Wat betekent het om in God te geloven?

Wat betekent het om in God te geloven?

In God geloven betekent dat je gelooft dat Hij bestaat, en dat Zijn Woord waar is. Natuurlijk heeft dit consequenties voor ons dagelijks leven…

3 min. ·

In God geloven betekent dat je leeft in overeenstemming met Zijn Woord

“Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.” Hebreeën 11:6.

Geloof je dit, dan heb je rust. Geloof betekent niet, dat je voelt dat het zo is, of dat je begrijpt dat het zo is. Geloof betekent je leven bouwen op Gods woord, je richten naar Gods woord en ervan uitgaan, dat God die het heeft gezegd, alles bestuurt en een beloner is.

In God geloven betekent dat je Hem alleen wil behagen

“Slaven, weest uw heren naar het vlees gehoorzaam met vreze en beven, in eenvoud uws harten, als aan Christus, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar door als slaven van Christus de wil Gods van harte te doen…” Efeziërs 6:5-8.

Geloven is: je leven inrichten naar dit woord. Wie mensen wil behagen, krijgt nooit rust, maar wie gelooft dat God een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken, die heeft rust. “Gij weet immers, dat een ieder, hetzij slaaf, hetzij vrije, al het goede, dat hij gedaan heeft, van de Here zal terugontvangen.” Efeziërs 6:8. Dus wat mensen doen betekent niets voor ons, die geloven. Een ieder zal al het goede, dat hij gedaan heeft, van de Here terugontvangen. Dat zou genoeg moeten zijn voor ons, die geloven.

In God geloven betekent dat je in het verborgene voor Zijn aangezicht leeft

“Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.” Matteüs 10:26.

“Want wij gaan tot de rust in, wij, die tot geloof gekomen zijn….” Hebreeën 4:3. Als je werkelijk gelooft in God, echt gelooft dat God bestaat, en gelooft dat er niets bedekt is, of het zal geopenbaard worden, dan word je bewaard voor alle kwaad waartoe je verzocht kunt worden. Dan is het niet moeilijk om in het verborgene het goede te doen.

Leef voor Gods aangezicht! Eis niets en verwacht niets van mensen. Daar komt alleen maar teleurstelling en onenigheid van. Leef voor God en “wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.” Filippenzen 4:6-7.

Dat is Gods Woord. Geloven is: je leven inrichten naar Gods woord, omdat je gelooft dat God bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Als iemand uit de liefde raakt en een grief heeft tegen zijn medemensen, dan komt dat doordat hij niet gelooft. Bij de meesten verkilt de liefde, als de ongerechtigheid toeneemt. (Mattëus 24:12) Het geloof dat God beloont wie Hem ernstig zoeken, bezwijkt. Ze geloven niet langer, dat alle dingen medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, of dat een ieder al het goede dat hij gedaan heeft, zal terugontvangen. Alleen degenen die opgebouwd worden in het geloof, kunnen in de liefde bewaard blijven.

Je kunt niet gereed zijn voor Jezus’ komst,  zonder in de liefde bewaard te blijven. Voor allen die geloven is de verdrukking kort en licht, want voor hen bewerkt die een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. (2 Korinthiërs 4:17)
Dan zul je gereed zijn.

Dit artikel is uit het Noors vertaald, en is een aangepaste versie van een artikel dat eerder is gepubliceerd onder de titel “Geloven, dat God bestaat”, in het maandblad van BCC “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”) in december 1963.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.