Welke waarde heeft een mens?

Welke waarde heeft een mens?

Kom tot bezinning en word je bewust van je verheven staat!

3 min. ·

De mensen zijn als gras en hun heerlijkheid als een bloem in het gras. En toch zijn de mensen zo waardevol, dat God hen zal stellen over het werk van zijn handen. Ze zijn zo waardevol, dat de engelen uitgezonden worden om hen te dienen die de verlossing zullen beërven.

Over de engelen ontfermt God zich niet; Hij heeft voor hen geen verlossingsplan. Toen zij zondigden, bedacht Hij niet hoe Hij hen zou kunnen redden. Hij wierp ze eenvoudig in de afgrond en gaf ze over aan ketenen van de duisternis om ze tot het oordeel te bewaren. (2 Petrus 2:4)

God zond zijn eniggeboren Zoon tot verlossing

God gaat niet op die manier met de mensen om. Hen geeft Hij niet op. Hij verlangt niet de dood van de zondaren, maar heeft een verlossingsplan met hen. Zij zijn zo waardevol, dat Hij zijn eigen eniggeboren Zoon liet geboren worden als een mens, die deel had aan vlees en bloed net als de kinderen, en Hij is in zijn wandel als een mens bevonden. (Hebreeën 2:14 en Filippenzen 2:8)

Jezus heeft voor ons een nieuwe en levende weg ingewijd, het heiligdom binnen, en Hij is onze voorloper. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden. Hij is de leidsman en voleinder van het geloof en de leidsman van onze behoudenis. Hij heiligt en wij worden geheiligd. Wij zijn allen uit één en Hij schaamt zich niet ons broeders te noemen. Zo waardevol zijn wij, dat als Jezus ons tot de zijne maakt, het voor Hem een eer wordt om zijn Vader te ontmoeten met ons als zijn broeders om zich heen. (Hebreeën 2:10-12)

De mens was te waardevol om, toen hij zondigde, hetzelfde te ondergaan als wat God met de engelen gedaan had. Nee, toen de dood kwam door een mens, had Hij meteen een verlossingsplan klaar. Hij liet zijn Zoon geboren worden als mens zodat Hij Zoon des mensen werd, de tweede Adam. De eerste Adam ging de weg van de ongehoorzaamheid, met als gevolg: de dood voor de gehele mensheid. Maar de tweede Adam ging de weg van de gehoorzaamheid, tot leven voor de mensheid. Zo is ook de opstanding van de doden gekomen door één mens. (1 Korintiërs 15:20-21) Hij is de eerstgeborene van de doden. (Openbaringen 1:5) Nu hebben wij de vrijheid om te kiezen wie we willen volgen.

Geroepen om gelijkvormig te worden aan Christus

Wij zijn zo waardevol, dat, ook al zijn we nog zo diep in de zonde gevallen, de verlossing in Christus ons kan maken tot koningen en priesters met Hem. Ja, de heiligen zullen de wereld oordelen en zelfs de engelen. (1 Korintiërs 6:2-3, 9-11)

Als de verlossing in Christus zo groot is en God zulke plannen met ons heeft, wat is het dan laag en slecht om een slaaf te zijn van onze begeerten en gebukt te gaan onder bezorgdheid over vergankelijke aardse dingen! Wat is het dan laag om boos en moedeloos en slecht te zijn en in ontucht en ongerechtigheid te leven!

Wij zijn geroepen om gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus, opdat Hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders. Hij heeft alle haren van ons hoofd geteld en wij weten dat alle dingen voor ons medewerken ten goede. Hoe laag is het dan om te lopen mopperen en klagen en om ontevreden te zijn! (Romeinen 8:28-29)

Daarom, kom tot bezinning en word je bewust van je verheven staat!

Uit het artikel “Wat is de mens?”, eerder gepubliceerd in BCC’s maandblad  “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”), Juli 1957
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.