Wat we kunnen leren van Psalm 18

Wat we kunnen leren van Psalm 18

Psalm 18 vertelt over een zeer actieve God en over een man die met zijn hele hart voor God leeft.

4 min. ·

Psalm 18 is bijzonder leerzaam en uitzonderlijk duidelijk in zijn soort. Daarin gaat het over een zeer actieve God in de hemel, en over een man op de aarde, heelhartig en gloeiend van ijver om Gods wil en werk uit te voeren.

De psalm begint opzienbarend met een eenduidige, heelhartige verklaring: “Ik heb U hartelijk lief, Here, mijn sterkte, o, Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht.” Psalm 18:2-3.

Op zo'n fundament kan iets gebouwd en tot stand worden gebracht. Op dit fundament stond David op de dag van de verdrukking, toen de banden van het dodenrijk hem hadden omgeven

Toen riep hij tot zijn God, en zijn hulpgeroep drong door tot binnen in Gods tempel. Het was het gebed van een rechtvaardig man, rein en vrij van afgoderij. Het resultaat bleef niet uit: “Toen dreunde en beefde de aarde. Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam voort uit zijn mond, kolen raakten erdoor in brand.” Psalm 18:9. Gods reactie en actie waren uitzonderlijk: “Hij reikte van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op … Hij ontrukte mij aan mijn vijand …” Psalm 18:16-17. Wat een daadkracht en activiteit! Dat werd een daverende overwinning!

De hele psalm brengt een slag toe aan de valse genade en de valse verkondiging, de verkondiging die onze persoonlijke verantwoordelijkheid en ons gedeelte van het verbond uitwist. De verkondiging dat alles wat wij doen van weinig betekenis is, omdat “alles uit genade is”, is een vervalsing van Gods woord. De ware genade leidt tot activiteit en daden. Wat God doet is vaak een reactie op onze actie en wil. Zo krijgt God de eer, want Hij heeft zowel het willen als het werken bewerkt, maar zonder onze gehoorzaamheid kan Hij niets beginnen.

Dit had David begrepen, en toen hij Gods machtige ingrijpen en zijn wonderen analyseerde, zei hij: “De Here deed mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vergold Hij mij.” Psalm 18:21. De gebedsverhoring kwam voor David als een vergelding en beloning voor zijn heelhartige inzet. Hij had de wegen des Heren gehouden, al zijn verordeningen stonden hem voor ogen en hij wachtte zich voor ongerechtigheid. (vers 21-32) Wat een man, wat een geweldenaar Gods, in het oude verbond!

David herhaalt dat zijn reinheid door God beloond werd voor het aangezicht des Heren. “Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw, jegens de onberispelijke toont Gij U onberispelijk, jegens de reine toont Gij U rein.” In wat daarop volgt ligt een grote ernst: “Maar jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander”, of zoals er in een andere vertaling staat: “de verkeerde misleidt Gij.” (Psalm 18:26-27) Je wordt dus misleid in je denken, zodat je achterdochtig wordt en verkeerde conclusies trekt. Dan meet en weeg je vanuit dit uitgangspunt en dan haal je Gods misnoegen over je leven, zodat je nooit de God van David leert kennen.

Voor David was alles zo glashelder. Hoe zien onze omstandigheden eruit, en onze medemensen, onze broeders, de gemeente, God zelf? De donkere vlek die wij in onze omstandigheden zien, is vaak een afspiegeling van net zo'n donkere vlek in ons eigen hart. In Davids hart bestond zoiets niet, daarom kon God zich zo geheel met hem verenigen in de sterkte van zijn kracht.

David  werd van overwinning naar overwinning geleid. “Gods weg is volmaakt.” Psalm 18:30. Niets om over te klagen dus, geen ontevredenheid.

De rest van de psalm is een uitzonderlijk getuigenis van onafgebroken overwinning, van een volledige uitroeiing van de vijand. De sterkste uitdrukkingen worden gebruikt: op een legerbende inlopen, over muren springen, vernietigen, verpletteren … Alles wat vijand heet wordt vernietigd, zodat het hoofdstuk eindigt met een lofzang aan God, die trouw betoont aan zijn gezalfde, aan David. Geen eer of medaille voor hemzelf.

God is na al deze jaren geen millimeter veranderd. Zoals Hij voor David was, is Hij ook voor jou en mij, zonder aanzien des persoons. Dat heeft alleen te maken met hoe het in ons hart is.

De hele triomftocht begon hiermee: “Ik heb U hartelijk lief, Here, mijn sterkte”. Als dat waar is, beweegt God hemel en aarde vanwege jou en mij.

Dit artikel is uit het Noors vertaald en is een bewerkte versie van een artikel dat eerder is gepubliceerd in het maandblad “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”), in februari 2009, met de titel “Psalm 18.”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.