De uitwerking van het kruis van Christus op jouw leven

De uitwerking van het kruis van Christus op jouw leven

Het is onvoorstelbaar wat er kan gebeuren door de kracht van de boodschap van het kruis!

5 min. ·

“Dan ben ik het niet meer die leef”

Heb je ooit iemand ontmoet die ergens diep van binnen een geheime bron van goedheid, zegen en vreugde lijkt te hebben? Misschien familieleden of coaches of collega's, mensen met een uitstraling van blijdschap en dankbaarheid en het gewoon goed hebben? Het kan een raadsel lijken hoe het mogelijk is om zo'n leven te leiden, waarbij je zo gelukkig bent, en waarbij het leven van Jezus van jou uitstraalt, en waar jij bent komt vrede en plezier.

Misschien denk je wel dat je zo iemand nog nooit hebt ontmoet, en twijfel je eraan of zulke mensen wel bestaan.

Maar er is absoluut een hele eenvoudige en haalbare manier om zo'n rijk en sprankelend leven te krijgen. Het begint met twee hele bekende teksten uit de bijbel.

“... dit weten wij, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn." Romeinen 6:6.

“Ik ben met Christus gekruisigd, ik leef niet langer zelf, maar Christus leeft in mij, en het leven dat ik nu in het vlees leef, leef ik door geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij overgegeven heeft." Galaten 2:20.

Christus leeft in mij!

Galaten 2:20 is een van de sterkste persoonlijke getuigenissen in de Bijbel. Zolang je niet het getuigenis hebt: “Ik ben met Christus gekruisigd, Ik leef niet langer zelf”, kun je niet werkelijk wedergeboren zijn. Paulus zegt dat hij het leven van Jezus leefde. Hij zou dat nooit kunnen als de oude mens niet met Hem gekruisigd zou zijn, zoals er staat in Romeinen 6:6. Wanneer je oude mens, je oude instelling, die je eigen egoïstische belangen, lusten en verlangens dient, gekruisigd is, dan kun je het leven van Jezus leven.

Dan is het over en uit met dat oude leven, met al die oude, nare en ellendige bronnen. Dat wat van beneden komt is grondig afgesloten, en de eeuwige bronnen gaan open vanuit de hemel. Als het niet langer 'ik' ben die leef, dan kun je dat rijke, tevreden en gezegende leven leiden, en zal die fontein steeds meer uit je leven gaan stromen.

Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, zal nooit meer dorst krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem tot een ​​fontein worden van water dat opwelt tot eeuwig leven. " Johannes 4:14.

Dit alles is mogelijk door de boodschap van het kruis. Dat is de kracht van God en Gods wijsheid. En Hij liet zien wat die kracht was op de derde dag, toen Hij opstond uit de dood. En het was die kracht die Hem uit de dood kon opwekken. Die kracht verbrak de ketenen en banden van de dood, zodat niets Hem kon tegenhouden. En toen stond Hij de derde dag op als onze Redder. En later voer Hij op naar de hemel. 1 Korinthe 1:18,24.

Alle kracht van God is voor jou beschikbaar

Als Hij ook maar één keer naar het vlees (Zijn menselijke wil) had geleefd, en als het kruis niet zijn hele leven in Hem had gewerkt, dan zou Gods wijsheid niet uit Hem zijn voortgekomen. Dan zou er dwaasheid tevoorschijn zijn gekomen. Zelfs maar één keer toegeven zou al genoeg zijn geweest. Dan had Hij niet onze redder kunnen worden. Maar Hij was zo trouw dat Hij de kracht van God en de wijsheid van God werd. De zoon des mensen. “Er is maar één Middelaar tussen God en mens: de mens Jezus Christus.” 1 Timoteüs 2:5. Bedenk dat Hij een mens was. En Hij was zo trouw. Hij was zo ongelooflijk trouw aan zijn Vader.

Dat is de liefde van het eerste gebod, om God lief te hebben met heel je hart en met heel je verstand en met alles wat in je is. Dat is wat het betekent om onverdeeld te zijn. En dan zal God je sterken met zijn kracht. Niet zomaar wat kracht, en niet zomaar een beetje kracht. Maar het is Zijn kracht waarmee Hij je zal sterken en helpen.

“..verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die Hij heeft bewerkt in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten.” Efeziërs 1:18-20.

Wie heeft er ooit tegen God gestreden en ongedeerd uit die strijd gekomen? Als God met jou is, dan is er niemand die tegen jou kan zijn. “Wie zal tegen ons zijn?” zegt Paulus, Romeinen 8:31. Je hebt dan in je leven een oneindige krachtbron om uit te putten. Als je die macht gebruikt om de oude mens gekruisigd te houden en om alle lusten en begeerten van het vlees te overwinnen, dan zal dat een zegen zijn voor jou en voor iedereen om je heen. Hij geeft jou voldoende kracht en genade, want je kunt dit leven van het nieuwe verbond niet in eigen kracht leven. Je kunt het niet voor elkaar krijgen om altijd gelukkig zijn. Dat lukt niemand. Maar door Gods genade en kracht, Zijn goddelijke kracht, is het mogelijk zo’n nieuwtestamentisch leven te leven: “Ik leef niet meer zelf.

Dit artikel is gebaseerd op een toespraak van Kåre J. Smith op 17 november 2020.

 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.