Weet jij wie Jezus is?

Weet jij wie Jezus is?

Jezus vroeg zijn discipelen: “Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?” Het bleek dat de mensen niet wisten wie Jezus was.

Jezus vroeg zijn discipelen: “Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?” Matt. 16:14. Het bleek dat de mensen niet wisten wie Jezus was. Dat is merendeels nog zo.

Daarna vroeg Jezus aan zijn discipelen: “Maar gij, wie zegt gij, dat ik ben?” Simon Petrus antwoordde en zei: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!” Jezus antwoordde en zei: “Zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is.” Vers 16 en 17.

Een man van vlees en bloed

Jezus stond daar als een gewoon mens van vlees en bloed, voortgekomen uit het geslacht van David (Rom. 1:3). Een onaanzienlijke en onaantrekkelijke man (Jes. 53:2). Ook de discipelen wisten niet wie Jezus was. Zij hadden nog niet ontdekt dat Jezus innerlijk al dertig jaar lang dagelijks zijn kruis gedragen had en daardoor alle zonde overwonnen had (Op. 3:21) waartoe Hij in die tijd verzocht was geweest (Hebr. 4:15).

God had zich in die periode ongehinderd in Jezus kunnen openbaren. Lang vóór Golgotha was er in Jezus’ lichaam al een andere, verborgen, kruisdood werkzaam geweest (Luk. 9:23) waardoor het Woord van de levende God vlees geworden was en onder hen woonde (Joh.1:14). “God met ons” was letterlijk werkelijkheid geworden.

Terwijl het voor de anderen verborgen blijft, krijgt Petrus openbaring uit de hemel, hij ziet dat deze man de Zoon is van de levende God, Christus, de beloofde Messias. Jezus noemt Petrus zalig na deze gebeurtenis. Iedereen aan wie Jezus geopenbaard wordt, wordt onuitsprekelijk gelukkig.

Openbaring over Jezus

Petrus was ongeletterd. Hij hoorde niet bij de Schriftgeleerden van die tijd. De apostel Paulus aanvankelijk wèl. Maar ook hij zegt later dat hij het evangelie heeft ontvangen doordat het God “behaagd had, zijn Zoon in hem te openbaren” en hij “niet te rade gegaan is met vlees en bloed” (Gal. 1:16). Het maakt niet uit of we geletterd of ongeletterd zijn. Zonder openbaring van onze hemelse Vader blijft Jezus voor ons een onbekende, ook al zijn we christelijk opgevoed en weten we dat Hij op Golgotha gekruisigd is.

Maar waarom krijgt dan niet iedereen openbaring over Jezus en zijn er zoveel verschillende en verkeerde meningen over Hem? Wat zijn het dan voor mensen die openbaring krijgen van God in de hemel? Eén van Jezus’ discipelen stelde ooit de vraag: “Hoe komt het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?” Jezus antwoordde daarop: “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren” Joh. 14:21.

Jezus openbaart zich dus niet aan de wereld, ook niet wanneer die wereld zich godsdienstig noemt en over Jezus zingt. Wie zich beijvert om uit liefde voor Jezus te doen wat hij van Jezus’ geboden verstaat, heeft Jezus van harte lief en behoort niet bij de wereld. Dit is: geloven zoals de Schrift het zegt. Daardoor ontkomen we aan de wereld en de macht van de vorst van deze wereld en kunnen we binnenkomen in een ontwikkeling waarin we de “volle kennis van de Zoon Gods bereiken” (Ef. 4:13).

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.