12 Levensveranderende citaten van Johan Oscar Smith

12 Levensveranderende citaten van Johan Oscar Smith

Lees deze twaalf citaten van Johan Oscar Smith, die gegarandeerd een blijvende indruk op je leven zullen maken.

Johan Oscar Smith was een godvruchtig man met wijsheid en een diepe inzicht in Gods Woord. We kunnen een kleine inblik krijgen in zijn wijsheid door hieronder enkele van zijn citaten te lezen. Een inblik als dit, gehaald uit zijn boeken, toespraken en dagelijkse gesprekken, toont niet alleen een rijk geestelijk leven in Christus, maar ook een diep gewortelde ootmoed en armoede van geest.

Waarheid

Wie de waarheid doet, is door en door echt . Niemand kan hem op een leugen betrappen. Zoals elke afzonderlijke waarheid vrijmaakt, zal wie in al zijn doen en laten in de waarheid wandelt, vrij worden. Een klein leugentje geeft de machten der duisternis gelegenheid om vat op ons te krijgen, maar de waarheid jaagt ze ver weg.

Rechtvaardigheid

Er zijn maar weinigen die weten wat rechtvaardigheid is. Als je moet lijden doordat je iets doms hebt gedaan, is dat rechtvaardig. Als je zondigt en de gevolgen daarvan draagt zonder te klagen, is dat rechtvaardig. In de omgang met mensen zeggen wat je op je hart hebt, zeggen wat je bedoelt, dat is rechtvaardig. Wie hongert en dorst naar rechtvaardigheid, zal verzadigd worden, en het heeft waarde om verzadigd te worden van rechtvaardigheid.

Aan het kruis en aan de voet van het kruis

Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Maar dat krijgt men aan de voet van het kruis niet gedaan. Zij die Hem doorstoken hebben, stonden óók aan de voet van het kruis. Daar te staan, brengt geen lijden in het vlees. Maar als men samen met Jezus gekruisigd wordt, dan leert men de gemeenschap met Hem in zijn lijden kennen.

Horen en doen

Jakobus zegt, dat men zichzelf misleidt, als men enkel het woord hoort en er niet naar doet. Hoe velen zijn er niet, die hun hele leven in deze misleiding leven, die horen en horen, maar nooit proberen om er naar te doen.

Acht geven op Zijn werkingen

God legt Geest en ijver in het hart om een handeling uit te voeren – hetzij in woord of geschrift. Als de handeling is uitgevoerd, keert er een stille rust weer. We hoeven elkaar niet te verdringen, want God heeft ieders werk klaargelegd, zodat we niet in elkaars vaarwater hoeven komen. We hebben alleen acht te geven op Zijn werkingen.

Valse vrijheid

Op grond van valse vrijheid probeert men een leer samen te stellen, waarin je niet hoeft te lijden. Het is zo’n leer dat Jezus alles gedaan heeft en dat wij om die reden niets hoeven te doen dat ingaat tegen het vlees en de eigen wil. Mensen bespotten en beweren dat zij in slavernij leven terwijl ze zich beijveren om godvruchtig te leven, hoort ook bij deze valse vrijheid.

Verloren gaan

Verloren gaan betekent: dat datgene, waarop het hart vertrouwde, te gronde gaat, terwijl het hart zelf als eeuwig wezen achterblijft met een leegte, die door God zelf gevuld had moeten worden. Daarom is het voor God heel belangrijk onze gedachten af te leiden van al het uiterlijke, van datgene wat zal vergaan, en op het innerlijke te richten, op de oorsprong van het leven, dat wat zal blijven bestaan, net zoals onze ziel zal blijven bestaan.

Innerlijke strijd

In het innerlijk leven zijn er innerlijke vijanden te bestrijden, te overwinnen en te vernietigen. De vijanden van ons innerlijk leven zijn die krachten, die ons denken willen verstrooien door onze aandacht naar buiten te richten. Deze vijanden bestaan uit allerlei begeerten, die onze geconcentreerde gedachten proberen te verstrooien en ze bezig te houden met uiterlijke dingen, dingen die toch zullen vergaan.

De strijd van het geloof

Wanneer we uit de duisternis tot het licht komen en van de macht van Satan tot God, gebeurt dat niet zonder zware gevechten en de goede strijd des geloofs. Want alle licht komt niet in één keer. Er is grote trouw voor nodig om meer licht te krijgen.

Lankmoedigheid

De lankmoedige volhardt waar anderen het opgeven. Hij denkt er altijd aan hoe lankmoedig God voor hemzelf is geweest en houdt Gods lankmoedigheid voor zaligheid. De lankmoedigheid volhardt waar niemand anders kan volharden en heeft altijd hoop op een zalig eindresultaat.

Gebruik je tijd

Een persoon kan veel meer doen als hij zich behoorlijk in acht neemt. Je moet jezelf beheersen. Zie toe hoe je je tijd gebruikt! Zie toe hoe je luistert! Zie toe hoe je omgaat met alles waar je mee te maken hebt, zodat God met welbehagen naar je kan kijken. Zoek Gods eer in alles wat je doet.

Trouw in het licht

Als je in het licht voort dendert zonder de zorgzaamheid in acht te nemen, dan ben je aan het doel van het licht voorbij gegaan. Het is niet omwille van het licht dat God ons licht geeft, maar omwille van wat in het licht verricht moet worden.

De citaten komen uit artikelen die gepubliceerd zijn in het blad van de gemeente “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”)

© Copyright Stichting uitgeverij Skjulte Skatter, Noorwegen | brunstad.org

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.