Samuel: Hoe je Gods stem kunt verstaan

Samuel: Hoe je Gods stem kunt verstaan

Samuel was van jongs af aan een bijzondere jongen. Zijn verhaal laat ons zien hoe belangrijk het is om Gods stem te verstaan en die koste wat het kost te gehoorzamen.

De hogepriester Eli was al oud toen de toekomstige profeet Samuel bij hem kwam wonen om met hem te dienen in de tempel. Hoewel zijn zoons die dienst behoorden over te nemen als Eli zou sterven, hadden zij geen interesse om God te dienen. In plaats daarvan toonden ze minachting voor de Joodse wetten en gebruiken, en Eli had niet de kracht noch de wil om hen te straffen voor hun slechtheid. (1 Samuel 2:12-17) Het gevolg was dat God niet van hart tot hart kon spreken met Eli, op dezelfde manier als Hij dat had kunnen doen met anderen, zoals Mozes.

Toen kleine Samuel in de tempel arriveerde, hield God hem nauwlettend in de gaten. Samuels moeder had een belofte gedaan om Samuel naar de tempel te brengen zodat hij God zou dienen vanaf zijn kindertijd. God wist dit en wachtte het juiste moment af om tot Samuel te spreken op een manier die Hij kon toepassen bij Eli en zijn zoons.

God vond een rein hart in de profeet Samuel

Wat maakte deze jongen zo bijzonder dat God met hem wilde spreken? Er staat geschreven dat het Woord van God schaars was in die dagen, en er waren weinig visioenen. (1 Samuel 3:1) God had Eli gewaarschuwd dat zijn huis zou worden afgebroken, door te zeggen: “En Ik zal Mij een betrouwbaar priester aanstellen, die naar mijn hart en in mijn geest handelt en Ik zal voor hem een duurzaam huis bouwen, zodat hij te allen tijde voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen zal.” 1 Samuel 2:35. Hij zocht naar iemand met een rein hart, en dat vond Hij in Samuel.

Toen God hem ’s nachts riep, dacht Samuel natuurlijk dat het Eli was. Hij was gewend om te gehoorzamen, dus hij stond onmiddellijk op. Dit gebeurde driemaal, en eindelijk begreep Eli dat het God moest zijn die met de jongen probeerde te spreken. Dus hij zei Samuel dat zodra hij de stem opnieuw hoorde, de jongen moest antwoorden: “Spreek Here, want uw knecht hoort.” 1 Samuel 3:9.

Ik heb vaak gedacht aan Samuel en zijn eenvoudige antwoord. Ik realiseer me hoe belangrijk het is om opmerkzaam te zijn als God tot mij wil spreken. In Samuels tijd waren de profeten en priesters de middelaars tussen God en de mensen, maar nu kan God direct tot ons spreken door de Heilige Geest. De Bijbel bevat Gods wetten en wijsheid. Er staat bijvoorbeeld geschreven in Johannes 14:21: “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.” Dus als ik Gods Woord heb, en daaraan gehoorzaam, dan ontvang ik de Heilige Geest. Als ik trouw ben, kan ik die stem in mijn hart steeds beter verstaan en die kan mij leiden in mijn dagelijkse leven.

Een vaste verbinding met God

Toen God voor de eerste keer tot Samuel sprak, gaf Hij hem een belangrijke taak om uit te voeren; een test om zijn trouw te bewijzen. Er staat geschreven dat Samuel bang was om Eli te vertellen wat God had gezegd. (1 Samuel 3:15) Maar Eli wilde het horen, dus Samuel vertelde hem dat God zijn beloften jegens Eli en zijn zoons zou uitvoeren en Samuel zou aanstellen als profeet voor zijn volk.

Samuel had een rein hart, maar God wilde hem testen in deze situatie. Zo is het ook met ons. God geeft ons taken om onze trouw te bewijzen. Die kunnen moeilijk lijken – misschien zegt God ons dat we iemand de waarheid moeten zeggen, zoals Samuel, zelfs als we weten dat die andere persoon dat niet wil horen. Maar als ik wil laten zien dat ik God boven alles liefheb, dan moet ik gehoorzaam zijn, op het moment dat God spreekt in mijn hart. Hoe sneller ik gehoorzaam ben, hoe beter het resultaat.

Uit de geschiedenissen van de Bijbel over de profeet Samuel blijkt duidelijk dat hij zijn hele leven een rein hart bewaarde, met als gevolg dat hij altijd Gods stem hoorde. Als hij bad namens het volk, dan luisterde God altijd.

Het is zonde die scheiding maakt tussen ons en God. Als we niet gewillig zijn om ons te vernederen onder Gods hand, Hem te gehoorzamen en de macht van de zonde teniet te doen in ons leven, dan zullen we ervaren dat we worden afgekapt van Gods genade, net zoals Eli. Maar als we ons hart rein bewaren, dan kunnen we een diepgaande verbinding krijgen met God, zodat Hij tot ons hart kan spreken. Dan worden we medewerkers van God zoals de profeet Samuel dat was in zijn tijd!

“God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.” Jakobus 4:6.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.