Mijn sleutels tot overwinning over de zonde

Mijn sleutels tot overwinning over de zonde

Deze dingen zijn voor Carl cruciaal geweest om tot een overwinningsleven te komen, en ze kunnen jou ook helpen.

6 min. ·

In mijn leven als christen heb ik als het ware bepaalde “sleutels” gevonden tot overwinning over de zonde. Dit zijn sleutels die ik na verloop van tijd heb ontdekt, door veel vallen voordat ik eindelijk tot een leven in overwinning over de zonde kwam. Het belangrijkste vers om aan vast te houden bij al deze sleutels is: “God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade.” Jakobus 4:6. Als ik hoogmoedig ben zijn deze sleutels nutteloos voor mij, maar als ik nederig ben werken ze mee aan de behoudenis van mijn ziel.

1. Kom tot het geloof dat God je heeft geroepen tot overwinning over de zonde

Dit is belangrijk omdat Satan, ook wel bekend als “de aanklager”, mij probeert te vertellen dat ik nooit overwinning kan hebben over de zonde, omdat ik zo makkelijk verzocht word. Het werd mij heel duidelijk dat God mij had uitverkoren toen ik iemand hoorde zeggen: “Je kunt er zeker van zijn dat God je heeft uitverkoren als je een verlangen hebt om Hem te dienen, want God is rechtvaardig en zou nooit zo’n verlangen in je hart planten als Hij je niet geroepen had om het te vervullen.” Dat maakte het heel eenvoudig voor mij, omdat ik voelde dat ik God welgevallig wilde zijn. Ook al wist ik toen niet eens precies wat dat inhield op dat moment.

Sindsdien heb ik het geloof vastgehouden dat God mij geroepen heeft, zelfs wanneer ik zie hoe snel ik word verzocht tot boosheid of ongeduld, bijvoorbeeld, en daarbij de ware ellende te zien krijg van mijn geërfde menselijke natuur. Wanneer de aanklager die ellende als een excuus gebruikt om mij te laten zondigen, alsof ik er “niks aan kan doen”, gebruik ik deze woorden ter verdediging:

“Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werd: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen.” 1 Korintiërs 1:26-28

Ik kan me erover verheugen dat ik in diezelfde categorie pas als Paulus en vele anderen die mij voorgegaan zijn. Ik heb geen reden om ontmoedigd te worden als ik in zulk gezelschap verkeer, omdat ik daardoor een levende hoop heb op hoe het kan worden.

2. Mijn zwakheid erkennen

Deze sleutel was voor mij de moeilijkste om te aanvaarden. Als mens kan ik mezelf veel vrijheden veroorloven waar ik dat eigenlijk niet zou moeten doen. Bijvoorbeeld: een tv-show kijken waarvan ik weet dat hij ongepast is. Dat brengt me in de problemen als ik een verlangen heb om mezelf rein te bewaren. Ik wil rein zijn, maar nu heb ik onreine afbeeldingen of grappen in mijn gedachtes rondzweven, omdat ik die domme show niet opgaf, terwijl ik wist dat ik dat wel had moeten doen. In plaats daarvan beredeneerde ik dat ze toch niet echt rare dingen lieten “zien”, dus zou die tv-show heus niet zo erg zijn. Nou, dat blijkt een klinkklare leugen, want het is bijna onmogelijk om iets te horen zonder dat het een beeld oproept in je gedachten. Hetzelfde geldt voor lezen. Ik ben erachter gekomen dat deze beelden terug kunnen komen in mijn gedachten en later een plaag voor me kunnen zijn, en dat is echt allemaal omdat ik niet erkende hoe zwak ik was als het op mijn lusten aankwam.

“Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.” 1 Korintiërs 10:23

Ik moet me aan dit vers vasthouden, zodat ik niet van de waarheid afdwaal. En de waarheid is: ik ben extreem zwak. Seksuele verzoekingen liggen op de loer. De hele wereld wordt erdoor geplaagd, en het kan mij ook plagen. Zelfs als christen, als ik mezelf valse vrijheden veroorloof. Ieder mens moet voor zichzelf bepalen wat hij moet opgeven om welgevallig te zijn en rein te blijven. Voor mij betekent het extreem voorzichtig zijn in het kijken, lezen en zien van alle verschillende vormen van media. Ik kan mezelf niet laten wegkomen met dingen waarvan ik weet dat ik ze niet zou moeten doen, als ik eerlijk ben over wat echt een hulp is en wat tot opbouw is.

3. Zoek onderlinge opbouw!

Deze sleutel is sterk verbonden met nummer 2. Ik weet dat ik zwak ben, maar het gezelschap opzoeken van broeders en zusters die dezelfde strijd strijden kan mij enorm sterken en bemoedigen. Een soldaat zou nooit een kans moeten laten lopen om gesterkt te worden voor de strijd!

Ik heb het geluk dat ik deel uitmaak van een gemeente waar veel mensen om me heen zijn die ook een verlangen hebben naar overwinning over de zonde. Het is mijn verantwoordelijkheid om deze noodzakelijke vermaningen van de Hebreeënschrijver op te volgen:

“En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.” Hebreeën 10:24-25

Deze gemeenschap is een prioriteit voor mij geworden, om de eenvoudige reden dat ik het nodig heb. Zonder onderlinge opbouw merk ik al gauw een tekort in kracht en vastbeslotenheid in mijn leven. Ik ben niet meer zo zeker van wat ik wil en wat ik belangrijk vind. Het is mij tot een enorme hulp geworden om tot overwinning over de zonde te komen.

4. Benoem zonde als zonde!

Ik realiseer me steeds meer dat als ik de zonde niet bewust erken voor wat het is, ik gemakkelijk traag en onverschillig word. Veel van wat in de Bijbel een doodzonde is, is heel normaal geworden in de wereld vandaag de dag.

Roddelen, bijvoorbeeld. Iedereen roddelt weleens, toch? Misschien noemen we het geen roddelen, maar dat is wat het is, ook al proberen we het te rechtvaardigen. Ik moet in mijn achterhoofd houden dat roddelaars in Romeinen 1:30 in dezelfde categorie vallen als haters van God! Als ik begrijp hoe God erover denkt, dan zie ik in wat een ernstige overtreding roddelen is.

Ik merk een intense behoefte te bidden om een altijd toenemende ernst en haat tegen de zonde. Gods standaard op het gebied van de zonde moet ook mijn standaard zijn. Het is onmogelijk om in een bepaald gebied te zondigen en tegelijkertijd niet toe te geven op andere gebieden. De zonde sluipt voort. Het begint met één gebied en spoedig ben je weer gebonden op meerdere gebieden. Dit heb ik persoonlijk meegemaakt, en ik kan ervan getuigen dat het waar is.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.