Zou jij je leven geven uit liefde?

Zou jij je leven geven uit liefde?

Jezus zei dat de grootste liefde is om je leven te geven voor je vrienden. We kunnen Zijn vrienden worden als we ons leven geven voor Hem!

4 min. ·

“Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.” Johannes 15:13-14.

Hier beschrijft Jezus hoe je echte liefde kunt krijgen. Je eigen leven, je eigen wil, alles wat je hier in de wereld liefhebt opgeven voor je vrienden, dat is echte liefde. Deze houding van onbaatzuchtigheid en gehoorzaamheid heeft de goedkeuring van de Geest. De gezindheid van de Geest is leven en vrede.

Geef je leven op voor Jezus

“Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend;  ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” Matteüs 7:22-23.

Deze mensen waren door de naam van Jezus iets geworden, maar ze waren niet in het leven binnengekomen waar ze Jezus konden leren kennen. Wil je in de eerste liefde bewaard blijven – de liefde die je voelde toen je voor het eerst je hart aan Hem gaf – dan moet je je beslist hoeden voor gedachten die om jezelf draaien. Zulke gedachten koesteren zou de eerste stap zijn uit je oprechte liefde tot God, die totaal rein is van eigen eer, enz.

Jezus vroeg Petrus drie maal: “Heb je Mij lief, meer dan dezen?” (Johannes 21:15-17) Die vraag zou je jezelf vaak moeten stellen in de omstandigheden van het leven. Middenin al je ijver voor God liggen eigenliefde, eigengereidheid, gedachten aan eigen eer, enz. niet zo ver weg! Heb je Hem meer lief dan deze dingen? Dan zul je je leven opgeven voor Hem!

“De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.” 1 Korintiërs 13:4-6.

De Geest laat je de zonde en egocentrische neigingen zien, die je moet doden. Je merkt dat dit moeite kost, waarbij een vereiste is dat je de waarheid liefhebt met je hele hart. Deze nederigheid en eerlijkheid zal je leiden tot overwinning op de zonde en tot het gevormd worden naar het beeld van Christus. Als je andere doelen in je leven hebt dan deel te krijgen aan de deugden van Christus, wordt het allemaal erg moeilijk.

Als je bijvoorbeeld je eigen eer bewaart, dan is het onmogelijk geduldig, verdraagzaam, enz. te zijn. Dan zal dat jou zo belemmeren, dat deze deugden niet tevoorschijn komen. “Hoe kunt gij tot geloof komen, gij die eer van elkander behoeft en de eer die van de enige God komt, niet zoekt?” Johannes 5:44. Het is onmogelijk ter wille van Jezus' naam te lijden en tegelijk jezelf lief te hebben.

Een “eerste liefde” tot Jezus

Johannes schrijft aan de engel te Efeze wat Jezus tegen hem had: “U hebt uw eerste liefde verzaakt.” (Openbaringen 2:4) Die engel was nog steeds actief, maar hij was steeds minder bezig zich te vernederen en ten slotte stopte hij daarmee. Jezus wil dat zijn leven openbaar wordt in jouw werken, en het aantal werken dat je doet is niet belangrijk. Als je uit de liefde komt, zullen je werken langzamerhand bitter gaan smaken en weinig aangenaam zijn, omdat je armoede van geest verdwenen is.

Je werken moeten steeds meer door wijsheid en alle andere deugden van Christus gekenmerkt worden. “Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd kennis…” 2 Petrus 1:5. Dan blijf je bewaard in de liefde van Christus. “Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus.” 2 Petrus 1:8. Hiervoor beschrijft Petrus de fantastische ontwikkeling bij iemand die door Christus gegrepen is.

God helpt ons in de eerste liefde bewaard te blijven, om geconcentreerd te zijn op wat wij in de dood van Christus moeten brengen, al het andere komt op de tweede plaats. “Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen.” Lucas 10:41-42. Al het andere in dit leven zal vroeg of laat van ons worden weggenomen. “Maar zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.” 1 Korintiërs 13:13.

Dit is een bewerkte versie van een artikel dat eerder is gepubliceerd in het maandblad van BCC “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”) in december 2010 met de titel “Liefde als drijfkracht”.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.