Wat betekent het om volkomen behouden te worden?

Wat betekent het om volkomen behouden te worden?

Bij volkomen behouden worden gaat het om een veel diepere verlossing; niet alleen een verlossing van het loon van de zonde, maar van de banden van de zonde.

5 min. ·

Je hebt net je hart aan Jezus gegeven. Je hebt berouw getoond en je zonden zijn je vergeven. Met andere woorden, je bent verlost! Verlost van het loon van de zonde, dat is de dood. Jezus Christus heeft die schuld voor jou betaald, en, omdat jij nu in Hem gelooft, heb jij eeuwig leven ontvangen! (Johannes 3:16). Dit is een onuitsprekelijk grote genadegave.

Maar is dit het? Is dit de complete omschrijving van wat het betekent om verlost te worden? Wat te denken van wat de schrijver van de Hebreeënbrief schrijft? “Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten”. Hebreeën 7:25. Wat betekent het dat Hij ‘volkomen wil behouden’?

Hij is in staat om je volkomen te behouden – een veel diepere verlossing

Hebreeën 7:25 spreekt over een veel diepere verlossing: niet alleen een verlossing van het loon van de zonde, maar van de ketens van de zonde. Je kunt verlost worden van het gebonden zijn aan het steeds weer zonde doen, van steeds weer vergeving nodig hebben. Met andere woorden, je kunt niet alleen verlost worden van de straf voor het toegeven aan je boosheid en toorn, bijvoorbeeld, maar je kunt vrijgemaakt worden van de wortel van boosheid en toorn die in jouw vlees woont. Dit gebeurt als je, in gehoorzaamheid aan de ingevingen van de Heilige Geest, deze lusten in je vlees verloochent. Je neemt een bewust besluit om niet aan ze toe te geven, en door de Geest overwin je ze vóór ze zich ontwikkelen tot zonde. (Romeinen 8:13). Klinkt dat niet gaaf? En dat Jezus altijd leeft om voor jou te pleiten, is een garantie dat het lukt, door de hulp en kracht die je van de Heilige Geest ontvangt, dat is de helper die Hij ons gezonden heeft.

Als je trouw je lusten overwint altijd als je verzocht wordt, zoals onreine gedachten, jaloezie en trots, dan zal je, door trouwe volharding, tot het punt komen dat je lusten compleet zijn overwonnen. Stuk voor stuk zullen ze compleet ontworteld worden en dood gaan! Deugden zullen groeien waar eerst de lusten zo diep geworteld waren. Dit is wat bedoeld wordt in Hebreeën 7:25 met ‘volkomen behouden’. Het is niet het werk van een ogenblik, maar  een levenslang proces van trouw.

Het proces van deze verlossing

Dit wordt beschreven en uitgelegd door de woorden van de Apostelen, en ook door Jezus eigen woorden:
“…en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken…” Hebreeën 6:1.
Wees dus volmaakt, zoals jullie Hemelse vader volmaakt is.” Mattheüs 5:48.
Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar… jaag ik naar het doel…” Filippenzen 3:12-15.
Maar die volharding moet volkomen doorwerken…” Jacobus 1:4.

Dit is hoe je “… je behoudenis bewerkt met vreze en beven.” Niet omdat je zo sterk en capabel bent, maar omdat je met grote verwachting uitziet naar je doel, naar het einddoel van je geloof. Je bent gehoorzaam aan “God, die zowel het willen als het werken in je werkt”, en die je de kracht geeft om het te doen! Je kunt “…er ten volle overtuigd van zijn, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.” Filippenzen 2:12-13; Filippenzen 1:6.

Als je nog steeds bewust de werken van het vlees doet, ben je niet in het proces van verlossing, en zeker niet in het volkomen behouden worden. Maar als je wandelt in gehoorzaamheid aan de Geest, de lusten van je vlees overwint zodra je ze ziet, dan zul je de vrucht van de Geest dragen. Zoals liefde, blijdschap, vriendelijkheid, zelfbeheersing enz. Dan ben je in het proces dat Paulus beschrijft in Romeinen 5:10: “Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft.” Als je Jezus’ voorbeeld volgt, ben je op weg om volkomen behouden te worden.

Het einddoel van je geloof

Je zult niet met lege handen de eeuwigheid ingaan, maar met de rijke inhoud van de vrucht van de Geest in jouw geest! Dit is de inhoud die je gekregen hebt in de verschillende mogelijkheden die je krijgt als beproevingen, verzoekingen en de uitdagingen in je dagelijkse leven, die de zonde in jouw vlees aan het licht brengen. Je wordt herschapen – gelijkvormig aan het beeld van de Zoon! (Romeinen 8:28-29). Je krijgt deel aan goddelijke natuur! (2 Petrus 1:3-4).

“Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.” Jakobus 1:2-4.

“Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn  bij de openbaring van Jezus Christus … daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.” 1 Petrus 1:6-9.

De Bijbelverzen die in dit artikel geciteerd worden, komen uit de NBG-vertaling. 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.