Wat zegt de Bijbel over het vergeven van anderen?

Wat zegt de Bijbel over het vergeven van anderen?

De Bijbel is heel duidelijk als het gaat over het vergeven van anderen.

4 min. ·

“Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.” Matteüs 18:21-22.

“Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.” Matteüs 6:14-15.

Iemand vergeven die jou kwaad heeft gedaan, of dat nu om iets kleins gaat of een daad die jou echt heeft beschadigd, kan soms een onoverkomelijke opdracht lijken. In sommige gevallen is het een proces dat echt tijd neemt. Toch is de Bijbel heel duidelijk over de noodzaak van vergeven. Er zijn geen kanttekeningen als “tenzij”, “als”, of “maar”. In alle dingen moeten we onze blik richten op onze Voorloper, onze Aanvoerder en Meester als ons voorbeeld.

“Vader, vergeef het hun”

Christus leed onrecht – zelfs op wrede wijze werd Hem onrecht aangedaan. Niemand heeft meer onrecht geleden dan Christus. En een van de laatste uitspraken die Hij deed was: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” Is het makkelijk? Nee. Is het onmogelijk? “Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft”, zei Jezus (Markus 9:23). Alle dingen.

En wanneer jij de kracht niet hebt, wanneer je weet dat je het niet in je hebt om te vergeven, dan moet je die kracht vinden in Christus. “Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.” Filippenzen 4:12-13. Zal het vergeven van de ander de pijn die je hebt geleden tenietdoen? Zal het de dingen die jou zijn aangedaan terugdraaien? Betekent het dat de persoon die jou kwaad heeft gedaan geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor zijn of haar daden? Nee, maar je zult vrij worden van de gedachten van haat en bitterheid en de last die ze met zich meebrengen. Vergeving schenken doe je niet slechts omwille van degene die je vergeeft, maar omwille van jezelf, zodat je niet met die zware last hoeft te leven.

“Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.” Maleachi 4:2.

Het feit dat je iemand vergeeft, vergoelijkt niet wat die ander heeft gedaan, en maakt dat op geen enkele manier “oké”. Vergeven betekent niet dat je de ander nu moet vertrouwen, en het te vergeten is evenmin verplicht. “Vergeven en vergeten” is geen Bijbels citaat. Het is één ding om op je hoede te zijn en je bewust te zijn van wat er is gebeurd, en een ander ding om te haten en wrok te koesteren.

God is rechtvaardig

In het ideale geval zullen degenen die jou hebben gekwetst ook berouw tonen en hun fouten proberen goed te maken. Maar zorg ervoor dat jouw genezing daarvan niet afhankelijk is. Je behoort te vergeven ongeacht hun houding. Hun zonden zijn tussen hen en God. Het is goed dat mensen de consequenties van hun daden onder ogen zien, en dat ze verantwoording afleggen in overeenstemming met aardse wetten en autoriteiten. En op een dag zullen ze ook voor Gods aangezicht staan en rekenschap afleggen voor hun daden, en God is bovenal rechtvaardig. Maar oordeel en wraak behoort slechts God toe.

Het is belangrijk om te beseffen dat vergeving geen gevoel is; het is een keuze. Kiezen voor vergeving betekent dat je naar God gaat, en Hem op je knieën vraagt om de kracht om te vergeven. Het is de keuze om geen gedachten van haat te laten regeren in je hart. Het is de keuze om tot God te naderen voor hulp en troost in plaats van te blijven hangen in het verleden, zelfs als je gevoelens liever iets anders willen. De kracht die we hiervoor nodig hebben, ontvangen we van de heilige Geest. Denk aan Jezus, “die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt.” 1 Petrus 2:23.

Nader tot God, en in Zijn liefde zal je alles vinden wat je nodig hebt.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.