Wat betekent het om in het licht te wandelen?

Wat betekent het om in het licht te wandelen?

Als ik in het licht wandel wordt het leven vrij en goed, en mijn geweten is altijd goed en rustig. Maar hoe wandel ik dan in het licht?

5 min. ·

“Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 1 Johannes 1:7

De beste uitleg van het licht staat in Psalm 119:105: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”

Wat is het licht?

Gods Woord is het licht. Om in het licht te wandelen betekent om mijn leven in overeenstemming te brengen met het Woord van God, zodat het Woord mijn leven wordt. Zodat niets wat ik doe in conflict komt met het Woord van God.

“En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen wij de waarheid niet.” 1 Johannes 1:5-6

Duisternis is zonde. Het licht is de waarheid. Het laat zien waar er nog zonde bestaat in mijn vlees. Mijn taak is dan om de waarheid lief te hebben: erkennen dat er nog zonde in mijn leven is dat opgeruimd moet worden. Dan komt het Woord van God en laat mij zien zoals het zou moeten zijn, en dan kies ik Gods Woord boven mijn eigen lusten en begeerten in de verzoeking. Dan wordt het Woord levend in mij.

Het licht laat de waarheid zien

Bijvoorbeeld, ik hoor misschien dat iemand slechte dingen over mij heeft gezegd. Mijn eerste reactie zou zijn om me boos, gekwetst, of beledigd te voelen. Maar dan kan het licht mij laten zien dat het eigenlijk gewoon mijn eigen trots en ego zijn die deze reactie veroorzaken, ongeacht of wat deze persoon gezegd heeft nou wel of niet waar is. De waarheid is, is dat de reactie uit de zonde in mijn vlees komt. Dan bedenk ik me wat er in de Bijbel staat: “Hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen” En: “God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade.” Mattheus 5:44; Jakobus 4:6

Het licht heeft mij nu laten zien wat er nog duisternis in mij is – mijn trots, eigengerechtigheid, het zoeken van eer. Als ik hier helemaal vrij van was, dan zou wat andere mensen over mij zeggen nooit meer invloed op mij kunnen hebben. Ik heb de keus in deze situatie om het licht lief te hebben en te kiezen voor Gods Woord, of om door te gaan in de duisternis. Het kiezen van Gods Woord om het te gebruiken als een wapen tegen de zonde die ik zie is alsof het bloed van Christus mij reinigt van de zonde. Dat betekent dat ik de waarheid erken, ik haat de zonde in mijn vlees, en ik geef er niet aan toe.

Dit is een eenvoudig voorbeeld, maar wanneer ik het licht lief heb laat het mij zien wat er nog opgeruimd moet worden in mijn leven, groot of klein. Zonder het licht ben ik in de duisternis en kan ik niet zien wat een grote rommel er nog is in mijn vlees, of hoe ik nog kan veranderen. Het licht is een oordeel, en wanneer we, stap voor stap, meer in het licht komen en niet bang zijn om geoordeeld te worden, dan worden we omgevormd naar Jezus evenbeeld.

Heb het licht lief – wandel in het licht

Veel mensen blijven liever in de duisternis, want dan hoeven ze niks te doen.

“Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.” Johannes 3:19-21

Als ik in het licht wandel wordt het leven vrij en goed. Als ik in het licht wandel is mijn geweten altijd goed en rustig. Als ik in het licht wandel heb ik altijd een goede relatie met andere mensen, want altijd als er iets opkomt wat daartussen zou kunnen komen, kies ik voor Gods Woord in plaats voor mijn eigen lusten en begeerten.

“Want wie Christus Jezus  toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.” Galaten 5:24

Wanneer ik het licht lief heb wil ik dat het op elke plek in mijn leven schijnt, zodat ik al de zonde in mij te zien krijg. Ik word een kind van het licht. Waar het licht schijnt groeien nieuwe dingen. Liefde, blijdschap, vriendelijkheid, lankmoedigheid, en alle vruchten van de Geest groeien in het licht.

“Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts.” Efeziërs 5:8

Ik kan mijn persoonlijke licht niet op anderen forceren, of ze nou zelf discipelen zijn of niet. Het licht wat ik heb gekregen van God is precies wat goed is voor mij, en precies uitgemeten dat het niet teveel is voor mij. Ik kan anderen niet oordelen op basis van het licht wat ik heb over mijn leven. Alleen God kent de harten van mensen en kan hen rechtvaardig oordelen.

Zij die in het licht wandelen zijn discipelen van Jezus Christus. “Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal in het licht des levens zijn.” Johannes 8-12

Als we echte discipelen zijn, discipelen die Jezus volgen in het licht, dan zal 1 Johannes 1:7 ons leven zijn!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.