Wat is de vrede die Jezus geeft?

Wat is de vrede die Jezus geeft?

Het doel is om vrede en rust te hebben in alle situaties, in alle beproevingen. Hoe krijgen we deze vrede?

5 min. ·

Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.” Johannes 14:27. Wat een troostrijke woorden geeft Jezus hier in zijn afscheidstoespraak aan zijn discipelen. Hij gaf hen niet de vrede die de wereld kan geven. Daar moeten we enorm blij en dankbaar voor zijn.

De  reden van vrede zal altijd ergens in verankerd zijn. De vrede die de wereld geeft, is kortdurend en instabiel, omdat deze alleen maar verbonden is aan andere mensen en dat wat op deze aarde is. Die vrede is er als alles goed is, als de mensen goed over je spreken, als je roem en eer krijgt, als je het goed doet en als het goed gaat op de meeste gebieden.

De allermeeste mensen hebben ervaren dat deze vrede enorm instabiel is, toch streven de meesten ernaar. Het ene moment kan alles zo fijn en prijzenswaardig zijn, het volgende moment is het het tegenovergestelde.

De vrede die Jezus geeft

Dit alles wist de Meester, en daarom kwam Hij met een veel beter aanbod naar ons toe. Dat is Gods vrede, vrede onder alle omstandigheden! Een vrede die heel anders van kwaliteit is, die vast en stabiel is en niet gebonden is aan mensen noch aan de wereld. Die heeft zijn anker vast achter het voorhangsel, in het hemelse.

Van nature zijn we allemaal ontevreden . Numeri 24:17. De weg van de vrede kennen we niet. (Romeinen 3:17). Dus hoe kunnen we deze vrede dan krijgen? Dat is niet iets wat je automatisch krijgt. Deze vrede komt alleen door acht te geven op Gods geboden, Zijn Woord en Zijn wetten, en die te volgen, zo kan deze vrede meer en meer in ons leven binnenkomen. “Wanneer iemand mij liefheeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.” Johannes 14:23. Met de Vader en de Zoon in je hart en gedachten kan er niet iets anders komen dan vrede. (Openbaringen 3:20).

Luisterde je maar naar mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn als een rivier, en je gerechtigheid als de golven van de zee.” Jesaja 48:18. “Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg.” Psalm 119:165.

Deze vrede is vol van geloof en rust, wijsheid en kracht. Paulus had deze vrede. Hij leed veel, werd vervolgd, veracht, bespot, vervloekt, mishandeld enzovoorts. Hij had veel beproevingen, maar hij was zo vrijmoedig dat hij in Romeinen 8:38-39 schreef:

“Ik ben overtuigd dat noch dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte of diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.”

Hij wist waar dit alles toe zou leiden. We worden juist door beproevingen verlost, niet zonder beproevingen. In de beproevingen leren we zowel onszelf als God kennen, onze menselijke zwakheid en Gods kracht!

Je kunt gemakkelijk denken dat als je vrede zou hebben in je gedachten als ik die beproeving niet had. Maar zo is het niet. Het grote is juist om rust en vrede te hebben in alle situaties. In allerlei beproevingen. Zo had de Meester het, net als de apostelen. Iedereen die godvruchtig wil leven – die zal het zo hebben.

“Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.”  Johannes 16:33. Zoiets groots! De wereld overwonnen, met alles wat daar in is! Wat een overwinning, wat een triomf! (1 Johannes 5:4). Dit is ook de weg voor ons!

Tot Gods vrede komen

In onze menselijke natuur zit veel onrust. Daar ligt egoïsme, hoogmoed, ongeduld, boosheid, toorn, onbarmhartigheid enzovoorts. Als er beproevingen zijn in ons leven, merken we dat deze dingen naar voren komen. We worden onrustig, en krijgen geen deel aan de vrede van God in onze omstandigheden. Maar als we, door Gods kracht en genade, de goede strijd van het geloof strijden, zodat we overwinning krijgen, dan komt er vrede om ons heen en in ons. Bedenk eens hoe goed dat is als dat in je leven gebeurt, in jouw situaties in je leven.

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” Romeinen 12:21. Doen we dat, dan komt er vrede, doen we het tegenovergestelde, dan hebben we wel allemaal de ervaring dat er onvrede komt,  niet alleen om ons heen, maar ook in ons. Degenen die daarentegen het kwade overwinnen door het goede, die leren meer en meer de weg van de vrede kennen. Hoe groot is dat! Moge het Gods vrede zijn waar we naar verlangen!

Dit artikel werd in juni 2019 gepubliceerd in het blad “Verborgen Schatten” met de titel “Niet gelijk de wereld die geeft…” © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

De Bijbelverzen in dit artikel komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.  

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.