Toen er oorlog uitbrak in de hemel

Toen er oorlog uitbrak in de hemel

Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

“Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.” Openbaring 12:7-9

Het begin van het verhaal

Lang geleden, voordat de aarde werd gemaakt, waren er geen mensen, maar alleen ontelbare engelen in de hemel, die God aanbaden en dienden. Onder hen was Lucifer, een cherub (gevleugelde engel) die het “toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid” was (Ezechiël 28:12). Hij had een belangrijke taak in de hemel en velen keken tegen hem op. Maar na verloop van tijd begon hij te denken dat hij misschien iets kon winnen bij deze eer; misschien kon hij zelfs groter worden dan God. (Jesaja 14:13.)

Met deze gedachten van grootheid in zijn hart trok hij andere engelen naar zich toe, die ook iets voor zichzelf wilden winnen in plaats van alle eer aan God te geven. (Openbaring 12:7.) Later begon Lucifer (nu bekend als Satan) ook mensen te misleiden, om hen van God weg te lokken en op zijn eigen weg van hoogmoed en verderf te leiden. Bij zijn eerste poging slaagde hij daarin door Adam en Eva te misleiden door een beroep te doen op hun gevoel van hoogmoed, omdat zij hetzelfde vermogen tot het onderscheiden van goed en kwaad wilden hebben als God Zelf.  Daarna wierp Satan zich op als aanklager van de mensheid, en vanaf de dag dat hij Adam en Eva verleidde tot de dag dat Jezus stierf aan het kruis, zwierf hij over de aarde en verscheen dan voor Gods troon in de hemel om mensen te beschuldigen. Zelfs de wet die God aan Zijn volk gaf om hen op Zijn wegen te leiden, gaf Satan gegronde aanleiding voor zijn beschuldigingen, omdat niemand de hele wet kon houden zonder te zondigen. (Job 1:7; Romeinen 3:20.) 

Echter, toen Jezus als mens naar de aarde kwam, zondigde Hij nooit – zelfs niet één keer! (1 Petrus 2:22; Hebreeën 4:15.)  De dood had geen macht over Hem, omdat het loon van de zonde de dood is en de dood alleen iemand kan vasthouden die zonde heeft begaan. (Romeinen 5:12; Romeinen 6:23.) Jezus baande een weg door Zijn vlees door de kracht van de Heilige Geest en overwon de zonde in het vlees volkomen, op elk gebied. Door te sterven aan het kruis betaalde Hij de prijs voor ons en baande een weg zodat ook wij Hem kunnen volgen. Zijn opstanding uit de dood liet Zijn eeuwige triomf zien over Satan, zonde en dood. Jezus was nu een Voorspreker voor hen die Hem op dezelfde weg door het vlees willen volgen!

Dus brak er oorlog uit in de hemel

Door het geweldige offer van Jezus en Zijn triomf over Satan was er in de hemel absoluut geen plaats meer voor de aanklager. Daarom brak er oorlog uit in de hemel. De aartsengel Michael en zijn engelen vochten tegen Satan en zijn volgelingen. Nu was er geen plaats of reden meer voor verdeeldheid in de hemel - het was een beslissende dag! Nu kon God Satan op de aarde werpen, samen met de engelen die hem waren gevolgd en tegen God in opstand waren gekomen. (Openbaring 12:7-9.)

Deze gebeurtenis vond lange tijd geleden plaats, maar is nog  steeds van groot belang voor ons. De oorlog tussen hoogmoed en nederigheid is de rode draad die door de hele geschiedenis van de mensheid heen loopt.

Satan is vandaag de dag nog steeds actief op aarde, net zoals alle engelen die uit de hemel waren geworpen. Zij zijn wat de Bijbel noemt de geestelijke machten van het kwaad, en hun doel is om zoveel mogelijk levens te verwoesten. (Efeziërs 6:12; Johannes 10:10; 1 Petrus 5:8.) Zij doen dit door het enige wapen te gebruiken wat ze begrijpen – hoogmoed, wat egoïsme is; leven voor mezelf boven alles. Van nature zijn we geneigd om onze eigen belangen na te jagen. Satan is een meester in het gebruiken van datgene waartoe we worden aangetrokken – onze zwakheden – om te proberen ons ervan te overtuigen dat we gelukkig zullen worden als we krijgen wat we hebben willen. Hij probeert ons er zelfs van te overtuigen dat onze daden gerechtvaardigd zijn als we onze "rechten" krijgen, zelfs als we daarbij anderen moeten kwetsen of kapot moeten maken.

Maar zo lang als er mensen op aarde zijn die God boven alles liefhebben, kan Satan niet volledig overwinnen. En zij die Satan nog steeds weerstaan, hebben een geweldig wapen om tegen hem te gebruiken. Satan en zijn heersers zijn vol van een geest van hoogmoed. Zij hebben absoluut geen begrip van de waarde van nederig zijn!

De kracht van nederigheid

 “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was” want “...in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam.” Filippenzen 2:5-9

Jezus heeft Zichzelf altijd vernederd! In Filippenzen 2:2-3 lezen we duidelijk hoe Hij Zijn leven leefde door barmhartigheid te bewijzen, vol liefde te zijn, niets te doen uit zelfzuchtige ambitie of verwaandheid, en anderen beter te achten dan Zichzelf. Hij liet ons een duidelijk voorbeeld na van hoe we ons lichaam moeten gebruiken om God welgevallig te zijn.

Het is niet natuurlijk voor ons om ons te vernederen omdat we allemaal tot op zekere hoogte zijn besmet met egoïsme. Maar we lezen in Gods Woord ook dat als we onszelf vernederen onder Zijn machtige hand, God ons ook genadig is en ons op Zijn tijd zal verhogen. (1 Petrus 5:5-6). Jezus liet zien dat als we ons oprecht willen vernederen, onze zonde willen erkennen en God om hulp vragen, dit eigenlijk de manier is om groot te worden (te groeien?). Hij kwam als een dienaar en Hij werd onze verlosser met een naam boven alle namen. Hij liet ons zien dat wanneer we ons ertoe verbinden God te gehoorzamen ten koste van alles van onszelf, God ons rijkelijk en rechtvaardig beloont voor onze trouw! Dit is enorm krachtig, omdat jezelf vernederen totaal het tegenovergestelde is van Satans hoogmoed.

Kies de winnende kant!

In deze grote strijd die tussen Satan (hoogmoed) en Jezus (nederigheid) wordt gevoerd moeten we allemaal kiezen aan welke kant we willen staan. We kunnen onze lichamen gebruiken om ofwel God, ofwel Satan en zijn volgelingen te dienen. Daarom hebben de keuzes die we in ons dagelijkse situaties maken werkelijk eeuwige betekenis! In de Bijbel staat dat de Heilige Geest en het vlees tegenover elkaar staan. (Galaten 5:17.) De begeerten in ons vlees, die Satan gebruikt om ons te verleiden, willen dat wij voor onszelf leven. (Jakobus 1:14.) In een geest van hoogmoed beweert ons vlees dat het alles het beste weet en dat God een leugen is.

De Geest zet ons er echter toe aan Gods wil te doen –  om onze eigen begeerten te verloochenen en voor Hem te leven. Hij werkt in ons om onze eigen zelfzuchtige begeerten op te geven en offers te brengen om de anderen tot zegen te zijn. Hij helpt ons om tegen onze gevoelens in te gaan en te doen wat wij weten dat juist is. Hij spoort ons aan onszelf te vernederen en ons door God te laten bevrijden van egoïsme en zonde. Dan worden we stap voor stap bevrijd van alle hoogmoed die in ons woont.

De keuzes die we in onze omstandigheden maken – zowel de simpele, alledaagse als de grote, moeilijke – hebben geweldige gevolgen in deze strijd tussen hoogmoed en nederigheid! Als we trouw zijn om op deze weg van vernedering voort te gaan, zijn we voorbeelden van mensen die dezelfde weg gaan als Jezus deed – de weg van de vernedering. Mogen er velen zijn die deze weg kiezen in deze grote strijd!    

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.