Moedeloosheid: De wapens die je nodig hebt om het te bestrijden

Moedeloosheid: De wapens die je nodig hebt om het te bestrijden

We kunnen in ons leven soms worden verzocht ons te laten ontmoedigen. Maar met deze verzen als wapens hoeven we moedeloosheid nooit de overhand te laten krijgen!

Moedeloosheid is iets waar we allemaal mee worden geconfronteerd in ons christelijk leven. Het is een “vijand” die de vooruitgang kan belemmeren en onze vrede, hoop en vreugde kan stelen. Het is ook een vijand die we kunnen overwinnen als we de waarheden in Gods woord begrijpen en in praktijk brengen. Er zijn Bijbelverzen die we kunnen gebruiken bij moedeloosheid – we hoeven er alleen maar in te geloven!

Stel je voor dat er een soldaat naar het slagveld wordt geroepen. Terwijl hij zich klaarmaakt, komen gedachten van twijfel, angst en onzekerheid bij hem op. “Ik ben niet goed genoeg als soldaat. Ik ben hier niet geschikt voor. Ik heb eerder nederlaag meegemaakt, dus dit kan slecht aflopen. Niemand geeft echt om mij. De uitkomst doet er niet echt toe. Het offer is te groot. De vijanden te veel. Het leger is te sterk.”

Het kan dan twee kanten op gaan:

 • De soldaat blijft bij deze gedachten. Zijn vertrouwen begint af te nemen. “Ik ben niet goed genoeg,” beaamt hij. “Dit gaat niet goed aflopen voor mij,” gelooft hij. “De strijd zal zeker mislukken.” Hij doet geen moeite om zijn wapens op te pakken. Twijfel en angst verlammen hem. Hij heeft niet de moed of de kracht om het slagveld te betreden.

Of

 • De soldaat heeft zich hierop voorbereid, hij weet wat hij moet doen. Hij pakt zijn zwaard op. “Ik heb een goede Kapitein, die ik vertrouw. Hij zal voor mij zorgen en zal me door deze strijd heen helpen.” Hij pakt zijn schild op. “Mijn Kapitein heeft deze zelfde vijand al verslagen en ik kan dat ook. Ja, de vijand is sterk, maar ons leger is sterker. De strijd is alles bepalend. De beloning is groot. Het zal me lukken!”

Bijbelverzen tegen moedeloosheid – de wapens die je nodig hebt om het te bestrijden

Het vergt inspanning, doorzettingsvermogen en moed om moedeloosheid te overwinnen. Wees een goede soldaat en geloof alleen de stem van de hoop. Wees dapper! Wees sterk! Stel je vertrouwen in Jezus, onze zegevierende Kapitein die de weg heeft bereid.

Bereid je voor met deze wapens van het licht in Gods woord, die vol waarheid, geloof en duidelijkheid zijn.

Drukken zonden uit het verleden je neer?

Als je oprecht om vergeving vraagt, werpt God je zonde in de zee, zoals deze Bijbelverzen laten zien. Als God ze heeft weggeworpen, kan jij dat ook!

 • Micha 7:19: “Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, u zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.”
 • 1 Johannes 1:9: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”
 • Filippenzen 3:13: “Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel”.

Ben je in zonde gevallen?

Bekeer je, wees moedig en ga door met het goede na te streven. Geef niet toe aan de twijfel en de beschuldigingen van Satan dat het je niet zal lukken. Jezus geeft ons nooit op en bidt voor ons tot de Vader die onvoorwaardelijk van je houdt. Deze Bijbelverzen bewijzen dat:

 • Spreuken 24:16: “Want al valt een rechtvaardige zeven maal, hij staat weer op, maar goddelozen struikelen in onheil.”
 • 1 Johannes 2:1: “Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de Rechtvaardige.”
 • Romeinen 8:33: “Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is , ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die voor ons pleit.”
 • 1 Petrus 2:20: “Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God.”
 • Jacobus 4:7: “Onderwerp u aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.”

Wie geloof je?

Satan komt met ontmoedigende, beschuldigende, negatieve gedachten om je hoop en geloof te stelen, te doden en te vernietigen. God komt met bemoediging, hulp, troost, geloof en hoop.

 • Jeremia 29:11: “Ik immers, Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de HEERE, het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven”.
 • 2 Timotheus 1:7: “Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.”

Lijkt de weg te zwaar en gaat het te langzaam?

Geef niet op! De weg van de verlossing vereist geloof en geduld. Als je tot moedeloosheid wordt verzocht, laat dan deze Bijbelverzen je bemoedigen!

 • Hebreeën 10:23: “Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw”.
 • 2 Timotheus 2:3: “Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus.”
 • Hebreeën 10:35-36: “Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen”.
 • Hebreeën 12:3: “Want let toch scherp op Hem die zo’n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.”

Luister je naar dingen, kijk je naar dingen of lees je dingen die je hoop doen verdwijnen?

 • Efeziërs 5:11: “Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist.”
 • Jeremia 2:13: “Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad begaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden.”

Neem je de tijd om je geloof te versterken?

 • Efeziërs 6:13: “Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden”.
 • Romeinen 10:17: “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.”
 • Judas 1:20: “Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest”.
 • Hebreeën 12:12: “Hef daarom de slappe handen op, en strek de knikkende knieën.”

Heb je Gods berisping meegemaakt?

God zorgt voor je en heeft een plan van verlossing voor je. Hij wil je redden van de zonde en je meer van zijn heerlijke deugden geven. Zijn terechtwijzing is het bewijs van Zijn liefde voor jou!

 • Hebreeën 12:5: “Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt, want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt.”
 • 1 Peter 5:6: “Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

Maken negatieve gevoelens de dingen donker en onduidelijk?

Onze emoties kunnen onstabiel zijn, maar Gods woord is een ware rots in de branding. Je geest kan boven moedeloosheid uitstijgen, zelfs als je fysieke en emotionele gevoelens laag zijn.

 • Psalm 61:3: “Nu mijn hart bezwijkt, leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn”.
 • 1 Johannes 3:20: “Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en Hij weet hij alle dingen”.
 • Jesaja 40:31: “Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen; zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden”.

Geïnspireerd door het artikel “Moedeloosheid” van Elias Aslaksen (voor het eerst gepubliceerd in het Noors door Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag) en een bijbelstudie van BCC Urbana.

 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.