Pasen: er is een nieuwe tijd begonnen

Wat is er een wereld van verschil waar men aan denkt als Pasen weer dichterbij komt. Van paasvakantie met zon en sneeuw en ski’s tot paaseieren en paasdiner. Hopelijk staan jij en ik ook stil bij de werkelijke betekenis van Pasen.

Geschreven door Jan-Hein Staal
Pasen: er is een nieuwe tijd begonnen

Wat is er een wereld van verschil waar men aan denkt als Pasen weer dichterbij komt. Van Paasvakantie met zon en sneeuw en ski’s tot Paaseieren. Van Paasdiner tot ….. ja hopelijk staan jij en ik ook stil bij de werkelijke betekenis van Pasen.

Jezus stierf – maar stond weer op!

“Het zal niet zo snel gebeuren”, schrijft Paulus in de Romeinenbrief, “dat iemand voor een rechtvaardige wil sterven. Maar God bewijst zijn liefde voor ons doordat Jezus Christus, toen wij nog zondaren waren voor ons gestorven is.” “Hierin is de liefde”, schrijft de apostel Johannes, “niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad. En zijn Zoon heeft gezonden als een verzoening voor onze zonden.” 1 Joh.4:10.

Waarom kon de dood Hem niet vasthouden? Dat heeft natuurlijk alles te maken met het leven dat Hij hier op aarde heeft geleefd. Jezus werd als mens geboren en kreeg een lichaam net als wij. Daarom moest Hij lijden in de verzoekingen zodat Hij nooit zijn eigen wil deed, maar de wil van zijn hemelse Vader. Dat God hem liet opstaan op de derde dag was het bewijs dat Hij nooit gezondigd heeft. Die dag was een overwinningsdag, die een einde bracht aan een lange nacht waar de zonde en hopeloosheid hadden geheerst over de mensen. Een overwinningsdag over de dood en het dodenrijk.

Een nieuwe tijd voor hen die in Jezus’ voetstappen willen volgen

Mozes en de profeten hadden al ver daarvoor aangekondigd “dat de Christus zou lijden en dat Hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen aan het volk en aan de heidenen” Hand. 26:23.

Nu hebben wij in de hemel een hogepriester die kan meevoelen met onze zwakheden, een hogepriester die leeft om voor ons te bidden. Daarom kunnen wij nu net als Hij lijden in verzoekingen in plaats van toe te geven aan de zonde. Zo eindigt ook in ons leven de nacht van zonde en hopeloosheid. (Lees Hebreeën 2: 5–18.)

Ja, als dat tot ons doordringt. Hoe lief God ons heeft gehad dat Hij zijn enige Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven. Hoe Jezus Christus ons eerst heeft liefgehad. Ja, als dat tot ons doordringt, dan ontstaat er toch een intens verlangen om die liefde van de Vader en van Jezus te beantwoorden met een brandende wederliefde. Om de offers en de trouw van Jezus te beantwoorden door nu op onze beurt elke dag van ons leven alleen nog maar Zijn wil te doen en tot Zijn eer te leven.

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

Geschreven door Sigurd Bratlie

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.