Wat is de rol van de heilige Geest?

Wat is de rol van de heilige Geest?

Voor veel mensen roept de persoon van de heilige Geest veel vragen op. Wie is de heilige Geest? Wat is de rol van de heilige Geest? Waarom heb ik de heilige Geest nodig?

3 min. ·

De Bijbel legt duidelijk uit wie de heilige Geest is en welke rol Hij in ons leven kan spelen.

De heilige Geest wil tot ons spreken, vooral door Gods Woord

Toen de Here Jezus afscheid nam van zijn discipelen, zei Hij dat Hij de Vader zou bidden om de heilige Geest te sturen. “De Trooster, de heilige Geest die de Vader zal zenden in Mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen alles wat Ik u gezegd heb.” Johannes 14:25, 26. De discipelen hadden dus de heilige Geest nodig om herinnerd te worden aan alles wat Jezus gezegd had toen Hij bij hen op aarde was. Op precies dezelfde manier wil de heilige Geest nu tot ons spreken door de Bijbel, het Woord van God. Daarom is het zo belangrijk om in de Bijbel te lezen. De heilige Geest helpt ons om te kunnen begrijpen wat we lezen. En later, in allerlei situaties, wil de heilige Geest ons leren en licht geven, vooral door ons die woorden uit de Bijbel weer te binnen te brengen. .

De heilige Geest wil ons leren wie Jezus werkelijk is

“Nog veel heb ik jullie te zeggen. Maar jullie kunnen dat nu niet dragen. Maar wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij jullie de weg wijzen tot de volle waarheid. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het jullie verkondigen.” Joh. 16:13-14.

Toen Jezus op aarde was, is er in Hem een enorm verlossingswerk gebeurd. Hij heeft voor ons een nieuwe en levende weg ingewijd. Hij is onze Hogepriester, onze Voorloper die ons in onze strijd kan begrijpen en helpen. Daarover kun je lezen in de Hebreeënbrief; lees daar eens rustig in en bid dan of de heilige Geest tot je wil spreken en jou wil uitleggen wat je leest. De heilige Geest heeft ons heel veel te zeggen over wie Jezus is en wat het betekent dat Hij hier op aarde als een mens heeft geleefd.

De heilige Geest geeft ons kracht en hulp in onze strijd tegen de zonde

De Here Jezus zei voordat Hij terug ging naar de hemel: “Jullie zullen met de heilige Geest gedoopt worden. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de heilige Geest over jullie komt” (Handelingen 1:5-8). Er zijn in ons vlees (in onze menselijke natuur) krachten die veel sterker zijn dan wijzelf. Paulus zegt hierover: “Wandel door de Geest en voldoe niet aan het begeren van het vlees. Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de geest het spoor houden” (Galaten 5: 16-25). De heilige Geest wil ons kracht geven, zodat wij elke keer als wij verzocht worden niet toegeven aan de begeerten uit het vlees.

“en bedroef de heilige Geest niet …” Efeziërs 4:30

De heilige Geest is een persoon die in ons hart wil wonen. Hij wil vooral door de Bijbel tot ons spreken. Maar wie leest met een oprecht verlangen in de Bijbel? De heilige Geest wil graag kracht geven, maar wie wil in die kracht tegen het vlees met zijn hartstochten en begeerten strijden? De rol van de heilige Geest is om ons te helpen, dus laten wij toch Hem nooit bedroeven, maar naar Hem luisteren en Hem gehoorzamen.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.