Weet je waarom God jou een lichaam heeft gegeven?

Weet je waarom God jou een lichaam heeft gegeven?

Jezus had een menselijk lichaam, zoals wij allemaal, en Hij begreep dat Hij niet op aarde was gekomen om te reageren volgens de passies en verlangens van dat lichaam.

5 min. ·

Ons lichaam is het grootste persoonlijke eigendom dat we van God hebben gekregen. Met dit waardevolle instrument hebben we de keuze om het in dienst te stellen van God en zijn eer, of het te vernielen door toe te geven aan onze lusten.

Wat voor lichaam had God voor Jezus bereid? Hij was niet gemaakt zoals de engelen. Hij was niet gemaakt zoals Adam voor de zondeval.

“Daar nu de kinderen aan vlees en bloed deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen … Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen.” Hebreeën 2:14,17

Het menselijk lichaam

Het menselijk lichaam is gemaakt met lusten en verlangens (Galaten 5:24). Met andere woorden, we zijn geboren met de neiging om onze lusten te volgen en te zondigen – onze eigen wil te doen, onze eigen verlangens op de eerste plaats te zetten, hoofdzakelijk bezig te zijn met ons lichaam, onze behoeftes, onze wil. Dat is de natuurlijke manier voor een mens. Dat is het resultaat van de zondeval in de hof van Eden. Toen Adam en Eva zichzelf door de duivel lieten bedriegen om ongehoorzaam te zijn aan God, kwam de zonde in de natuur van de mens en werd die geërfd door al hun nakomelingen.

In tegenstelling hiermee zegt Jezus: “Gij hebt Mij een lichaam bereid. … Zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om Uw wil, o God, te doen.” Hebreeën 10:5-7.

God gaf Jezus een menselijk lichaam – zoals wij allemaal hebben. Ook Hij erfde passies en verlangens. Maar Jezus begreep dat Hij niet op aarde was om te reageren volgens die passies en verlangens. Waarom bereidde God een menselijk lichaam voor Jezus? Om Gods wil te doen, en het voor ons mogelijk te maken hetzelfde te doen.

Worden we verzocht? Zien we een andere wet in onszelf wanneer we het goede willen doen? Merken we nog steeds dat de zonde bij ons aanwezig is? (Romeinen 7:21-24) Als we dat merken, moeten we aannemen dat Jezus hetzelfde meemaakte, omdat Hij “in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder te zondigen.” Hebreeën 4:15. De zonde werd veroordeeld in dit lichaam dat God had bereid. Hij veroordeelde de zonde in de kracht van een eeuwige Geest (Romeinen 8:3; Hebreeën 9:14).

Omdat wij hetzelfde menselijke lichaam hebben dat Hij had, en omdat Hij ons dezelfde eeuwige Geest zond die bij Hem was in de dagen van zijn vlees, moeten we wel geloven dat het voor ons mogelijk is om hetzelfde te doen.

Het lichaam is om Gods wil te doen

“Wandel door de Geest, en voldoe niet aan de begeerten van het vlees.” Galaten 5:16.

De begeerten van het vlees zijn onvermoeibaar. Onze ogen willen kijken naar onreine dingen. Onze gedachtes gaan al gauw naar verkeerde dingen toe – kwaadaardigheid, afgunst, hebzucht, lusten – omdat deze dingen natuurlijk zijn voor het menselijke vlees. De lusten zijn de oorzaak van alle verderf in de wereld (van zowel het grote als het kleine). Maar God gaf ons niet een lichaam om toe te geven aan de lusten en begeerten van dat lichaam. Hij gaf ons een lichaam om Zijn wil te doen en te overwinnen over het kwade.

“Uw wil geschiede, gelijk in de hemel zo ook op de aarde.” Matteüs 6:10.

Wat is Gods wil met ons? Onze heiligmaking. Dat wij gelijk worden gemaakt aan het beeld van Christus. En wij kunnen niet heiliggemaakt of zoals Hem worden als we niet vrij worden van dat wat menselijk is. Stap voor stap, verzoeking voor verzoeking, doden we de lusten van ons vlees. We worden vrijgemaakt van de wil van het vlees door onze eigen wil op te offeren in de kracht van een eeuwige Geest, en door ernaar te zoeken om Gods wil te doen. Dat is hoe we deel krijgen aan heiligmaking. Onze natuurlijke manier van reageren kan worden veranderd. We kunnen helemaal omgevormd worden. We hoeven niet te sterven in dezelfde staat als toen we geboren werden.

Het leven van Jezus

Jezus zei: “En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg.” Johannes 14:4. Je kunt nu beginnen met leven en wandelen naar de Geest! Kracht en wijsheid hiervoor zijn direct beschikbaar – gratis. Je moet je eigen zelfzuchtige interesses opgeven, maar die zijn toch niets waard, het is allemaal alleen maar eeuwig verlies. Zoek God en leer Hem meer lief te hebben dan je lusten! Gods kracht en wijsheid komen naar je toe als je in Hem gelooft en gehoorzaam bent aan Zijn wil.

Wat een evangelie is dit! “Altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, zodat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaart.” 2 Korintiërs 4:10. Het lichaam van Jezus was het eerste lichaam waarin dit sterven van het vlees plaatsvond. Dat is waarom het “het sterven van Jezus” heet. Het werkte zo machtig in Jezus’ lichaam dat Hij nooit zondigde. Als resultaat werd Zijn leven met de Vader op aarde geopenbaard door Zijn lichaam zodat de discipelen het konden zien, horen, en aanraken (1 Johannes 1:1-4).

Het beste wat we kunnen doen met dit grote geschenk dat we van God hebben gekregen is Hem te verheerlijken met ons leven. Het leven van Jezus kan worden geopenbaard in de lichamen die God voor ons bereid heeft, zodat het gezien, gehoord en aangeraakt kan worden.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.