, over die dingen die zo natuurlijk voor ons zijn, om Gods wil te doen. Daar horen dingen bij als luiheid, jezelf zoeken, hebzucht, woede, trots, enz.

Nu zien we waarom het de smalle weg heet. Het zijn er maar weinig die deze weg willen gaan, want om je eigen wil op te geven moet je lijden. Toch is het geen zwaar leven op de smalle weg. Eigenlijk is er grote vrijheid op de smalle weg. Vrij zijn van een gebonden leven van te zondigen als je verzocht wordt! “Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.” 1 Petrus 4:1-2.

Klik hier om meer te lezen over wat Jezus bedoelde toen Hij zei: “ Hier ben ik om Uw wil te doen, o God”.

Jezus is de weg – we leren Hem kennen

Wat is het resultaat van bewandelen van deze weg? We leren Jezus kennen als onze persoonlijke vriend en broeder! “ (Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende…” Filippenzen 3:10.

Niet alleen leren we Hem kennen, maar we kunnen rusten in de zekerheid dat als ons aardse leven voorbij is en we de eeuwigheid ingaan, Hij ons zal kennen! “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.” Mattheus 7:21.

Alles wat er met ons gebeurt kan meewerken ten goede. Alles wat we meemaken waardoor ons vlees gaat reageren en ons verzoekt om te zondigen, is een gelegenheid om te overwinnen en meer en meer vrij te worden. Want “…wie naar het vlees geleden heeft, is onttrokken aan de zonde”. Als deze zondige natuur verdwijnt, groeien de deugden van Christus – de vruchten van de Geest. Dat is Gods bedoeling met ons – dat we veranderen en gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. (Romeinen 8:28-29). De weg is het leven dat Jezus leefde. Als we Hem daar op volgen en leven om Zijn wil te doen in plaats van onze eigen wil, dan gaan we het koninkrijk der hemelen in en zien Hem van aangezicht tot aangezicht. We worden zoals Hem en zien Hem zoals Hij is. (1 Johannes 3:2-3)

“Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.” Jacobus 1:12.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.