Wat zegt de Bijbel over de antichrist?

Wat zegt de Bijbel over de antichrist?

Duidelijkheid over dit fascinerende thema dat vaak verkeerd begrepen wordt.

6 min. ·

De antichrist is het tegenovergestelde van Christus. Zoals Christus naar de aarde kwam om Gods wil te doen, komt de antichrist om Satans wil te doen. Hij is de Satan geopenbaard in een mens.

Satans grote ambitie is om zo sterk en machtig als God te zijn en daar werkt hij met alle macht aan, dag en nacht. "De tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is." 2 Tessalonicenzen 2:4. Zijn bedoeling is om God te vervangen en daarom zendt hij de antichrist als gereedschap om dat te doen. De antichrist zal het verlangen van een mens naar God verstikken en verloochenen en zichzelf verheffen als vorst van deze wereld.

Maar wat voor wereld is in staat om een gezant van de Satan te accepteren als Here? Is het mogelijk dat de wereld waarin we nu leven daartoe in staat is?

Jezus Christus, geopenbaard in het vlees

De huidige geest in de wereld is de ’geest van de antichrist’, die gewerkt heeft sinds het begin van de gemeente. (1 Johannes 4) Deze geest kan worden samengevat als ‘iedere geest die niet belijdt dat Christus in het vlees gekomen is.’ Hij beweert dat Jezus iets had wat wij niet hadden, dat Hij goddelijk was, dat hij  geen lusten en begeerten had zoals een natuurlijk mens en dat hij daarom  eigenlijk niet kon zondigen.

Maar als we geloven wat in het Woord van God staat geschreven, dan had Hij hetzelfde vlees en bloed als wij!

"Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen." Hebreeën 2:14.

Hij had dezelfde lusten en begeerten, waardoor hij verzocht werd, en Hij moest vechten om niet te zondigen. Hij had Gods Geest die de weg wees en Hij kreeg kracht en hulp van Zijn Vader in de hemel. Door Zijn leven maakte hij hetzelfde mogelijk voor ons, daarom zijn we in staat Hem te volgen op de weg die Hij opende door het vlees  terug naar de Vader.

Maar om dat toe te geven, moeten we in actie komen, dezelfde strijd strijden als Hij deed, strijden tegen de zonde die we in onze menselijke natuur hebben als gevolg van de zondeval in de hof van Eden. De meeste mensen zijn daar niet toe bereid. En daarom krijgt de geest van de antichrist macht. Hij wijst de mensen een makkelijkere weg.

De scheiding tussen God en de mensen

De zonde is de oorzaak van de scheiding tussen God en de mensen. Als de zonde afgelegd wordt, dan worden we verenigd met God. De geest van de antichrist staat de zonden toe die ons scheiden van God door de zonde te bedekken met tolerantie, ‘liefde’ en vrijheid. Het woord van God maakt heel duidelijk wat goed en slecht is, wat zondig en wat rein is. Maar als genoeg mensen in zonde leven, bijvoorbeeld  ontrouw zijn in het huwelijk, dan wordt het niet meer als zonde gezien. De wetten van God worden verworpen, de wetten van de samenleving en uiteindelijk ook de wetten van het land veranderen om tegemoet te komen aan het aangepaste begrip van wat goed en slecht is.

Onreinheid en zonde mogen dus blijven leven en de mens groeit verder en verder van God – en dat is precies Satans bedoeling. Het overgrote deel van de wereld heeft zich aan deze geest overgegeven, omdat het ze de mogelijkheid geeft om comfortabel te leven, zonder een slecht geweten. Eerder werd dit gedaan onder de bedekking van religie en vergeving van zonde zonder te stoppen met zondigen. Maar vandaag de dag neemt het humanisme steeds meer de rol in die de religie eerder had. Men is meer en meer zelfstandig en door zichzelf gestuurd, dan geleid te worden door een ‘hogere macht’.

De openbaring van de antichrist

Dit alles maakt voor de antichrist de weg vrij om te verschijnen en om af te komen van elke vorm van religie. Hij zal God helemaal weg doen.  Hij zal tekenen en wonderen doen om aan de wereld te bewijzen dat de mensheid zelfvoorzienend is. (Openbaringen 13:13-14)

De mensheid is klaar om zo'n persoon te omarmen. Iemand die niet hun comfortabele leven verstoord – die een kracht buiten hunzelf is, om hun dromen en gedachten over vrede en harmonie op aarde te verwezenlijken; een wereld van tolerantie, liefde en welwillendheid, zonder dat het iets van je zelf moet kosten. En de antichrist kan dat bereiken.

De naam ‘antichrist’ is door de tijden heen een synoniem voor het kwade geweest, maar de waarheid is dat als hij openbaar wordt, dat de meerderheid hem niet zal herkennen zoals hij is. Hij zal niet als een afschrikwekkend persoon verschijnen; integendeel, hij zal talentvol zijn en ambitieus om de wereldproblemen op te lossen. Hij zal bespoedigen wat nu al gebeurt; dat de wereld een paradijs door mensen gemaakt wordt, zonder God. De wereld zal geloven dat ze alles kunnen bereiken, met de antichrist aan het roer.

"En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen." Openbaringen 13:6

Als dat gebeurt zal tenslotte Satan krijgen wat hij altijd wilde. Hij zal gezien worden als gelijk aan God. Hij zal de controle hebben over een wereld die God niet nodig heeft.

De bruid van Christus

Maar er zijn er ook die het evangelie van Christus niet zullen verwerpen; die geïnteresseerd zijn om af te rekenen met de zonde die in hen woont, zodat ze één kunnen worden met God. Zij zullen niet bedrogen worden, want voor hun is zonde buitengewoon zondig. (Romeinen 7:13) Omdat zij heel waakzaam en bedacht zijn op elke geest die zonde tolereert, zullen zij mogen zien hoe de antichrist openbaar wordt; ze zullen hem zien zoals hij echt is.

Als dat gebeurt kunnen ze Christus verwachten die Zijn bruid komt ophalen. Als ze opgenomen zijn en de prijs voor hun trouw krijgen, zal de antichrist vrij spel hebben. (2 Thessalonicenzen 2:6-7) Dit zal op aarde een verschrikkelijke tijd zijn. De ware, slechte natuur van de antichrist zal onthuld worden. Wanneer het op het dieptepunt is, als de nood het grootst is, dan zal Christus terugkomen met Zijn bruid.

Daarna zal Hij de antichrist verteren met de adem van Zijn mond, en de wereld zal zien hoe machteloos de antichrist echt is. Jezus zal de macht overnemen van de koninkrijken van de aarde. De Satan wordt gebonden en geworpen in de afgrond en de aarde zal duizend jaar van vrede meemaken om te leren hoe juist, rechtvaardig, waar en goed Gods volkomen wil is, vrij van het bedrog van de duivel. En zij die zich rein van de geest van de antichrist hebben bewaard en trouw hun geliefde Jezus in Zijn voetstappen zijn gevolgd, zullen leven en heersen met Christus in dit duizendjarig rijk. (Openbaringen 20) Het hemelse koninkrijk is voor hen, voor eeuwig!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.