Wie zijn de zonen en dochters van God?

Wie zijn de zonen en dochters van God?

Dat zijn de mannen en vrouwen die een verbond met God zijn aangegaan, en de hele schepping ziet er reikhalzend naar uit dat zij bekendgemaakt worden!

Heb je wel eens een boek gelezen of een film gezien waarin een gewone jonge man of vrouw erachter komt dat hij of zij eigenlijk van adel is? Of dat ze een speciaal doel of speciale missie hebben? Wist je dat zulke mannen en vrouwen vandaag de dag bestaan? Dit zijn de kinderen van God, Zijn zonen en dochters.

De hele schepping lijdt vanwege de zonde. Gezinnen verlangen naar vrede in hun land en hun huis. Hele generaties zijn gevangen in een cirkel van armoede, misdaad en verslaving. Kinderen lijden. Mensen gaan gebukt onder zondelast en staan machteloos tegenover verderfelijke gewoonten, die ernaar verlangen bevrijd te worden. Gods schepping worstelt om te overleven. De aarde zelf wordt geweld aangedaan. Nu wacht de schepping met reikhalzend verlangen op het openbaar worden van Gods kinderen. (Romeinen 8:19-22)

Wie zijn de kinderen van God?

Wie zijn deze zonen en dochters van God? Dat zijn mannen en vrouwen die een verbond met God hebben gesloten en die zijn wil willen doen. Zij leven niet langer zelfzuchtig naar hun eigen plezier en hun eigen wensen. Zij hebben besloten Jezus te volgen in een leven van offers en heiligmaking. Gods Geest woont in hen en geeft hun de kracht om het kwade te weerstaan en het goede na te jagen. Zij gehoorzamen Gods stem en volgen zijn geboden. Net als de jonge Mozes kiezen zij liever voor het lijden dan voor het tijdelijke plezier van de zonde. Mozes keerde eer, rijkdom en een gemakkelijk, ontspannen leven de rug toe. Hij koos ervoor God en Zijn volk te dienen. (Hebreeën 11:24-26) Gods ware kinderen doen dit ook en doen niet mee met de rest. Ze kunnen niet van alles doen en bekijken wat voor anderen normaal is of zomaar met iedereen omgaan, want zij willen hun hart rein houden van het verderf in deze wereld en willen God, hun liefdevolle Vader, niet bedroefd maken. Het lijden door het opgeven van hun eigen wil duurt maar een ogenblik en brengt vrede en overwinningsvreugde. Hun offers oogsten een beloning voor de eeuwigheid.

Ze leiden een normaal leven, zonder hun goede daden en sterke meningen rond te bazuinen in de sociale media en zonder duizenden fans en volgers. Maar in hun dagelijks leven vindt een waardevol en verborgen werk plaats. Ze worden net als Jezus, hun Meester, gevormd naar het beeld van God, rein en heilig. Ze doen niet zomaar wat hun gevoel of ingevingen zeggen. Ze zijn bedachtzaam en bedenken wat welgevallig is voor God. Ze kiezen ervoor om tegen zondige neigingen in te gaan en te doen wat goed is. Als hun gevoelens op en neer gaan en zij verzocht worden tot twijfelen, klampen zij zich vast aan Gods Woord en Zijn beloften, zodat hun geloof en hoop toenemen. Ze vertrouwen op God met hun hele hart en zoeken eerst Gods Koninkrijk.

Gods oogappel

God waakt zorgvuldig over hen, ze zijn Zijn oogappels. Hij is er voor hen, bereid en in staat om hen te helpen als ze dat vragen, en om in hun geestelijke en aardse behoeften te voorzien. Zij worden steeds meer vrij van zonden die hen binden en neerdrukken: vrees voor mensen, afgunst, bezorgdheid, ontevredenheid. Alles werkt voor hen mee ten goede als mogelijkheid om Gods deugden te laten toenemen.  Gods kinderen zijn toegewijd aan hun roeping, actief in goede werken, vast in het geloof en houden Gods wetten onwrikbaar vast. Hun leven heeft een doel en richting, een hemelse visie en een dagelijkse missie.

Elke dag krijgen ze een opleiding voor hun hemelse roeping om met God te regeren. Ze gedragen  zich vriendelijk, nederig, gehoorzaam, mild, moedig, eerlijk en geduldig. Zij hebben rechtvaardigheid lief en komen op voor wat recht is. Zij leren nee te zeggen tegen zondige gedachten, houden hun tong in toom en hun lichaam in bedwang.

Zonen en dochters van God doen het niet altijd gelijk goed. Gods Geest onderwijst en corrigeert hen. Ze oordelen zichzelf als ze wat zeggen, doen of denken dat niet goed was volgens Gods Woord en aanvaarden Gods tucht. Zij zijn moedig in moeilijke situaties omdat God aan hun kant staat. Ze zijn vastbesloten. Ze geven niet op zelfs al worden ze hiertoe verzocht. Als ze in zonde vallen, hebben ze berouw en staan weer op, maar er komt een dag dat ze nooit meer vallen. Ootmoedig vragen ze, zoeken ze en kloppen aan totdat God antwoordt met de kracht en hulp die ze zo verschrikkelijk nodig hebben om trouw te zijn in elke verzoeking. Ze weten dat ze zwak zijn vanwege hun menselijke natuur, dus ze bereiden zich voor op de situaties die komen. Ze nemen de tijd om Gods Woord te lezen, te bidden, en te luisteren naar bemoedigende woorden. Ze geloven in Jezus en in de genade die door Hem beschikbaar is. Als kleine en grote verzoekingen komen kunnen zij die overwinnen doordat Gods Woord, samen met het geloof, in hen woont.

De grootste roeping met het grootste loon

Gods kinderen zijn binnengegaan in de grootste, meest waardevolle roeping. “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.” 1 Petrus 2:9. Zij eren en prijzen God in hun harten omdat Hij het is die dit bijzonder heerlijke werk in hen doet. Zij zijn levende voorbeelden van Gods goedheid, Zijn kracht en Zijn genade. Zij zijn binnengegaan in een broederschap met voorlopers en gelijkgestemden over de hele wereld. Zij zetten verschillen, eisen en strijd aan de kant om te worden verenigd door banden die niet verbroken worden, en vriendschappen die zelfs de dood niet kan beëindigen.

Op de bestemde tijd wordt elke zoon en dochter thuisgehaald in hun rechtmatige hemelse huis waar ze met God zullen regeren in liefde en rechtvaardigheid. Dan zullen ze de verhoudingen tussen de volken herstellen, de gebrokenen van hart troosten, de zwakken sterken en tranen drogen, en anderen leren om rein en goed te zijn. Zij willen alles wat ze hier op aarde elke dag hebben geleerd inzetten om de mensheid een nieuw en glorierijk tijdperk binnen te leiden.

Wil jij een zoon of dochter van God zijn? Het is nog niet te laat. Je kunt je aansluiten bij deze overwinnende, waardevolle, vooruitstrevende en buitengewone groep mensen. “Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen en jullie Vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters, zegt de almachtige Heer.” 2 Korinthiërs 6:17-18.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.