Wat is het teken van de doop met de Heilige Geest?

Wat is het teken van de doop met de Heilige Geest?

De doop met de Heilige Geest zal leiden tot groei in de vrucht van de Geest.

5 min. ·

De doop met de Heilige Geest kan veel vragen oproepen. Heeft iemand de Geestesdoop ervaren of niet? Is het een bijzondere ervaring of maakt iedereen dit mee bij de bekering? Kan iemand met de Geest zijn gedoopt zonder in tongen te spreken? Is iedereen die in tongen spreekt, met de Geest gedoopt?

Waarom is het belangrijk om te zoeken naar de doop met de Heilige Geest?

Waarom wordt hierover zoveel gediscussieerd? Dat komt omdat mensen niet denken aan de vruchten van de Geest, maar meer aan de gave en de ervaring. En omdat zij iets willen hebben om zich op te beroemen, vertellen ze van hun ervaring en kleuren die doorgaans wat bij, en dan willen ze anderen leiden tot dezelfde wijze om de Geestesdoop te ervaren. Dan ligt het voor de hand, dat de zoekenden meer bezig zijn met de manier waarop zij met de Heilige Geest worden gedoopt, dan met het ontvangen van de Geest zelf. Dat is voor velen die de Geestesdoop zoeken, een enorme hinderpaal.

Jezus heeft de apostelen duidelijk gemaakt, hoe zij de Heilige Geest zouden ontvangen en wat het teken daarvan is. Dat maakt het eenvoudig en dat geeft zekerheid. “Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” Handelingen 1:8.

(Wat is het doel van de kracht van de Heilige Geest?)

De apostelen hadden er geen idee van, hoe zij dit zouden ervaren, maar toen zij het ervoeren, twijfelden zij niet aan hun ervaring. Dat het later niet op dezelfde manier gebeurde, blijkt duidelijk uit wat Petrus zegt: “En toen ik begonnen was te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons.” Handelingen 11:15. Het huis van Cornelius had er ook geen idee van, hoe zij het zouden ervaren.  Maar het was voor de Joden in het begin zo moeilijk te geloven dat ook de heidenen deel hadden aan de genade, dat Petrus en de anderen dit teken nodig hadden om er zeker van te zijn, dat het goed was.

Er staat geschreven over bidden om je eigen hartstochten te bevredigen (Jakobus 4:3). Het komt veel voor, ook vandaag, dat iemand de Geestesdoop zoekt om de ervaring en om de genadegaven. En dat is het gangbare onder hen die zo ijverig discussiëren over de wijze van ervaren en zo levendig van hun ervaringen vertellen.

Maar er zijn vele geesten. De Heilige Geest wordt ook “de Geest der waarheid” genoemd. (Johannes 16:13) Hij zal ons de weg wijzen tot de volle waarheid. Maar nu zien we onder hen die zich beroemen op hun Geestesdoop, dat er heel veel partijschap en twist onder hen is. Komt dat dan niet, doordat zij met verschillende geesten zijn vervuld?

Waarom hebben we de doop met de Heilige Geest nodig?

Paulus echter vermaant hen die de Geest hebben ontvangen, dat zij door de Geest moeten wandelen, en als ze dat doen, zullen ze niet voldoen aan het begeren van het vlees. Met andere woorden, je kunt dus de Geest hebben zonder daarin te wandelen. Zulke mensen zijn voortdurend meer gericht op de gaven dan op de vruchten van de Geest. Je kunt geen vruchten van de Geest voortbrengen zonder de Geest te hebben ontvangen. Maar als je de Geestesdoop zoekt te ervaren om met kracht uit den hoge te worden bekleed, zodat je de vruchten van de Geest kunt voortbrengen en getuige van Jezus kunt zijn, dan loop je geen risico om met andere geesten te worden vervuld. (Galaten 5:22)

We lezen, dat het duidelijk is wat de werken van het vlees zijn. Daartoe behoren hoererij, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn enz. Wie dergelijke dingen bedrijven, zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Het is niet de vraag of je al dan niet in tongen hebt gesproken, maar of je het vlees met zijn hartstochten en begeerten hebt gekruisigd. Is dat zo, dan behoor je Christus Jezus toe. (Galaten 5:16-26)

De Schriften spreken klare taal. Daar wordt niet gesproken over de manier waarop je met de Geest wordt gedoopt, maar: “Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.” Romeinen 8:13. Aan de hand daarvan zou het voor een ieder gemakkelijk moeten zijn om te weten, of hij het wel of niet ervaren heeft, met kracht uit den hoge bekleed te worden. Voor een ieder gaat het erom, de doop met de Geest te zoeken om kracht uit den hoge te ontvangen teneinde het vlees met zijn hartstochten en begeerten te kruisigen, zodat u Christus kunt toebehoren. Vervolgens gaat het erom, zich door de Geest tot de volle waarheid te laten leiden. Daarnaast kun je streven naar de geestelijke genadegaven, al naar je de behoefte bemerkt en de liefde je drijft. (1 Korintiërs 12:7 en 31) En dan lezen wij in hoofdstuk 13 over de liefde, die ons moet drijven.

Niet iedereen die zich tot God bekeert, ervaart dit op dezelfde manier. Ook de Geestesdoop ervaren allen niet op dezelfde manier. Die kan ook tegelijkertijd worden ervaren. God heeft hiervoor geen schema opgesteld, maar geef niet op, voordat je bekleed wordt met kracht uit den hoge. Dan zal het kruis van onze Heer Jezus Christus je  roem worden. (Galaten 5:24 en 6:14). Vrijgemaakt van de zonde, ben je in de dienst van God gekomen. (Romeinen 6:22)

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.