Onze Heiland, Redder en Verlosser

Jezus Christus als Heiland betekent veel meer dan alleen vergeving van zonden!

Geschreven door Philip Derkatch
Onze Heiland, Redder en Verlosser

Miljoenen kennen Jezus als hun Heiland. Ze denken aan Hem als degene die hen hun zonden heeft vergeven. Dit is een heerlijke waarheid – Hij heeft ons vergeven. Maar Hij kan in nog veel diepere mate onze Heiland worden, veel verder dan alleen de vergeving van zonden

Vergeving van zonde was ook in het oude verbond mogelijk. Op de grote verzoendag werden zij van al hun zonden gereinigd (Lev. 16:30). Maar ze hadden natuurlijk voortdurend vergeving van zonde nodig, jaar na jaar. “Op deze wijze zal Aäron het heiligdom binnengaan: met een jonge stier ten zondoffer en een ram ten brandoffer.” Lev. 16:3. Om vergeving te kunnen krijgen, moest het volk Israël bloed van stieren, schapen en bokken offeren als een zondoffer.

Meer dan vergeving

Jezus kwam om ons veel meer te bieden dan vergeving – namelijk volledige vernieuwing! Hij begreep dat zondoffers de mensen nooit een nieuw en ander leven konden brengen. Hij kwam om ons van onze zonden te verlossen. Dat betekent dat we niet jaar na jaar hoeven door te gaan met zondigen. Het bloed van stieren en bokken kon de zonde niet wegnemen, maar dat kon Jezus (Hebr. 10:4).

Jezus als voorloper

Jezus kwam naar de aarde met hetzelfde vlees (menselijke natuur) als de kinderen (Hebr. 2:14-16). Hij ervoer dezelfde verzoekingen die wij meemaken, en overwon deze terwijl Hij zelf een mens was, zonder ook maar één keer te zondigen! (Hebr. 4:15) Hoe deed Hij dit? Door zijn gehoorzaamheid kon God de zonde in zijn vlees veroordelen terwijl Hij hier op aarde leefde, dus nog voor zijn lichamelijke dood op Golgotha. Hij stierf aan zijn eigen wil, lang voordat Hij aan een houten kruis werd genageld (Rom. 8:3).

Tijdens dit dagelijkse lijden werd Jezus volmaakt (Hebr. 2:10). Hij deed dit, zodat Hij velen van ons tot dezelfde heerlijkheid zou kunnen brengen. Hij is onze Leidsman, die volkomen verlost werd van alle zonde in zijn vlees, dat Hij door de zondeval had geërfd. Als wij Hem volgen in zijn voetsporen, en de Geest haar werk laten doen, kan ook de zonde in ons vlees worden gedood, en worden wij er aan ontrokken (1 Pet. 4:1).

We kunnen helemaal stoppen met zondigen, als wij Jezus als onze Heiland aannemen. Dit houdt in dat het mogelijk is om te stoppen met boos, beledigd of jaloers worden. Wij hoeven niet langer gevangen te zijn door onze “begeerte der ogen” (1 Joh. 2:16). Dan kunnen we gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus (Rom. 8:29). Hij was de eerstgeborene onder vele broeders. Wat een Heiland!

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

Geschreven door Sigurd Bratlie

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.