Waarom heb ik de Heilige Geest nodig?

Waarom heb ik de Heilige Geest nodig?

Het antwoord is allereerst: kracht.

5 min. ·

Onze eigen grenzen

Het doet er niet toe hoe goed je bedoelingen zijn; het is onmogelijk om op eigen kracht tot het leven komen waar in de Bijbel over gesproken wordt. Je kunt een oprecht verlangen hebben. Je kunt het meest oprechte verlangen van de wereld hebben. Maar in werkelijkheid ben je toch echt beperkt. Er zijn grenzen aan wat je op eigen kracht kunt bereiken.

Je kunt begrip krijgen van wat goed en fout is, volgens je opvoeding of omgeving. Je geweten kan je tot op zekere hoogte helpen. En je kunt een goede mate van zelfbeheersing hebben over wat anderen zien, of over wat van buitenaf zichtbaar is. Maar er is één gebod dat te maken heeft met het innerlijke leven, en niemand kan zien of je het overtreedt of niet: "Gij zult niet begeren." Begeerte is een innerlijk verlangen, en omdat niemand kan zien wat er in je gedachten gebeurt, kan zelfs de wet je daarvoor niet "arresteren".

 En op dat punt is het alsof je tegen een muur op.

Kracht voor het onmogelijke

Als je wordt geconfronteerd met begeerten die van binnenuit opkomen en de gedachten die opkomen in de verzoeking dan kunnen je eigen menselijke vaardigheden, je karaktereigenschappen en je beste intenties je maar tot op zekere hoogte helpen, hoe "goed” ze ook mogen zijn.

Neem bijvoorbeeld iemand als koning David. Hij werd beschreven als een man naar Gods eigen hart, en zelfs hem lukte het niet om te leven in complete overwinning over de zonde. Toen hij werd geconfronteerd met zijn eigen verlangens, begeerten en ogenlust kon hij die gewoonweg niet overwinnen. Deze lusten en begeerten brachten hem tot het doen van overspel. (2 Samuel 11-12) En David was een hele goede man; we hebben het niet over zomaar iemand.

De realiteit is dat we allemaal een verdorven menselijke natuur hebben, vol van lusten en begeerten die tegen Gods wil ingaan. In de Bijbel kunnen we lezen dat deze lusten niet alleen moeten worden verloochend, maar ook moeten worden "gekruisigd” of "gedood". (Romeinen 8:13; Galaten 5:24; Colossenzen 3:5) Maar we zijn simpelweg niet in staat om deze verwoestende lusten en begeerten in eigen kracht volledig te overwinnen. We hebben hulp nodig!

Toen Jezus op aarde was, beloofde Hij dat Hij na Zijn vertrek de Helper, de Heilige Geest, zou sturen. Hij zei ook: "Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal...” Handelingen 1:8. En dat is het belangrijkste doel van de Heilige Geest: ons kracht en hulp geven om de zonde totaal te overwinnen, iets wat onmogelijk is door menselijke kracht! ( Romeinen 8:1-7)

Onbeperkte hulp en leiding

Er is niemand die alles weet, vanaf het begin. Maar de Heilige Geest weet dit wel, omdat Hij gedurende het gehele leven van Jezus bij Hem was. Hij kent de voetstappen van Jezus, die, toen Hij een mens was zoals wij, nooit zondigde, ook al werd Hij in alle dingen verzocht. (Hebreeën 4:15; 1 Petrus 2:21-22)

Daarom kan de Heilige Geest een gids voor je zijn die je je eigen zonden laat zien en je de kracht geeft om de zonde waarvan je je bewust bent te overwinnen. Hij kan je ook zaken laten zien waar je van gereinigd moet worden, onbewuste zonde: dingen waarvan je je niet per se bewust was. Hij wordt de Geest der Waarheid genoemd, de Helper en de Leraar, en Hij kan je rechtvaardigheid leren en je alle kracht geven om een overwinnend leven te leiden!

Als je de Heilige Geest hebt, kan Hij de dingen heel duidelijk voor je maken. Het is niet iets mystieks, waarbij je gaat zitten mediteren en een "mystieke stem" hoort die je vertelt wat je moet doen. Maar de Geest zal je in de juiste richting leiden. En je kunt leren Zijn stem te verstaan. Door gehoorzaam te zijn aan Gods Woord en aan wat Hij in je hart bewerkt, kun je je oor afstemmen, zodat je steeds duidelijker kunt horen. De Geest kan je door alle dingen  heen leiden, wat een enorme troost is, en een goede reden waarom Hij ook wel de Trooster wordt genoemd.

Jezus beschreef de Geest die zou komen nadat Hij was vertrokken. Hij zei: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.” Johannes 14:26.

De Heilige Geest heeft je veel te vertellen. Hij kan je kracht, hulp, troost en leiding geven. Door Hem te gehoorzamen kun je het trouwe leven leiden waar je naar hebt verlangd. Je kunt gemeenschap hebben met God, en altijd zijn afgestemd op Zijn stem. Je kunt een erfgenaam met Christus worden, een overwinnaar, iemand met een toekomst, niet alleen hier op aarde, maar in alle eeuwigheid! Heb jij gevraagd om de Heilige Geest te ontvangen?

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.