Vergeving van zonden

Vergeving van zonden

Heb je wel eens gemerkt dat je haast onbewust tot God bidt om hulp te krijgen?

5 min.

Heb je wel eens gemerkt dat je haast onbewust tot God bidt om hulp te krijgen? Dat gebeurt vooral als je het ergens moeilijk mee hebt. Maar als je je eigen leven zat bent, realiseer je je des te meer hoe noodzakelijk het is om te bidden!

Jezus leerde zijn discipelen dat ze tot God moesten bidden om vergeving van hun zonden te krijgen en maakte hen ook duidelijk dat vergeving krijgen samenhangt met het zelf vergeven van anderen. Zij moesten op deze manier bidden: “God, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.” Dit gebed kun je lezen in hoofdstuk 6 van het evangelie van Mattheüs.

Berouw en erkentenis

Als je een onrustig geweten hebt, is dat een teken dat God in je werkt. Hij weet dat het nodig is te bidden om vergeving. Misschien ben je tot het besef gekomen dat je een verkeerde richting hebt gekozen op het kruispunt van het leven en zou je wensen dat je opnieuw mocht kiezen. Je bent ook tot het inzicht gekomen dat je iets verkeerds hebt gedaan. De apostel Petrus zei eens tot mensen, die beseften dat ze iets slechts hadden gedaan: “Jullie moeten berouw hebben en je bekeren, zodat jullie zonden teniet worden gedaan.” Als je van harte spijt hebt, ontstaat er een verlangen om zowel God als de mensen om vergeving te vragen. De Bijbel vertelt ons dat het niet goed gaat met diegenen die hun zonden proberen te verbergen. Je zonde verzwijgen en niet willen erkennen maakt dat die jou niet worden vergeven. Dan blijft ook de blijdschap uit. De apostel Johannes schrijft: “Als wij onze zonden belijden, dan is God trouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” Pas als je erkent, zul je blijdschap ervaren!

Het fundament voor vergeving

Voordat Jezus op aarde leefde, was het zo dat de hogepriester eenmaal per jaar offers moest brengen voor alle zonden die de mensen hadden begaan. Daardoor kregen ze vergeving, maar deze offers hadden niet die uitwerking dat de mensen een zuiver geweten bewaarden. Door de offers kregen ze vergeving, maar daarin was geen kracht om het kwade uit de menselijke natuur weg te nemen, wat er immers de oorzaak van was dat ze hadden gezondigd. Daarom moesten deze offers jaar in jaar uit steeds weer op het altaar worden gelegd.
Jezus stierf omwille van de mensen en gaf eens voor altijd zijn leven als offer. In hoofdstuk 9 en 10 van de brief aan de Hebreeën kun je meer lezen over het fundament van de vergeving. Na de opstanding van Jezus uit de doden heeft de vergeving van zonden een heel nieuwe betekenis gekregen! Nu heb je de mogelijkheid helemaal te worden bevrijd van datgene wat je geweten belast. Als je God om vergeving bidt, wordt je vrijgesproken van je schuld, want Jezus heeft die schuld op zich genomen. Daarom kun je vol vertrouwen bidden om vergeving van de zonden die je hebt begaan en zul je ook ervaren dat God al jouw zonden in de zee der vergetelheid zal werpen, zoals dit wordt uitgedrukt in de Bijbel.

Het begint met vergeving van zonden, op je verdere weg kun je hulp krijgen om een zuiver geweten te bewaren door het voorbeeld van Jezus te volgen en elke dag je kruis op te nemen!

Waarom is het zo belangrijk om vergeving van zonden te krijgen?

God wil jou zijn liefde tonen door je de mogelijkheid te geven alles wat achter je ligt te vergeten en met een schone bladzijde te beginnen! Doordat Jezus zijn leven als offer heeft gegeven, heeft hij een weg ingewijd, die vroeger niet begaanbaar was. Deze weg is begaanbaar voor jou! Jij kunt ook je leven als offer geven. Dat doe je door tegen het kwaad te strijden – de zonde – die in jouw menselijke natuur woont, en door in de kracht van de Heilige Geest jezelf te verloochenen. Het begint met vergeving van zonden, op je verdere weg kun je hulp krijgen om een zuiver geweten te bewaren door het voorbeeld van Jezus te volgen en ‘elke dag je kruis op te nemen!'

Het nieuwe leven

Als je deze nieuwe en levende weg gaat, wordt je steeds dankbaarder. Je hebt een hele nieuwe gedachtegang gekregen! Je geeft anderen niet meer de schuld voor jouw moeilijkheden. Terwijl je vroeger onrechtvaardig was, wil je nu rechtvaardig leven. Je hebt er zin in om Gods wil te doen. Je hebt er zin in om anderen zo veel mogelijk goed te doen. Dat komt doordat je een nieuwe gezindheid hebt gekregen. En doordat je een nieuwe gezindheid hebt gekregen, wordt je doordrenkt met blijdschap. God is een werk in jou begonnen door jouw gezindheid te openen voor het nieuwe leven, waardoor je ‘een nieuwe schepping' kunt worden!

Een rank aan de wijnstok

Vergeving van zonden aanvaarden is hetzelfde als ingeënt te worden als rank aan de wijnstok, waarvan Jezus de stam is. Jezus zegt zelf: “Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht.” Jezus wil dat je vruchten zult dragen! In een boom stroomt het sap van de stam naar de takken
Als je een tak aan de stam Jezus Christus wordt, krijg je kracht in je leven!
Dan wordt het leven zinvol en interessant!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.