Wat is verzoening en waarom hebben we dit nodig?

Wat is verzoening en waarom hebben we dit nodig?

Verzoening is het bewijs van Gods ongelooflijke liefde en genade. Lees hieronder wat dit voor ons betekent.

Wat is verzoening?

Verzoening is doen wat nodig is voor hereniging of het bij elkaar brengen van twee partijen die het oneens zijn met elkaar. Er moeten dingen in orde gemaakt worden of een prijs betaald worden voor een overtreding, onrecht of gemaakte schade. Verzoening is het wegwerken van een onbalans die ontstaan is door onrecht.

Een wetsovertreding vereist een compensatie, bijvoorbeeld het betalen van een boete of een gevangenisstraf. In sommige landen moet de dader voor een ernstige overtreding zelfs betalen met zijn leven. Dit is een poging om de balans te herstellen die verstoord was door het misdrijf.

Waarom hebben wij verzoening nodig?

Zonde is een overtreding van Gods wetten en wil en is daarom onverenigbaar met God en eeuwig leven. (Romeinen 8:6-8; 1 Johannes 3:4-10)

De goede verhouding tussen God en mensen werd ernstig beschadigd, toen ze hem niet gehoorzaamden. De schade was bijna onherstelbaar en drong door in alle generaties, ook die van jou en mij. De zonde was tussen God en mensen in gekomen, waardoor de vertrouwelijke omgang die er in het begin was en waar God zo naar verlangde, niet meer mogelijk was.

Als we in zonde leven, zijn we het hiermee eens en laten we het over ons heersen. Het wordt een deel van ons leven. Als we de zonde bewust in ons leven hebben toegelaten, zijn we veroordeeld om samen met de zonde vernietigd (gedood) te worden. (Romeinen 8:13) “Want het loon van de zonde is de dood …” Romeinen 6:23. Dit is niet alleen een fysieke dood, maar ook een geestelijke dood van eeuwige scheiding van God in onze geest.

“Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één … Allen hebben ze zich afgewend … Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één … angst voor God kennen ze niet.” Romeinen 3:10-18. Met andere woorden, we zijn allemaal schuldige zondaren, onze verbinding met God is verbroken en we verdienen het allemaal om te sterven. Zo ernstig is het. En het gaat hier niet alleen om de grote, duidelijke zonden, maar om alle zonde, alle overtredingen van Gods wil.

Hoe krijgen we verzoening?

Er is maar één ding dat Gods toorn op de zonde tevreden kan stellen: de dood over de zonde. Maar als God iedere zondaar zou doden als betaling voor de gedane zonden, zouden er geen mensen meer overblijven. Maar God is genadig en geduldig. Hij houdt van zijn schepping en het allermeest van de mensen. Hij wil niet dat ze verloren gaan, maar wil de verbinding met hen herstellen en vertrouwelijke omgang met hen hebben.

Verzoening volgens de wet van het Oude Verbond

In het Oude Verbond kon men een dier, zoals een lam, naar de tempel brengen om het te laten offeren. Het dier moest perfect zijn, zonder enig gebrek. De dood van het dier in hun plaats was de betaling voor hun zonden, en deze werden vergeven. "Want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrite mee te voltrekken, want het bloed kan, als levenskracht, verzoening bewerken.” Leviticus 17:11. 

Lees Leviticus 16 en Hebreeën 9:18-22 over de Dag van de Verzoening en het zoenoffer in het Oude Verbond. 

Het bloed van dieren was echter een symbool en kon er niet voor zorgen dat mensen stopten met zondigen. Er moest steeds weer opnieuw geofferd worden (Hebreeën 10:1-4). Het was duidelijk dat er iets moest veranderen.

Verzoening door Jezus in het Nieuwe Verbond

Deze verandering kwam met Jezus, die, hoewel Hij de Zoon van God was, zichzelf heeft leeggegoten en een mens is geworden met dezelfde menselijke natuur als wij, dat wil zeggen dat Hij in alles op dezelfde manier als wij verzocht is geweest. Maar Jezus was ook geboren uit Gods Geest en deze Geest is Zijn hele leven lang bij Hem geweest en gaf Hem de wil en de kracht om in de verzoeking te overwinnen, zodat Hij nooit zondigde. (Mattheüs 1:18-22; Lukas 1:30-35; Filippenzen 2:5-8; Hebreeën 4:15; Jesaja 61:1-3)

Toch werd Jezus, de enige mens die ooit volkomen rein en zonder zonde geleefd had, uiteindelijk gekruisigd als een crimineel. Hierdoor nam Hij de straf voor alle zonde van de hele wereld op zich, het onberispelijke Lam van God, het ultieme offer! Jezus werd de verzoening voor onze zonden dat betekende dat Gods grote woede tegen de zonde was afgewend van iedereen die in Hem gelooft. In plaats daarvan gaf Hij ze eeuwig leven! (Jesaja 53:4-11; Johannes 3:14-17; 1 Johannes 2:2)

Een geschenk van genade

Wij kunnen uit onszelf niets doen om vergeving en verlossing te verdienen. (Galaten 2:16; Efeziërs 2:8-9 etc.) Verzoening door vergeving is een vrije gave, geheel door Gods genade en liefde en geduld, die wij moeten ontvangen door geloof. “Want het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” Romeinen 6:23

Lees Romeinen 5 over het geschenk van genade dat Jezus bracht.

De overweldigende betekenis van dit geschenk van verzoening kunnen we nooit helemaal bevatten, maar om er ook maar iets van te begrijpen moeten we tot een diepe zelferkentenis komen. De waarheid is dat wij allemaal zondaren zijn, we hebben allemaal overtredingen begaan, we zijn allemaal van nature zelfzuchtig en egoïstisch.  Ook moeten we begrijpen hoe God de zonde ziet. Zonde heeft geen toekomst in de eeuwigheid en wij zouden geen kans hebben zonder de genade en liefde van Jezus Christus, die Zijn leven gegeven heeft om voor onze zonden te betalen. Maar door Zijn geschenk van genade hebben wij een nieuwe kans gekregen, een nieuwe hoop op leven – eeuwig leven! Hier kunnen we Hem nooit genoeg voor bedanken of aanbidden!

Wat gebeurt er nadat we verzoening hebben ontvangen?

De dierenoffers van het Oude Verbond bedekten alleen de zonden die gedaan waren na de ‘vorige keer’ en haalden niet de wortel van de zonde weg – de lusten en begeerten om te zondigen in de menselijke natuur. De mensen waren zwak en begingen keer op keer overtredingen, waardoor de cirkel van zonde en vergeving nooit eindigde.

In het Nieuwe Verbond bedekte Jezus’ offer alle zonden van de hele wereld! Maar hoe zijn leven en dood dit mogelijk maakten, is het meest cruciale voor iedereen die in Hem geloven en Zijn discipelen willen zijn. Jezus’ autoriteit over zonde en dood kwam door Zijn trouw in het gehoorzamen van Gods wil, door altijd Zijn eigen wil (de lusten en begeerten in Zijn menselijke natuur) op te geven in de verzoeking, dagelijks Zijn kruis op te nemen en de oorzaak van de zonde te doden in Zijn eigen leven. In Jezus kon God doen wat de wet van het Oude Verbond en de offers niet konden: Hij kon de zonde veroordelen in het vlees. (Romeinen 8:3; Hebreeën 2:14)

Waarom is dit zo belangrijk voor ons? Jezus zelf heeft gezegd dat wij Hem kunnen navolgen. (Lukas 14:26-27) Met andere woorden, als we deze dingen doenkunnen we Zijn discipelen zijn en hetzelfde leven leven. Verzoening gaf ons de mogelijkheid om met een schone lei te beginnen, en Jezus’ voorbeeld en de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven, maken het voor ons mogelijk om te overwinnen zoals Hij overwonnen heeft en alle dingen te erven samen met Hem! (Openbaring 21:7)

De geciteerde Bijbelverzen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.