Geroepen tot vrijheid van de zonde

Geroepen tot vrijheid van de zonde

Als discipel van Jezus zijn wij geroepen tot een overwinningsleven, een leven waarin wij leven en heersen over de zonde.

4 min. ·

Als discipel van Jezus zijn wij geroepen tot een overwinningsleven, een leven waarin wij leven en heersen over de zonde (Rom 5:17).

Jezus wil dat wij Hem gelijkvormig worden, en allen die de heerlijkheid des Heren aanschouwen, worden hervormd naar datzelfde beeld. De heerlijkheid van Jezus is immers zijn leven, een leven in overwinning op de zonde. Dan wordt je een dienaar, een zuil in Gods bouwwerk. “Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam” (Openb. 3:12).

Wie overwint! Jezus richtte zich tot de overwinnaars, toen hij aan de zeven gemeenten in Klein-Azië schreef. De beloften gelden voor hen die overwinnen. De kracht voor een overwinningsleven ligt in de Heilige Geest, die God geeft aan allen die Hem gehoorzamen (Hand. 5:32). Door gehoorzaam te zijn aan de werkingen van de Heilige Geest in ons hart, zullen wij kracht krijgen om de zondige lusten en begeerten die in ons lichaam wonen, te verloochenen. Jezus heeft de weg gebaand tot een leven in overwinning, en triomf over de zonde. Paulus was zo gegrepen van dit leven, dat hij het bijna uitroept: “Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?” Rom. 6:1-2.

De verlossing die ons door het evangelie wordt verkondigd, gaat veel dieper dan het normale begrip van verlossing, dat voor de meesten alleen zondevergeving inhoudt. “Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.” 1 Pet. 1:8-9.

“Want David is, na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben, ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet, en hij heeft wèl ontbinding gezien; maar Hij, die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt; ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem. Ziet dan toe, dat u niet overkome, wat in de profeten gezegd is: Ziet, verachters, en verwondert u en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, dat gij voorzeker niet zult geloven, als iemand het u verhaalt.” Hand. 13:36-41.

Het werk dat God in zijn discipelen doet, leidt ertoe dat degene die gelooft deel krijgt aan Gods eigen natuur. “Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.” 2 Pet. 1:3-4.

God zal jou krachtig sterken, jij die merkt dat God in jouw binnenste werkt om een oprecht discipel te worden. Het evangelie kent geen beperkingen voor wat jij van jouw leven kan maken. Stel je voor, deel krijgen aan Gods eigen natuur, Zijn barmhartigheid, liefde, gerechtigheid en goedheid! Dit verheven leven is bedoeld voor zijn discipelen. Hoor je Zijn roep tot jou, verhard dan je hart niet, maar keer je tot God en geef je leven in deze wereld op. Dan zul je gemeenschap en broederschap krijgen met anderen die verlangen naar en ontwikkelen in ditzelfde leven!

“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.” Matt. 5:6.

Gedeelte uit het artikel "Word een discipel van Jezus – een leven in overwinning!" 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.