Vergeving en “veel meer” behouden worden

Vergeving en “veel meer” behouden worden

Wat is behouden worden? Is het enkel vergeving van zonde door Jezus’ dood, of komt er meer bij kijken?

4 min. ·

De algemene opvatting van behouden worden is vergeving van zonde krijgen omdat Jezus voor ons stierf. Dat is zeker het begin van onze behoudenis, maar is er meer nodig voor behouden worden dan alleen geloof?

Vergeving van zonden is een uiterlijke reiniging, die ons zuivert van de zonden die we gedaan hebben, zodat deze eens voor altijd uitgewist zijn. Maar alleen dit maakt ons niet toegerust tot alle goed werk, zoals bedoeld is (2 Timoteüs 3:17). Er moet een innerlijke reiniging plaatsvinden voordat we volkomen rein zijn. Wij zoeken die innerlijke reiniging omdat we van God zijn gaan houden en deel willen krijgen aan zijn natuur (2 Petrus 1:3-4). Daarom moeten we deel hebben aan dit “veel meer” behouden worden. Er is meer om van behouden te worden dan alleen vergeving van zonden.

Er is meer om van behouden te worden

Paulus schreef over behouden worden in Romeinen 5:10, “Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft.”

Jammer genoeg zijn er weinigen die begrijpen wat “veel meer” behouden worden betekent. Wat betekent het om behouden te worden door Zijn leven? Jezus zei: “Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht.” Johannes 15:5. Dit zijn de vruchten van de Geest waarover we lezen in Galaten 5:22-23, die het resultaat zijn van het kruisigen van het vlees met zijn hartstochten en begeerten (v. 24). Wij hebben de kracht om dit te doen als we Jezus’ Geest blijvend in ons hebben.

Voor meer over hoe de Geest blijvend in ons kan wonen, lees het artikel: Wat is de doop met de Geest?

Paulus vermaant ons in Filippenzen 2:12 om onze eigen behoudenis te bewerken met vreze en beven. Maar proberen we dan niet onszelf te redden? Volstrekt niet! In het volgende vers staat: “want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.”  Filippenzen 2:13. Dat is Gods genade, want zonder Hem kunnen we niets doen. (Johannes 15:5)

Iedereen zou graag vriendelijk, aardig en geduldig willen zijn, maar wat is het dat het zo moeilijk maakt om zo te leven in de dagelijkse omstandigheden? Het is onze zonde – onze trots en onze eigen wil en begeerten. Als God in ons werkt om Zijn goede wil te doen en onze eigen wil en egoïsme te kruisigen, kunnen we makkelijk onwillig worden. Daarom gaat Paulus door met te zeggen: “Doet alles zonder morren of bedenkingen.” Filippenzen 2:14.

Volkomen behouden: het beloofde land innemen

In de Bijbel lezen we een illustratie van deze onwilligheid toen het volk Israël het beloofde land moest innemen. Door Gods kracht hadden ze Egypte verlaten, wat een beeld is van de wereld, en in die zin waren ze gered. Maar toen God hun opdroeg om de strijd op te nemen en het beloofde land in te nemen, begonnen ze te klagen, te discussiëren en stonden zij op tegen God. Als God voor hen de vijanden had vernietigd zouden zij met blijdschap het land hebben ingenomen omdat zij ook wel zagen dat het land en zijn vruchten goed waren. Maar zij zeiden dat het te moeilijk was – dat de reuzen te groot waren en de steden te sterk. Toen weigerden zij om gehoorzaam te zijn. In plaats van ‘volkomen behouden’ – het bezit van het beloofde land – zwierven zij 40 jaar lang door de woestijn.

Als ze God gehoorzaam waren geweest toen Hij in hen wilde werken, dan waren de vijanden als brood voor hen geweest, zoals Jozua profeteerde. Toen ze terug moesten de woestijn in, veranderden zij van gedachten en wilden zij uiteindelijk wel het land in nemen, maar toen werkte God niet meer in hen. Toen lag er geen genade meer over hen en werden zij hopeloos verslagen. Hier kunnen we over lezen in Numeri 13 en 14.

Laten wij er dus niet mee tevreden zijn om alleen uit Egypte (de wereld) te worden verlost, en de rest van ons christenleven in de woestijn te moeten rondzwerven en nooit bezit nemen van het beloofde land, het leven van Christus en de vrucht van de Geest. Maar laten we ‘veel meer behoudenis’ grijpen door in geloof en gehoorzaamheid aan de werkingen van Gods Geest de zonde die ons woont teniet te doen. Dan zullen we leven!

Dat is ware behoudenis!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.