Is het mogelijk om te stoppen met zondigen?

Is het mogelijk om te stoppen met zondigen?

In de Bijbel lezen we telkens weer over stoppen met zondigen. “Zondig niet meer”, “Zullen wij zondigen (…)? Volstrekt niet!” enzovoort. Maar is dit echt mogelijk? Lees verder om dit te ontdekken!

13 min. ·

Is het mogelijk om te stoppen met (bewust) zondigen?

“En Jezus zei tegen haar: ‘Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer.’"  Johannes 8:11.

“Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt.” 1 Johannes 2:1.

Maar is het echt mogelijk om te stoppen met zondigen? Jazeker! Het is niet alleen mogelijk, maar juist dat betekent het om echt opnieuw  geboren te zijn om een kind van God te zijn. De apostel Johannes schrijft heel duidelijk: “Wie de zonde doet, is uit de duivel” en “Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.” 1 Johannes 3:8-9.

Een oprecht kind van God wil zich houden aan Gods geboden. Het ontvangen van vergeving voor onze zonden is verbonden met het erkennen dat we hebben gezondigd en het hebben van een goddelijk verdriet dat leidt tot berouw en verlossing. (2 Korinthiërs 7.10.) Berouw betekent dat we niet opnieuw willen zondigen op elk gebied waarvan we weten dat het een overtreding van Gods wetten is. Door geloof in het Woord van God en overgave van ons leven aan Jezus zijn we opnieuw geboren. Dan leggen we alle boosaardigheid, bedrog, hypocrisie, afgunst en kwaadsprekerij af, en verlangen als pasgeboren baby's naar de pure melk van het Woord, om hierdoor op te groeien en verlost te worden. (1 Petrus 1:23; 1 Petrus 2:1-2.) Dit is de levende hoop die we hebben in het Nieuwe Verbond die de mensen niet hadden in het Oude Verbond.

Het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Verbond

In het Oude Verbond kon de wet degenen straffen die opzettelijk en bewust zondigden, maar er was vergeving voor zonden die onbewust waren begaan en zelfs bij grote overtredingen, waarbij de persoon was overweldigd door de zonde en oprecht berouw had. Er was echter een zondoffer van een dier nodig dat werd gedood in plaats van een offer van de overtreder. Het kennen en vrezen van de gevolgen van bewuste zonde kon een rem zetten op de zonde in de Joodse samenleving, maar de dieren die stierven konden niets doen om de mens te helpen om niet te zondigen.

Maar in het Nieuwe Testament stierf Jezus niet alleen als een smetteloos lam voor onze zonden, maar Hij stond op uit de dood en is nu in staat ons te helpen om te leven zoals Hij heeft geleefd, dus zonder te zondigen. Zoals Paulus aan de Joden verkondigde in Handelingen 13:38-39: “Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden.” Bovendien kon de wet alleen de zonde veroordelen die buiten het lichaam werd gepleegd, maar kon niets doen om iemand te helpen om te stoppen met het zondigen in gedachten, en te stoppen met zondige lusten en verlangens.

Wat Jezus voor ons heeft gedaan

Maar nu is de wet van de Geest des levens in Jezus Christus in staat om ons te bevrijden van de wet van de zonde en de dood. “Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.” Romeinen 8:2-4.

Hoe heeft Jezus dit kunnen doen als mens, terwijl Hij op dezelfde manier als wij  werd verzocht? (Hebreeën 4:15.) Zijn geest was erop gericht de wil van Zijn Vader te doen en niet die van Hemzelf. In Zijn hart droeg Hij een doodsvonnis over iedere gedachte tot zonde en tot ongehoorzaamheid aan Zijn Vader. Als een mens met dezelfde natuur als wij zelf heeft Hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geweest tot de dood, zelfs tot de kruisdood (Filippenzen 2:8). Toen Hij stierf op Golgotha en uitriep “Het is volbracht!” had Hij alle zonde in het vlees overwonnen. Hij stierf niet alleen voor de zonden van de hele wereld, maar Hij stond op uit de dood en “daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.” Hebreeën 7:25.

Hoe helpt Hij ons?

Nu is het mogelijk om een nieuwe schepping te zijn in Christus. Wat was geprofeteerd door Ezechiël kan nu werkelijkheid worden voor ieder van ons. “Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven … Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt ... Ik zal u verlossen van al uw onreinheden ... U zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren, herinneren. U zult walgen van uzelf om uw Ík, de HEERE, heb gesproken en Ik zal het doen. Zo zegt de Heere HEERE: Opnieuw zal Ik hierom door het huis van Israël gevraagd worden om dit voor hen te doen ... Ezechiël 36:26-37.  Had God het duidelijker kunnen zeggen? Als we Hem geloven en Hem gehoorzamen zal het gebeuren. De vraag is alleen hoe graag we van de zonde willen afkomen, zodat we God zoeken met ons hele hart om zo de gezindheid te krijgen die in Jezus Christus was en liever willen sterven dan zondigen?

Hij zal ons deze nieuwe gezindheid geven, en Hij geeft Zijn Heilige Geest aan hen die Hem willen gehoorzamen. (Handelingen 5:32.) Door geloof besluit ik niet meer te handelen als de oude mens, maar te leven als een nieuwe mens die is vernieuwd naar het beeld van Hem die hem heeft geschapen. (Colossenzen 3:10.) Vanaf nu rekenen we onszelf als dood voor de zonde, maar levend voor God in Jezus Christus onze Heer, opdat de zonde niet meer zal heersen in onze sterfelijke lichamen en we niet meer aan haar lusten zullen gehoorzamen. We zien ons lichaam als uit de dood verlost en onze leden als instrumenten van gerechtigheid voor God, opdat de zonde niet over ons zal heersen. (Romeinen 6:11-14).

Het gaat om een mentaliteitsverandering, en dit kan in een oogwenk worden gedaan. We verbinden ons ertoe om te stoppen met het dienen van de zonde en te beginnen met het dienen van God en het doen van Zijn wil.

Maar we kunnen nog steeds in zonde vallen

Maar, zul je misschien vragen: “Ik wil niet zondigen, maar soms val ik. Ik kan er niets aan doen.” Vallen in zonde is niet hetzelfde als opzettelijk zondigen. Dit gebeurt vaak in het begin van ons leven als christen, omdat we moeten leren om in de Geest te wandelen, net als een klein kind. Het brein van zo’n kind is nog niet goed genoeg ontwikkeld om zijn lichaam rechtop en in balans te houden, en om sterk en waakzaam genoeg te zijn om niet te struikelen. Hij struikelt niet moedwillig, en zijn verzorger zal hem onmiddellijk optillen, zijn tranen drogen en hem zeggen door te zetten. Het zal lukken voor diegenen die leren wat nodig is om niet te vallen.

We krijgen niet meteen 100% overwinning, zeker niet als we in zonde hebben geleefd en we wat slechte gewoontes hebben ontwikkeld. Maar we kunnen wel enkele goede gewoontes aanleren, zoals bidden en ons voeden met Gods Woord, en luisteren naar de stem van de Geest. God is nabij en hoort de kreten van hen die in zonde vallen, om hen op te tillen en hen te helpen Zijn geboden te onderhouden.

Hoe kunnen we stoppen met vallen in zonde?

Ons vallen in de zonde zou een grotere ernst in ons teweeg moeten brengen, zodat wij de instelling hebben die Jezus had, zoals in Hebreeën 5 staat: “In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.” Hebreeën 5:7. Het belangrijkste is dat we nooit het vertrouwen in overwinning verliezen.

Leren lopen zonder te vallen is een proces, en God wil dat we daarin slagen. “Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.”
Jesaja 40:29-31.

Wat zijn werkingen van het lichaam?

Dan zijn er "werkingen van het lichaam", zonden waar we ons niet bewust van zijn. Zelfs als we met ons verstand de wet van God dienen, zien we de "wet van de zonde" in onze leden werken - zoals bij irritatie of zelfbewustzijn. Werkingen van het lichaam zijn niet hetzelfde als het plegen van opzettelijke zonde of het vallen in zonde. Zolang we een vlees hebben, kunnen we het niet beter doen dan zoals Paulus beschrijft: “Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde.” Romeinen 7:26. Dit is waar veel mensen zeggen: “Het is niet mogelijk om te stoppen met zondigen.” Nee, we kunnen niet zeggen dat we “dat wij geen zonde hebben” (1 Johannes 1:8), maar er is geen veroordeling voor hen die in Jezus Christus zijn, die niet overeenkomstig het vlees wandelen, maar overeenkomstig de Geest. (Romeinen 8:1.) We kunnen geen overwinning krijgen over de zonde waarvan we geen weet hebben. Maar wanneer werkingen van het lichaam aan ons geopenbaard worden door de Heilige Geest, kunnen we deze veroordelen en ter dood brengen. (Romeinen 8:13; 1 Johannes 1:7-10)

Dit is het leven van een discipel: datgene wat heiligmaking  wordt genoemd. Nadat we bevrijd zijn van de zonde en dienstbaar aan God zijn geworden, hebben we tot vrucht onze heiliging. (Romeinen 6:22.) Daarom is het mogelijk om te stoppen met bewust te zondigen door de oude mens af te leggen en onszelf te wijden aan het gehoorzamen van God. Hier gaan we mee door zodat we niet langer in zonde vallen, terwijl we de werkingen van het lichaam oordelen en doden, zodat we meer en meer worden geheiligd naar het beeld van Jezus. Dingen die voor mensen onmogelijk zijn, zijn mogelijk voor God.

Nu kunnen we Satan voor altijd overwinnen. Jezus heeft ons vrijgekocht en bevrijd van de tirannie van Satan. Satan, “de aanklager”, heeft nooit meer het recht om ons ook maar ergens voor aan te klagen, want we zijn nu dienaren van Jezus Christus, onze nieuwe Meester en hoeven alleen aan Hem   verantwoording af te leggen. Satan heeft geen recht ons aan te klagen over vroegere zonden waarvan we ons hebben bekeerd en die ons zijn vergeven; hij heeft geen recht ons te beschuldigen alleen omdat we worden verzocht; en hij heeft geen recht ons aan te klagen over werkingen van het lichaam waarvoor Jezus ons niet veroordeelt. Nu zullen we iedere gedachte die ons naar beneden trekt of die onszelf verheft, veroordelen. (2 Korinthiërs 10:5.) Ons enige verlangen is om te worden zoals onze Meester, en daarom “doden” we alle dingen die Hij haat - “ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is”, en “toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal” en iedere vorm van leugen. (Colossenzen 3:5-9.) In plaats daarvan jagen we naar die dingen die bij Christus horen - “ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld” waarbij we elkaar verdragen en elkaar vergeven. “En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten..... en wees dankbaar.” Colossenzen 3:12-15. Al deze dingen ontvangen we als we erom vragen, en dit zijn onze beloningen als we vasthouden aan ons geloof in tijden van verzoeking, en nooit toegeven aan de lusten van het vlees zodat we zouden zondigen.

Lees meer: Hoe kunnen onszelf dood achten voor de zonde?

Het is mogelijk om te stoppen met zondigen!

“Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.” 1 Peter 4:1-2.

Dit is nu volkomen mogelijk. We kunnen door Jezus Christus stoppen met zondigen en de rest van onze tijd leven volgens de goede, welgevallige en volmaakte wil van God, en wat kan nu beter zijn dan dat? Nu kan iedereen die gebukt gaat onder zondige neigingen, hoe zeer ze ook proberen om hiermee te stoppen, tot Hem komen en rust krijgen. (Mattheus 11:28-29). Het juk waarover Hij sprak is het kruis dat Hij dagelijks droeg, het kruis waarin Paulus roemde, en waarvan Hij de Corinthiërs meer dat wat ook wilde doordringen. (Lukas 9:23; Galaten 6:14; 1 Korinthiërs 2:2.)

Je kunt stoppen met zondigen! Geloof dit, neem het besluit en geef nooit op. Het zal je lukken, zoals het velen vóór jou is gelukt sinds de dagen van de apostelen. In Openbaring 14:1-5 zag Johannes 144.000 mensen op de berg Sion staan, terwijl ze het  overwinningslied zongen; die mensen die verlost waren, en in hun mond was geen bedrog, en zij stonden zonder smet voor de troon van God. Door Gods genade kunnen wij een van hen zijn.


Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.