De tijdgeest of de Heilige Geest: wat heeft de macht over jou?

De tijdgeest of de Heilige Geest: wat heeft de macht over jou?

Is het de tijdgeest, of de Heilige Geest die jouw keuzes bepaalt door de dag heen?

5 min. ·

“De mens is de baas van zijn eigen lot", hoor je wel eens. Maar er zijn machten in het spel die de mensen hierin beïnvloeden.

Wij leven in een wereld waarin de grenzen steeds meer vervagen door alle technische mogelijkheden. De technologie heeft ons de laatste decennia een stormachtige vooruitgang gegeven met materiële zaken waarvan we nu denken niet meer zonder te kunnen in ons leven. Maar die ontwikkeling heeft natuurlijk ook invloed op ons gedrag, en er lijkt een groeiende discussie te zijn in de media over het gebrek aan sociale interactie van mensen. Er zijn veel dingen die onze gedachten en onze tijd in beslag kunnen nemen, maar waar moet je je in dat geval bewust van zijn?

Ik las onlangs een stuk van Johan Oscar Smith, dat mij een nieuw zicht gaf op de wereld waar ik in leef. (uit het stuk ”Innerlijke strijd” Verborgen Schatten, februari 1912):

”In het innerlijke leven zijn er innerlijke vijanden te bestrijden, te overwinnen en te vernietigen. De vijanden van ons innerlijke leven zijn die krachten, die ons denken willen verstrooien door onze aandacht naar buiten te richten. Deze vijanden bestaan uit allerlei begeerten, die onze bewuste gedachten proberen te verstrooien, en ze bezig te houden met uiterlijke dingen, dingen die toch zullen vergaan. En juist dat betekent verloren gaan: datgene, waarop het hart vertrouwde, gaat te gronde, terwijl de persoon zelf als een eeuwig wezen achterblijft met een leegte, die door God zelf gevuld had moeten worden. Daarom is het zo belangrijk voor God om onze gedachten weg te krijgen bij al het uiterlijke, datgene wat zal vergaan, en op het innerlijke te richten, op de oorsprong van het leven, dat wat zal blijven bestaan, zoals ook wij (onze ziel) zullen blijven bestaan. Zo kunnen blijdschap en een onuitsprekelijke vreugde ons vervullen, te beginnen in deze tijd van het vergankelijke en verder tot in de onbekende eeuwigheden. Moge God ons daartoe in staat stellen.”

De tijdgeest versus de Heilige Geest

Die macht, die onze gedachten  wil binden aan de uiterlijke dingen, dat is de tijdgeest. Je wordt door die geest bestuurt als je je laat leiden door deze wereld; dat is de geest die nu werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid (Efeze 2:2). Totaal hiertegenover staat de Heilige Geest, die Gods spreekbuis is naar de mensen toe. De tijdgeest werkt dus lijnrecht tegen de Heilige Geest,met als doel ons te vullen met dingen die vergaan – in plaats van om gevuld te worden met Gods Geest.

Hoe zien we dat terug in deze tijd? Er is een tendens dat veel jongeren problemen hebben om zich te concentreren – zij zoeken constant vermaak, en ze vinden geen leraar boeiend genoeg om hun aandacht bij de les te kunnen houden. De tijdgeest wil onder andere zichzelf promoten. Maar als christen moet ik heel bewust zijn van welke geest ik mij mee vul en wat de drijfveer is van wat ik doe.

”Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig – alles is geoorloofd, maar ik zal niets macht geven over mij!” 1 Korinthiërs 6:12. (Noorse vert.)

Als je aan de eeuwigheid denkt, dan brengt het idee van zelfontplooiing mij niet bepaald verder. God wil altijd iets tegen mij zeggen door middel van de Heilige Geest. Hij heeft het recept van een gelukkig leven voor mij, als ik Zijn stem wil horen en het daarna uitvoer. Daarvoor is het een vereiste om stil en aandachtig te luisteren, want de makkelijkste weg om Gods spreken niet meer te horen is om consequent toe te geven aan kortstondig vermaak.

Een bewuste focus op het innerlijke

Er is zoveel meer in de wereld dan wat de meeste mensen zien en horen. Dat is de onzichtbare wereld, die door de gelovige wel degelijk gezien wordt (Hebreeën 11:1). Daarom is de gelovige zich ervan bewust dat de tijdgeest de blijdschap zal verruilen voor een gevoel van leegheid, terwijl de Heilige Geest ons wil helpen deel te krijgen aan dezelfde deugden die Jezus bezat. God wil dat ik voor dat laatste mijn leven gebruik. Als ik gefocust ben op het innerlijke leven in plaats van op het uiterlijke, dan zal de gedachte om goed voor de dag te komen direct plaats maken voor de vraag hoe ik meer waarde kan krijgen voor de eeuwigheid die mij wacht, samen met iedereen die dezelfde strijd heeft gestreden.

Als ik gefocust ben op het innerlijke leven in plaats van het uiterlijke, dan zal de gedachte om goed voor de dag te komen direct plaats maken voor de vraag hoe ik  meer waarde kan krijgen voor de eeuwigheid.

Zelfs als onze uiterlijke mens vernietigd wordt, kan onze innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd worden, schrijft Paulus (2 Korinthiërs 4:16-18). Als ik mij door de Geest laat leiden gedurende de dag en doe wat God mij te binnen brengt, dan krijg ik elke dag een grotere volheid van de deugden van Christus in mijn geest. In plaats van jaloersheid en hoogmoed kan goedheid, barmhartigheid en zachtmoedigheid ontstaan en die deugden kunnen onderdeel van mijn natuur worden. Dat zijn eeuwigheidswaarden die opgeslagen worden in mijn geest en niet in mijn aardse lichaam.

Waardevolle woorden zoals deze zijn door Smith meer dan een eeuw geleden opgeschreven, maar ze zijn daarom niet minder actueel. Dit zijn woorden die ik elke dag kan gebruiken – die mijn visie op het leven kunnen veranderen, zodat ik mij focus op mijn eeuwigheid in plaats van op meer of minder nutteloze zaken. Dat betekent dat ik heel bewust prioriteit geef aan het lezen van Gods woord en mij daarmee vul, en het hemelse zicht dat ik daardoor krijg wordt de basis van al mijn dagelijkse handelingen.

Als mijn geest elke dag wordt vernieuwd, dan betekent dit dat ik elke dag een nieuw mens word! Wat een interessant leven, om altijd in ontwikkeling te zijn!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.