Wat is ervoor nodig om lankmoedig te zijn?

Wat is ervoor nodig om lankmoedig te zijn?

‘Lankmoedigheid’ komt misschien niet voor in je dagelijkse vocabulaire, maar het is een vrucht van de Geest, het resultaat van een inwendige reiniging.

2 min. ·

Lankmoedigheid heeft een andere uitwerking dan geduld. Geduld gebruik je om dingen te dragen die onszelf aangaan en te volharden in onze persoonlijke strijd, terwijl lankmoedigheid het vermogen is om de zwakheden van anderen te dragen en te verdragen. God is buitengewoon lankmoedig met ons. (Psalm 86:15). Wij worden ook vermaand om lankmoedig te zijn. (1 Thessalonicenzen 5:14; Efeziërs 4:2; Colossenzen 3:12).

Waarom we lankmoedigheid nodig hebben

Er is lankmoedigheid nodig om elkaar te verdragen. Zonder lankmoedigheid ontstaat er kwaadsprekerij, strijd en ruzie. Het is met lankmoedigheid hetzelfde als met de andere goddelijke deugden: er moet een dood over ons vlees, voor we die goddelijke deugd aan kunnen doen. Op die manier werkt het reinigend binnen in ons en de uiterlijke uitwerking is dat we de ander kunnen dragen.

Lankmoedigheid is het tegenovergestelde van hoogmoed. Iemand die hoogmoedig is kan de fouten en zwakheden van anderen niet dragen of verdragen; maar de lankmoedige draagt niet alleen de zwakheden, maar vergeeft en verdraagt die fouten. Hij heeft ook hoop voor hun verlossing en verandering, zelfs als die fouten vergaand zijn en lang aanhouden.

Hoe meer we ons bekleden met lankmoedigheid, des te meer sterven we af aan de hoogmoed in ons vlees, en des te meer worden we vrij van de zonde. Zo kunnen we tot hulp, troost en zegen worden voor anderen. Om anderen te kunnen dienen, moet ik hun zwakheden verdragen en moet ik bekleed zijn met lankmoedigheid. Daarom moeten alle dienaren van de Here lankmoedig zijn en daarin groeien. Lankmoedigheid hangt nauw samen met ootmoed, met gering zijn in eigen ogen.

Onze eigen verlossing en die van de ander

Lankmoedigheid is één van de vruchten van de Geest. (Galaten 5:22). We verkrijgen die door trouw en gehoorzaamheid. Gods lankmoedigheid wordt ons tot verlossing, omdat Hij ons verdraagt tot in het oneindige. Hij werkt met ons als we berouw hebben van de zonde en ons eigen leven haten, zodat we stapt voor stap verlost worden.

Op dezelfde manier wordt onze lankmoedigheid ook tot verlossing voor anderen.

“De lankmoedige is groot van verstand.”  Spreuken 14:29.
“Des mensen verstand maakt hem lankmoedig.” Spreuken 19:11.

Hieruit begrijpen we dat degene die door leiding van Gods Geest tot groot geestelijk begrip en wijsheid gekomen is, in staat is om lankmoedig te zijn. Door zulke mensen kunnen anderen weer leren en hun voorbeeld navolgen. (2 Timotheüs 3:10).

Dit is een bewerkte versie van een eerder verschenen artikel met de titel ‘Lankmoedigheid’ in het gemeenteblad van BCC ‘Verborgen schatten’ in februari 1930.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.