Wat is Jezus’ wil voor jou?

Wat is Jezus’ wil voor jou?

Elke dag zie je ze in het nieuws: mensen die iets belangrijks doen. Maar jij dan? Wat is het doel van jouw leven?

Elke dag zie je ze in het nieuws: politici, winnaars van een vredesprijs. Wetenschappers en sociale hulpwerkers. Mensen met een duidelijke levensroeping. Mensen die iets voor de mensheid betekenen, of in ieder geval voor delen ervan. Het lijkt of zij vanaf hun geboorte tot grote daden voorbestemd zijn. Maar jij? Wat is het doel van jouw leven?

Als je Jezus hebt aangenomen, kun je het meer concreet vragen: Wat wil Jezus dat ik met mijn leven zal doen? Wat wil Hij met de jaren die ik hier op aarde zal leven? Het antwoord is, dat je met Jezus als Heer in je leven een roeping en toekomst hebt, die alle Nobelprijzen van de wereld en macht en eer niet kunnen evenaren!

Jezus wil je behouden voor het Koninkrijk der Hemelen en jou als broer hebben!

Jezus verlangde zo vurig om broeders te hebben, dat hij om dit te bereiken zelfs het risico wilde lopen de eeuwige heerlijkheid die Hij bij God had te verliezen. Nooit heeft iemand meer op het spel gezet om iets te bereiken. Uit liefde voor de mensen kwam Hij naar de wereld en baande een weg terug tot God. Als je denkt aan dat risico, is het duidelijk dat de wil van Jezus voor jou is dat je die weg gaat, zodat zijn verlangen vervuld kan worden.

Jezus navolgen

Dat Jezus ‘de weg gebaand heeft’ kan nogal raadselachtig klinken, maar die uitdrukking heeft een fantastische betekenis: Jezus was de eerste die op aarde leefde zonder ook maar een enkele keer te zondigen – ondanks het feit dat Hij ‘in alle dingen op gelijke wijze als wij’ verzocht is (Hebr. 4:15) en ‘in alle opzichten aan zijn broeders gelijk moest worden’ (Hebr. 2:17). Zo leverde Hij het bewijs dat het ook voor ons mogelijk is om datzelfde te doen – Hem na te volgen in het overwinnen van de zonde.

Een weg heeft een begin en een doel. Aan het begin van die weg sta jij die besloten hebt Jezus te volgen. Aan het einde van de weg wacht eeuwige heerlijkheid en rijkdom. Als je vanaf de startstreep vooruit kijkt, zie je voetsporen van al de heiligen die daar vóór jou gegaan zijn. De oudste van al die voetafdrukken zijn die welke Jezus heeft nagelaten. Aksel J. Smith zei eens: ‘in elke voetafdruk achter Jezus op deze weg staat: het is mogelijk, het is mogelijk!’ Jezus heeft al zijn zondige neigingen die Hij vanuit zijn natuur had overwonnen, zonder daar ooit aan toe te geven. Nu kun jij dat ook doen in je dagelijks leven. In iedere afzonderlijke omstandigheid – stap voor stap. Dan ben je een volgeling van Jezus, een discipel.

Een van de grote opdrachten voor Jezus’ discipelen

Bij een volgeling van Jezus behoren ook grote opgaven en grote verantwoordelijkheid. Jezus gaf zijn discipelen een opdracht: ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb’ (Matt. 28:19). In het laatste zinsdeel staat een belangrijke aanduiding van wat het zendingsbevel inhield: leer anderen alles onderhouden wat Jezus heeft geboden! Hoe zou je dat kunnen zonder het eerst zelf in praktijk te hebben gebracht? Hij bedoelde daar nu niet bepaald mee dat de discipelen Bijbelscholen moesten opzetten en diepzinnige lezingen houden – nee, ze moesten deze geboden zelf houden en daardoor goede ambassadeurs zijn voor Jezus. En dat was ook wat Petrus bedoelde, toen hij schreef: ‘Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht’ (1 Pet. 2:9).

Denk je in, dat jij nu je voetafdrukken kunt zetten op de weg terug naar God: Misschien is er iemand in je omgeving die eeuwig geluk vindt bij Jezus doordat jij een goede ambassadeur bent geweest voor Hem? Kun je je een grotere levenstaak indenken?

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.