Van lichte verdrukking naar een eeuwig gewicht van heerlijkheid

Van lichte verdrukking naar een eeuwig gewicht van heerlijkheid

Niemand wenst zichzelf beproevingen toe, maar waarom zijn juist deze ervaringen de weg tot het verkrijgen van Gods heerlijkheid?

3 min. ·

“Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken.” Hebreeën 2:10.

Het is heerlijk en troostrijk te merken dat Christus ons gegrepen heeft, en te weten dat Hij ons nu met machtige hand tot heerlijkheid brengt.

Wij hebben van nature geen heerlijkheid in onszelf. Willen we deel krijgen aan een leven in heerlijkheid, nu en later, dan moet Gods natuur in ons komen. Maar om ons in staat te stellen Zijn leven en wezen te ontvangen, moet Hij ons op wonderlijke wegen door het een en ander heenvoeren. Hij buigt ons door lijden en loutert ons in de oven der vernedering. Door dat alles leren wij zijn goede weg en zijn wil kennen.

Als wij er ons terdege van bewust zijn dat we onder Zijn goede, machtige leiding zijn op weg naar heerlijkheid in alles wat ons overkomt, dan wordt het zoals er staat: de verdrukkingen worden een lichte last van een ogenblik en bewerken een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. (2 Korinthiërs 4:17)

Als Christus bij zijn komst Zijn bruid in de heerlijkheid binnenleidt, dan is dat een schare die Hij tevoren tot zijn eigen leven van heerlijkheid heeft kunnen leiden temidden van de duisternis en slechtheid van de wereld. Ze zijn door lijden in de vele beproevingen des levens heen volmaakt, op dezelfde wijze als de Leidsman van hun behoudenis.

Als ieder van hen in detail zou treden over hun levensloop, zouden ze veel wonderlijke dingen vertellen. En niemand van hen zou iets hebben willen missen van alles waar God hen in zijn wijsheid doorheen had gevoerd op weg naar de heerlijkheid. De van nature trotse en weerspannige mensen zullen kunnen vertellen van alles wat ze hebben moeten doorleven om naar het vlees te worden afgebroken, zodat er nederigheid en goedheid van hen kon afstralen. Voor dat geweldige, heerlijke resultaat zullen ze God in alle eeuwigheid dankbaar loven en prijzen. Stel je voor, als ze nu eens alleen maar voorspoed hadden gehad en hun koppigheid en trots hun leven lang hadden gehouden!

We kunnen delen in Gods heerlijkheid net zoals deze helden!

Jozef is in de put en in de gevangenis geworpen, op weg naar zijn heerschappij. David is in ballingschap geweest, vervolgd door afgunstige mannen, op weg naar zijn koningschap. Zijn profetische, zegenrijke psalmen zijn geboren door lijden en verdrukkingen, strijd en tegenstand heen.

Jezus is verzocht en beproefd net als wij, doordat Hij hetzelfde vlees als wij heeft gehad. Hij heeft in verzoekingen geleden en gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en Hij nam toe in wijsheid. De Leidsman van onze behoudenis is door lijden heen volmaakt. Niemand is zo gehoorzaam en trouw geweest als Hij. Hij is door alle beproevingen van het leven heengekomen zonder te zondigen. Hij is werkelijk een waardig Leidsman temidden van zijn broeders. (Hebreeën 2:14-19, Hebreeën 5:7-8, Hebreeën 2:10)

Wil God ons kunnen gebruiken, dan moeten wij Gods wijsheid bezitten en die wordt verkregen door lijden en trouw in de beproevingen van het leven.

Laten wij evenals Jezus zien op de vreugde die vóór ons ligt, en God voor alles danken op weg naar de heerlijkheid.

Dit artikel is vertaald uit het Noors en is eerder gepubliceerd met de titel “Op weg naar heerlijkheid” in het maandblad van BCC “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”) in juni 1953.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.