Verlossing door het leven van Christus

Verlossing door het leven van Christus

In Romeinen 5:10 kunnen we lezen dat verlossing meer is dan verzoening door Jezus' dood. Op welke manier worden we gered door Zijn leven?

Romeinen 5:10: Verlossing na verzoening

Het is mogelijk om verlost te worden nadat we zijn gered. Romeinen 5:10 zegt: "Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven."

Bij de eerste verlossing ontvangen we vergeving voor begane zonden. De tweede verlossing verkrijgen wij door het wandelen in gehoorzaamheid aan het geloof, want er staat geschreven: Wandel in het licht terwijl jullie het licht hebben, opdat jullie zonen van het licht kunnen worden. In het licht is leven, en in het licht was leven, en het leven is het licht van de mens. Een kind van het licht zijn is hetzelfde als een kind van het leven zijn. Jezus Christus is een vorst in het licht; Hij is de vorst van het leven. Satan is de vorst van de duisternis; hij heeft de heerschappij over de dood.

Levend gemaakt door de Geest

De verlossing die door het leven van Christus komt, is dat Hij, door Zijn Geest en door Zijn licht en leven, ons levend maakt. Hij verlangt jaloers naar de geest die Hij in ons heeft doen wonen, maar Hij geeft meer genade. Naarmate het licht toeneemt, neemt de duisternis af.

Licht brengt leven met zich mee, en terwijl de duisternis afneemt, verdwijnt ook de dood. Hij die de macht over de dood had - de duivel - wordt ook vernietigd. Paulus had nog niet de volmaakte verlossing door het leven van Christus bereikt, jaagde er naar) om die te bereiken.(Filippenzen 3:12) Ook wij moeten ernaar jagen om dit doel van  verlossing te bereiken. Het is een onuitsprekelijk hoog doel binnen de volmaakte wet der vrijheid.

In de eerste verlossing werd Jezus ons zondoffer. In de tweede verlossing is Hij onze Hogepriester en Voorspreker. Hij is de Middelaar van een nieuw verbond, door middel van de dood, voor de verlossing van de overtredingen onder het eerste verbond. (Hebreeën 9:15.)

Oordeel brengt verlossing

Petrus spreekt ook over de verlossing door het leven van Christus in 1 Petrus 4:17: "Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen?"

Het oordeel begint bij het huis van God, dat is, bij ons. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen. Wij ervaren dit oordeel wanneer God Zijn licht op ons laat schijnen. In dit licht weten wij dat wij orde op zaken moeten stellen. Dat is de enige manier waarop wij trouw kunnen zijn aan het licht en kinderen van het licht kunnen worden. Juist omdat het licht oordeel brengt, verachten de mensen het. Als alles in het hart van een mens volmaakt in orde zou zijn, zou het licht hem oneindige vreugde brengen en zou hij zich in het licht verheugen. Wij zijn echter van nature slecht, wij zijn volkomen duisternis en wij hebben vele werken van de duisternis begaan, die door licht en oordeel gereinigd moeten worden. Daarom veroorzaakt het licht droefheid in plaats van vreugde. De rijke jongeman ging bedroefd weg, en de meeste mensen doen vandaag de dag hetzelfde wanneer het licht van het Woord hun hart treft. De schriften hebben dit voorzien, en daarom staat er geschreven: “Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet.” Psalmen 95:7-8, Hebreeën 3: 7-8.

Verlossing door het leven van Christus

Wat gebeurt er als we ons hart niet verharden? Dan gaan we van licht naar licht. We gaan begrijpen dat oordeel ons leidt  tot gerechtigheid, met als gevolg dat we niet meer zo bevreesd zijn om onszelf te oordelen en het eens te worden met het licht. Dit wordt steeds makkelijker voor ons, want wanneer wij in het licht blijven wandelen, worden wij ons er steeds meer van bewust hoe ellendig wij naar het vlees zijn. Dit brengt een sterke haat voort tegen ons zelf-leven, waardoor wij de proef kunnen doorstaan die Christus eist van hen die Zijn discipelen willen zijn. De heerlijkheid zal toenemen, omdat het lijden in het vlees de duisternis en de goddeloosheid in onderwerping houdt. Wij worden ons meer bewust van de erfenis in het licht. Broederlijke gemeenschap neemt toe en wordt vuriger. Het bloed reinigt van alle zonde, en onze nabijheid en gemeenschap met de Vader worden groter dan ooit tevoren. Onze dienst in de Geest wordt waardevoller, en meer en meer mensen zullen ons haten en onze naam belasteren.

Jezus werd gehoord vanwege zijn godsvrucht en zijn diep ontzag voor God. Door in het licht te wandelen, tonen wij onze ware godsvrucht, en worden wij er steeds zekerder van dat God onze gebeden hoort. Al deze dingen maken deel uit van de verlossing die komt door het leven van Christus. Deze verlossing kan pas vorm krijgen nadat een dood heeft plaatsgevonden om ons te verlossen van de zonden die wij onder het eerste verbond hebben begaan.

 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.