Wie is de vijand, en waarom moeten we die bestrijden?

Wie is de vijand, en waarom moeten we die bestrijden?

Wat is het dat we moeten overwinnen? En waarom is dat zo slecht?

6 min. ·

“Lijdt met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft (slechts) hem te voldoen, door wie hij aangeworven is.” 2 Timoteüs 2:3-4.

Door de hele Bijbel heen wordt gesproken over vijanden, over strijd en over metaforen om de strijd op te nemen. We moeten ons realiseren dat we te betrokken zijn in een geestelijke oorlogsvoering. Wij hebben te strijden “tegen machten, tegen overheden, en tegen wereldbeheersers dezer duisternis, tegen boze geesten in de hemelse gewesten” Efeziërs 6:12. Dat betekent dat, hoe donker het in deze wereld ook wordt, en hoe erg de geest van deze wereld ook is gebonden aan de zonde en onrecht, wij geroepen zijn is om hier hard tegen te strijden. Wij vechten voor reinheid, voor gerechtigheid, voor Gods wil, middenin een ontaard en verkeerd geslacht. (Romeinen 12:2 en Filippenzen 2:15)

Het is de bedoeling dat iedere christen een leven leidt dat gekenmerkt wordt door daadkracht. Het  is onze opgave om te bewijzen dat Gods wil volmaakt is. We zullen in de frontlinies vechten tegen Satan en de boze geesten in de hemelse gewesten, die de hele wereld willen beheersen. We zullen de hindernissen vormen die hen tegenhouden om hun doelen te bereiken: wij zijn degenen die weerhouden tot het einde toe en die onoverwinnelijk zijn. De trouwe aanhangers die de boze weerhouden om de volledige macht te verkrijgen. Wij zullen in deze wereld het licht en het zout zijn. (Mattheus 5:13-16)

Maar hoe kan één persoon werkelijk van betekenis zijn?

Geestelijke oorlogsvoering in je persoonlijke leven

Dat kan door trouw in je persoonlijke leven. Als je Jezus meer liefhebt dan al het andere, en je enige verlangen is om een leven te leiden dat Hem welgevallig is omdat je Hem alles verschuldigd bent, dan is het antwoord duidelijk. De vijand is alles wat tussen jou en dat doel probeert te komen.

Alles wat tegen Gods woord en Gods wil ingaat is zonde en zorgt voor scheiding tussen ons en God. We worden verzocht door de lusten en begeerten in ons vlees, in onze natuur, en Satan wil deze verzoekingen gebruiken om ons te laten zondigen. Hij fluistert ons in dat de zonde aantrekkelijk is, alsof je daarvan gelukkig wordt, terwijl de waarheid is dat de zonde onze geest beschadigt doordat het onze verbinding met God verbreekt en de zegen wegneemt die daarbij hoort. In plaats daarvan geeft het ons niets anders dan ellende, blindheid, pijn en vele andere nare dingen in ons leven.

Er staat in Johannes 10:10 dat “de dief komt niet anders dan om te stelen en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.” De dief waar Jezus het hier over heeft is Satan. Maar dan zegt Jezus dat Hij gekomen is om ons leven en overvloed te geven! Wij krijgen leven en overvloed als we deze vijand bevechten. Als we onze persoonlijke verzoekingen zien als een strijd tegen de machten van de duisternis, die deze aarde willen beheersen, dan begrijpen we ook waarom de Bijbel zoveel spreekt over overwinning, om te zegevieren en om een soldaat te zijn. Een slag tegen de zonde in ons eigen leven is een slag tegen het kwade in de wereld. Die strijd reikt verder dan alleen ons persoonlijke leven.

Wij vechten niet alleen voor onszelf. We strijden om te bouwen aan het lichaam van Christus (Romeinen 12:5), waar allen die deze strijd voeren deel van uitmaken. We vechten voor elkaar, om elkaar te versterken en aan te sporen. Als we op onszelf toezien en op de leer, en daarmee doorgaan, zullen we zowel onszelf als hen die ons horen behouden. (1 Timoteüs 4:16) Op die manier kan God ons gebruiken als wapen voor de gerechtigheid, een voorbeeld voor iedereen die ons ontmoet. (Romeinen 6:12) We kunnen een geur ten leven worden, een welbehaaglijke geur van Christus voor hen die verlost worden. (2 Korintiërs 2:15-16)

Eeuwig leven

Naarmate we vooruitkomen op die weg, worden we steeds meer levend gemaakt in onze geest, en dat is dan een geest met eeuwigheidswaarde, die voert tot eeuwig leven. Als wij aan de verzoeking toegeven, de Satan en de zonde toelaten in ons leven, dan verschrompelt onze geest en wordt verontreinigt, en de eeuwige verbinding met de Vader en de Zoon wordt verbroken. (Efeziërs 2:1) Toegeven aan zonde is een eeuwig verlies; dat heeft veel meer gevolgen dan alleen maar even ontrouw zijn. Dat ogenblik kun je niet meer over doen; de mogelijkheid die zich op dat moment aanbiedt om meer deel te krijgen aan de deugden zal niet meer terug komen. En als we ermee doorgaan om toe te geven aan de zonde en daarin leven, dan leidt dat tot de dood. (Jakobus 1:14-15) Dat is niet alleen maar een lichamelijke dood. Wij sterven allemaal lichamelijk, maar zij die levend gemaakt zijn in hun geest, zullen verenigd worden met hun Verlosser. Zij die in hun geest de verbinding met God verloren hebben en die besmet zijn door de zonde zullen de rest van de eeuwigheid doorbrengen met een onvervulbare hunkering naar een verbinding met God en Zijn goedheid. Dat is een geestelijke dood, het loon van de zonde. (Romeinen 6:20-23) Dat is het meest verschrikkelijk denkbare wat kan gebeuren! Daarom is de zonde zo’n grote vijand.

Maar zolang we hier op deze aarde leven hebben we de mogelijkheid om daartegen te strijden. Elke keer dat we worden verzocht kunnen we de Satan verslaan. Hier hebben we enorme mogelijkheden, dus laten we ons niet van God afkeren door ons te laten bedriegen door Satan en de zonde. In plaats daarvan kunnen wij dezelfde roep in ons hart hebben als die Jezus had: “Zie hier ben ik …. om uw wil te doen o God.” (Hebreeën 10:7) Dan wordt Zijn wil gedaan in ons leven en zullen we steeds verder deelkrijgen aan een enorm rijk leven, eeuwig leven. Er dan is er totaal geen twijfel dat elke verzoeking zal leiden tot overwinning, wanneer God aan onze zijde staat. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde en Hij is in staat ons alles te geven wat wij nodig hebben om de vijand te overwinnen. Dan draagt ons leven eraan bij om te bewijzen dat Gods weg volmaakt is en de enige juiste. De zegen die wij verkrijgen door getrouw voor Hem te strijden, is iets waarvan we niet eens een kleine voorstelling kunnen beginnen te maken met ons menselijk verstand.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.