Wat is het resultaat van verlossing?

Wat is het resultaat van verlossing?

Weet jij wat de fantastische resultaten van verlossing werkelijk zijn?

5 min. ·

De apostel Paulus schrijft: “Blijft (…) uw behoudenis bewerken met vreze en beven.” (Filippenzen 2:12) Maar wat komt voort uit dit werk? Weet jij wat de fantastische resultaten van heiligmaking werkelijk zijn?

Paulus schrijft dat er verschillende delen, of stadia zijn in verlossing: “Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft.“ Romeinen 5:10. De verlossing begint met het grote geschenk van vergeving van zonde door Jezus’ offer toen Hij stierf voor onze schuld. Deze betaling voor zonden die wij begaan hebben maakt het mogelijk voor ons om verzoend te worden met God.

Na verzoening met God door Jezus’ dood komt verlossing door Jezus’ leven, en het is deze verlossing waar we mee aan het werk moeten gaan als Jezus’ discipelen, zij die volgen in zijn voetspoor. Dit is een proces, waar wij, door het verloochenen van zondige lusten die in onze natuur wonen, in plaats daarvan meer en meer deelkrijgen aan Jezus’ leven. Dit verlossingproces wordt ook wel heiligmaking genoemd.

De heerlijkheid in Gods natuur

Om in staat te zijn om Zijn leven en wezen te verkrijgen, moet God ons leiden op wonderlijke wegen door allerlei omstandigheden. Hij buigt ons door lijden en loutert ons in de oven van vernedering, en hierdoor leren wij heel Zijn goede weg en wil kennen. Zijn we onder Zijn goede en machtige leiding op weg naar heerlijkheid in alles wat we tegenkomen, dan wordt het zoals het er staat, dat de beproeving een lichte last der verdrukking van een ogenblik wordt, en voor ons een verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid bewerkt. (2 Korintiërs 4:17) Dan kunnen we vooruit kijken naar de blijdschap die ons te wachten staat, zoals Jezus deed, en God prijzen voor alles op de weg naar heerlijkheid.

Zij die geloven en gehoorzaam zijn aan Jezus’ evangelie ontvangen de kracht en heerlijkheid daarvan in hun leven, en wanneer Jezus wederkomt, zal Hij tonen hoe heerlijk en bewonderenswaardig deze heiligen eigenlijk zijn. Wij hebben niet meer heerlijkheid in ons leven dan de woorden van God die we geloven en gehoorzamen. Maar dit is ware heerlijkheid, een stralende en onvergankelijke heerlijkheid!

Volmaaktheid

Het resultaat van verlossing door verschillende beproevingen is ook dat we volkomen en onberispelijk worden, en dat we in niets tekort schieten. (Jakobus 1:4) Dat is een geweldig resultaat in ons leven op aarde.

We kunnen zeggen dat in de omstandigheden waarin we beproefd zijn en overwonnen hebben – we hebben Gods wil gevonden en gedaan –  we volkomen en onberispelijk geworden zijn. Maar op alle andere gebieden waar we nog niet zijn beproefd, daar hebben we ook nog niet geleerd Gods wil in waarheid te kennen; daar zijn we niet volkomen. Een nieuwe beproeving brengt ons verder op de weg tot volmaaktheid. We schieten steeds minder tekort nadat we de beproeving hebben doorstaan. Daarom houden we het voor enkel vreugde wanneer we in nieuwe beproevingen terecht komen.

Er staat geschreven dat Jezus de gemeente voor Zich zal plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.” (Efeziërs 5:27) Wat een heerlijk resultaat! Wij kunnen volmaakt worden, zonder vlek of rimpel als wij, in de vele beproevingen van het leven,  volledig gevormd worden door lijden op dezelfde manier als de Leidsman van onze behoudenis. Wat een dag zal het zijn wanneer Jezus de gemeente komt halen – deze gevallen mensen die zich hebben laten verlossen, die Jezus overwinning gegeven heeft en zijn heiliggemaakt. Jezus’ bruid zal een schare zijn die Hij heeft kunnen leiden tot zijn eigen leven van heerlijkheid en volmaaktheid midden in ’s werelds duisternis en slechtheid. Voor dit grote en heerlijke resultaat zullen zij in dankbaarheid God loven en prijzen in alle eeuwigheid.

Een plaats in de hemel

“En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus.” (Efeziërs 2:6-7)

Wij ontvangen vele beloften als gevolg van verlossing en gehoorzaamheid aan Gods woord. Onder andere dat wij samen met Jezus op zijn troon zullen zitten, zoals Hij zelf ook gezeten is met zijn Vader op zijn troon. (Openbaring 3:21, Hebreeën 2:5)

In deze verheven positie met Christus hebben wij geen reden om bezorgd te zijn over de toekomst. Dat is voor eeuwig verzekerd en omgeven met zijn goedheid en zorg in alle levenssituaties. “Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.” (Psalmen 23:6) Zo wordt onze toekomst als we ons door God laten verlossen en ons laten heiligen nu we nog op aarde zijn!

Het is een realiteit dat Christus op een dag zal komen met vlammend vuur om wraak te nemen over allen die niet gehoorzaam zijn geweest aan Zijn evangelie. Maar het is net zo zeker dat zij die gehoorzaam zijn geweest zullen worden verheerlijkt en geëerd in alle eeuwigheid. Moge wij hierbij horen. (2 Tessalonicenzen 1:6-10)

Dit artikel bevat fragmenten uit het boek “Het nieuwe verbond en het geheimenis der wetteloosheid” van Sigurd Bratlie (Skjulte Skatters Forlag, juni 1952; en uit de volgende artikelen uit BCC’s blad “Verborgen Schatten”: “Volkomen en in niets tekortschietend” van Sigurd Bratlie (februari 1954); “Op weg naar heerlijkheid” van Aksel J. Smith (juni 1953) en “Heerlijk en verbazingwekkend” van Aksel J. Smith (mei 1954).

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.